Fınıte Element Analysis Of The Effect Of Intramedullary Naıl Compressıon Amount On Fracture Unıon In Dıstal Tıbıal Dıaphyseal Fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-86613 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.86613  

Fınıte Element Analysis Of The Effect Of Intramedullary Naıl Compressıon Amount On Fracture Unıon In Dıstal Tıbıal Dıaphyseal Fractures

Sadullah Turhan
University Of Health Sciences Antalya Training And Research Hospital, The Department Of Orthopedy And Traumatology

OBJECTIVE: To investigate the relationship between the stress values and union periods of the different compression amounts on the fracture surface in distal tibial diaphyseal fractures wherein an intramedullary nail (IMN) was applied.

PATIENTS and METHODS: Ninety-five patients (average age, 33.99 ± 10.65; male, 78; female, 17) with tibial shaft fracture were included in the study. The patients were divided into three groups; no compression was used in Group 1 (33 patients). Dynamic compressive fixation was performed with IMN in Groups 2 (1 mm, 32 patients) and 3 (1.5 mm, 30 patients). Moreover, the finite element study was performed in Groups 2 and 3.

RESULTS: The average rate of radiologic union was 16.08 ± 2.02, 13.54 ± 1.52, and 12.56 ± 1.73 weeks in Groups 1, 2, and 3, respectively. Comparatively, the union period in the non-compression group was significantly longer (p < 0.001). The functional results were evaluated as excellent in 28 (85%) patients and good-medium in 5 (15%) in Group 1; excellent in 27 (92%) and good-medium in 5 (8%) in Group 2; and excellent in 26 (92%) and good-medium in 4 (8%) in Group 3.

CONCLUSION: IMNs are a highly effective treatment method in tibial shaft fractures.

Keywords: Tibia distal diaphyseal fracture, intramedullary nail, compression, fracture union, nonunion


Tibia Distal Diafiz Kırıklarında İntramedüller Çivi Kompresyon Miktarının Kırık Kaynaması Üzerine Etkisinin Sonlu Eleman Analizli Değerlendirilmesi

Sadullah Turhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Antalya

AMAÇ: Intramedüller çivi (IMN) uygulanan tibia distal diafiz kırığı vakalarında farklı kompresyon miktarlarının kırık yüzeyindeki stres değerleri ve kaynama süreleri arasındaki ilişkiyi araştırmak.
HASTALAR VE YÖNTEM: 2006-2016 yılları arasında tibia cisim kırığı olan 95 hasta çalışmaya alındı. AO sınıflamasına göre 43-A1, 43-A2, 43-A3, Gustillo-Anderson sınıflamasına göre kapalı kırık olan hastalar çalışmaya alındı. 78 hasta erkek, 17 hasta kadın olup ortalama yaş 33.99 (SD± 10.65) idi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1’de( 33 hasta ) kompresyon yapılmadı. Grup 2 ( 32 hasta )ve 3 ( 30 hasta ) ’ de IMN ile dinamik kompressif tespit yapıldı. Kompresyon miktarı grup 2 de 1mm, grup 3’ de 1,5 mm olarak uygulandı. Hastaların ameliyat sonrası ve takiplerinde çekilen röntgen grafileri Rust kriterlerine göre, fonksiyonel sonuçlar ise Johner-Wrush kriterlerine göre değerlendirildi. Ayrıca Grup 2 ve grup 3’de uygulanan 1 mm ve 1.5 mm kompresyon ile ilgili sonlu eleman çalışması yapıldı. İstatistiksel olarak One way Anova, Fisher exact test, Pearson chi-square, Mann-Whitney U test, Student t test kullanıldı.
Sonuç: Bütün hastalarda kaynama elde edildi. Radyolojik kaynama grup A’da ortalama 16.08 (SD±2.02) hafta, grup B’de 13.54 (SD±1.52) hafta ve grup C’de 12.56 (SD±1.73) haftada sağlandığı görüldü. Kompresyon uygulanmayan grupta kaynama süresi, kompresyon uygulanan diğer gruplara göre anlamlı düzeyde uzundu (p<0,001). Fonksiyonel sonuçlar grup A’da 28(%85) hasta mükemmel, 5 (%15 ) hasta iyi-orta, grup B’de 27 (%92) hasta mükemmel, 5 (%8) hasta iyi-orta, grup C’de 26 (%92) hasta mükemmel, 4 (%8) hasta iyi-orta olarak değerlendirildi. Toplam 5 hastada diz önü ağrısı mevcuttu. Hiçbir hastada enfeksiyon görülmedi.
Tartışma: Kilitli kompressif çiviler tibia cisim kırıklarında oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Çivi üzerinden uygulanan kompresyon kaynama süresini belirgin şekilde kısaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tibia distal uç kırığı, intramedüller çivi, kompresyon, kırık kaynaması, nonunion
Corresponding Author: Sadullah Turhan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale