Non-operative management of civilian abdominal gunshot wounds [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 227-234 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.86132  

Non-operative management of civilian abdominal gunshot wounds

Adnan Özpek, Tolga Canbak
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: In this study, we aimed to evaluate the results of selective non-operative management in patients with civilian abdominal gunshot wounds.
METHODS: Patients hospitalized and monitored in our clinic due to civilian abdominal gunshot wounds between January 2009 and January 2018 were retrospectively examined. Patients were studied concerning age, gender, mechanism of injury, anatomic injury site, Penetrating Abdominal Trauma Index (PATI), Injury Severity Score (ISS), Revised Trauma Score (RTS), treatment method, time to operation, days of hospitalization and mortality.
RESULTS: Of the patients, 84 (89.4%) were male, and 10 (10.6%) were female with a mean age of 32.7 (range 4–60). The mean ISS, RTS and PATI values of all patients were 17.05, 7.27 and 9.21, respectively. Immediate laparotomy and/or thoracotomy were performed in 21 (22.3%) of the patients due to hemodynamic instability and in 27 (28.7%) of the patients because of peritonitis findings. The remaining 46 (48.9%) patients were managed non-operatively. Among these patients, early laparotomy was performed in five (5.3%) and late laparotomy in eight (8.5%) patients who developed peritonitis symptoms. The other 33 (35.1%) patients were treated non-operatively. Of these patients, 61.1% of the patients with flank injuries, 50% of the patients with right thoracoabdominal injuries, 44.4% of the patients with posterior abdominal injuries, 42.1% of the patients with pelvic injuries and 27.8% of the patients with left thoracoabdominal injuries were successfully treated non-operatively. Non-therapeutic or negative laparotomy was performed on six (6.4%) patients. Mortality was 10.6% (n=10) in all patients.
CONCLUSION: Some patients with a civilian abdominal gunshot wound in certain anatomical localization who are hemodynamically stable and have no peritonitis symptoms can be non-operatively managed just as in patients with abdominal stab wounds. Success rates of selective non-operative management are high, especially in gunshot wounds of flank, posterior abdominal, thoracoabdominal and pelvic regions.

Keywords: Abdominal trauma, civilian; gunshot wound; selective non-operative management.


Sivil nedenli abdominal ateşli silah yaralanmalarında non-operatif tedavi

Adnan Özpek, Tolga Canbak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada sivil nedenli abdominal ateşli silah yaralanmalı (ASY) hastalarda selektif non-operatif tedavi (SNOT) sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde Ocak 2009 ile Ocak 2018 tarihleri arasında sivil nedenli abdominal ASY nedeniyle yatırarak takip ve tedavi ettiğimiz hastalar ileriye yönelik veri tabanında geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, yaralanma şekli, anatomik yaralanma bölgesi, Yaralanma Şiddet Skoru (ISS), Revize Edilmiş Travma Skoru (RTS), Penetran Abdominal Travma İndeksi (PATI), uygulanan tedavi yöntemi, ameliyata alınma süresi, hastanede yatış gün sayısı ve mortalite yönünden irdelendi.
BULGULAR: Hastaların 84’ü (%89.4) erkek, 10’u (%10.6) kadın, ortalama yaş 32.7 (4–60 yaş) idi. Seksen iki hasta (%87.2) tabanca mermisi, 12 (%12.8) hasta tüfek saçması ile yaralanmıştı. Tüm hastaların ortalama ISS, RTS ve PATI değerleri sırasıyla 17.05, 7.27 ve 9.21 bulundu. Hastaların 21’ine (%22.3) hemodinamik instabilite, 27’sine (%28.7) ise peritonit bulguları nedeniyle hemen acil laparatomi ve/veya torakotomi uygulandı. Diğer 46 (%48.9) hasta kliniğe yatırılarak takip edildi. Bu hastalardan peritonit bulguları gelişen 5’ine (%5.3) erken laparatomi, 8’ine (%8.5) geç laparatomi uygulandı. Geriye kalan 33 (%35.1) hasta non-operatif olarak tedavi edildi. Flank yaralanmalarının %61.1’i, sağ torakoabdominal yaralanmaların %50’si, posteriyor abdominal yaralanmaların %44.4’ü, pelvik yaralanmaların %42.1’i ve sol torakoabdominal yaralanmaların %27.8’i başarılı şekilde SNOT uygulaması ile taburcu edildi. Sadece 6 (%6.4) hastaya gereksiz laparatomi uygulandı, toplam 10 (%10.6) hastada mortalite gelişti.
TARTIŞMA: Hemodinamisi stabil olan ve peritonit bulgusu mevcut olmayan, belirli anatomik lokalizasyondaki sivil nedenli abdominal ASY’li hastaların bir kısmı, delici-kesici alet yaralanmalı hastalar gibi non-operatif tedavi edilebilir. Böylece gereksiz laparatomi ve buna bağlı komplikasyonlar azaltılabilir. Özellikle flank, posterior abdominal, torakoabdominal ve pelvik bölgenin ASY’de non-operatif takip ve tedavinin başarı oranlarının yüksek olduğu hatırda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal travma, ateşli silah yaralanması; seçici non-operatif takip; sivil yaralanma.


Adnan Özpek, Tolga Canbak. Non-operative management of civilian abdominal gunshot wounds. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 227-234

Corresponding Author: Adnan Özpek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale