Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy: A Single Center Experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-82357 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.82357  

Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy: A Single Center Experience

Bora Barut1, Fatih Gonultas1, Ali Fuat Kaan Gok2, Tevfik Tolga Sahin1
1Inonu University, Department Of General Surgery Malatya Turkey
2Istanbul University Istanbul Medical School Department Of Surgery Istanbul Turkey

Background: The aim of the present study is to evaluate the results of two different approach; immediate surgery or delayed surgery following conservative management; in the management of acute cholecystitis during pregnancy.
Methods: Twenty-pregnant women who were treated in our clinic for acute cholecystitis between 2010-2018 were included in the analysis for the study. Demographic characteristics, parameters related with acute cholecystitis (gall bladder wall thickness, laboratory data), duration of hospitalization, readmission rates and preterm labor rate were evaluated retrospectively.
Results: Median age was 29.5 years (21-46y). Median gestational week was 20(6-32w) weeks. Laparoscopic cholecystectomy was performed in 6 (30%) patients on admittance. Patients who received immediate surgery had higher gallbladder wall thickness,WBC count,CRP,ALT,AST,ALP,GGT levels when compared to the conservative management group(p<0.05). Furthermore, readmission rate and duration of hospitalization were lower in the patients who underwent immediate surgery(p<0.05). The preterm labor rate in conservative management and immediate surgery groups were 28.5% and 0% respectively (p>0.05).
Conclusion: In the present study the outcome of early surgery was better than conservative management even though these patients had thicker gall bladder wall and higher inflammatory markers suggesting severe inflammation. Although the characteristics of the conservative management group was more favorable complication rate seems high.

Keywords: Pregnancy, Acute cholecystitis, Cholelithiasis, Choledocholithiasis


Gebe Hastalarda Akut Kolesist Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi

Bora Barut1, Fatih Gonultas1, Ali Fuat Kaan Gok2, Tevfik Tolga Sahin1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Malatya Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul Türkiye

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebe hastalarda akut kolesistit tedavisi zordur. Bu çalışmanın amacı merkezimizde akut kolesistit nedeniyle opere edilen gebe hastalarda laparoskopik kolesistektominin etkinliğinin araştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2010 ve 2018 yılları arasında merkezimizde akut kolesistit nedeniyle tedavi edilen 20 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Bu hastalardan sadece bir tanesi merkezimizde takiplerine gelmemiş kalan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, akut kolesistit ile ilişkili radyolojik ve laboratuvar parametreleri, hastanede kalış, tekrar başvuru oranları ve erken eylem oranları retrospektif olarak analiz edilmiştir.
SONUÇLAR: Ortanca yaş 29.5 (21-46) yıldı. Ortanca gebelik haftası 20(6-32) hafta idi. Altı (30%) hastaya indeks yatışta laparoskopik kolesistektomi gerçekleştirildi. Erken kolesistektomi yapılan hastalarda safra kesesi duvar kalınlığı, lökosit sayısı,CRP ALT, AST, ALP, GGT konzervatif izlenen hastalara göre daha fazla idi (p<0.05). Bunun yanında erken cerrahi uygulana grupta tekrar başvuru ve hastanede yatış süresi daha az olarak gözlendi (p<0.05). Preterm eylem erken kolesistektomi ve konzervatif izlem grubunda sırasıyla %0 ve %28.5 olarak bulundu (p>0.05).
Sonuç: Erken cerrahi uygulanan hastaların karaciğer fonksiyon ve kolestatik testleri daha fazla olmasına ve inflamatuvar belirteçleri daha yüksek olmasına rağmen kolesistektomi güvenle gerçekleştirilmiştir. Konzervatif izlem grubunda daha uzun hastanede yatış ve daha fazla preterm eylem oranı gözlenmiştir. Dolayısı ile gebelerde akut kolesistitte tedavide cerrahi güvenli ve etkindir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Akut Kolesistit, Kolelitiazis, Koledokolitiazis
Corresponding Author: Bora Barut, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale