Relationship of mortality with neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume in patients undergoing acute abdominal surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-81783 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.81783  

Relationship of mortality with neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume in patients undergoing acute abdominal surgery

Şükran merve Çolakoğlu1, Döndü Genç Moralar2, Busra Tok Cekmecelioglu3, Gülsüm Oya Hergünsel2
1University Of Health Sciences, Gaziosmanpaşa Taksim Research And Education Hospital, Anesthesia And Reanimation Clinic, Istanbul
2University Of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research And Education Hospital, Anesthesia And Reanimation Clinic, Istanbul Of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research And Education Hospital, Anesthesia And Reanimation Clinic, Istanbul
3University Of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Research And Education Hospital, Anesthesia And Reanimation Clinic, Istanbul

Objective:

Acute abdominal surgery has a high rate of mortality and morbidity, and intensive care is often needed in the postoperative period. In intensive care units, various scoring systems are used to determine prognosis and mortality, but are not sufficient to predict mortality and prognosis. For this purpose, easily applicable, effective methods are being investigated.
In this study, we aimed to investigate the relationship between mortality and blood parameters such as neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV) in patients undergoing acute abdominal surgery.
Methods:

This study included a total of 249 patients who underwent acute abdominal surgery. The patients were divided into two groups as survivors (n=126) and non-survivors (n=123). The patient data were retrospectively analysed. The NLR, PLR, and MPV values were compared between the groups. Data including age, sex, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II-IV scores (APACHEII-IV), Sequential Organ Failure Assessment scores (SOFA), Glasgow Coma Scale were assessed.
Results:
The mortality rate was 49.4% in our study. There was no statistically significant difference in the NLR and PLR values between the groups. However, MPV was significantly higher in non-survivors group (p<0.004).
Conclusion:
Our study results showed that MPV values were significantly higher in the non-survivors following acute abdominal surgery, and NLR and PLR were not associated with mortality.

Keywords: Acute abdomen, intensive care unit, mortality, mean platelet volume, neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio.


Akut Batın Cerrahisi Geçiren Hastalarda, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit- Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Mortalite İle İlişkisi

Şükran merve Çolakoğlu1, Döndü Genç Moralar2, Busra Tok Cekmecelioglu3, Gülsüm Oya Hergünsel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdulhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç:
Akut batın cerrahisi sonrası yüksek oranda mortalite ve morbidite görülmekte, postoperatif dönemde sıklıkla yoğun bakım ihtiyacı olmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde, prognoz ve mortaliteyi belirlemek amacıyla çeşitli skorlama sistemleri kullanılmakta ancak mortalite ve prognozu öngörmede yeterli olmamaktadır. Bu amaçla kolay uygulanabilir, etkin yöntemler araştırılmaktadır.
Biz bu çalışmada akut batın cerrahisi geçiren hastalarda nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (TLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) gibi kan parametrelerinin mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve metod:
Bu çalışmaya akut karın ameliyatı geçiren 249 hasta dahil edildi. Hastalar sağ kalan (n = 126) ve ölenler (n = 123) olarak iki gruba ayrıldı. Hasta verileri retrospektif olarak incelendi. NLO, TLO ve OTH değerleri gruplar arasında karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II-IV skorları (APACHEII-IV), Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirme skorları (SOFA), Glasgow Koma Skalası gibi veriler değerlendirildi.
Bulgular:
Çalışmamızda mortalite oranı% 49,4 idi. NLO ve TLO değerlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ancak, OTH ölenler grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0.004)
Sonuç:
Çalışma sonuçlarımız akut abdominal cerrahi sonrası ölenlerde OTH değerlerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu ve NLO ve TLO 'nın mortalite ile ilişkili olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: akut batın, bakım ünitesi, mortalite, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi,
Corresponding Author: Döndü Genç Moralar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale