The protective effects of lycopene on ischemia/reperfusion injury in rat hind limb muscle model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 351-360 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.81456  

The protective effects of lycopene on ischemia/reperfusion injury in rat hind limb muscle model

Mehmet Kirişçi1, Bülent Güneri2, Muhammed Seyithanoğlu3, Ülkü Kazancı4, Adem Doğaner5, Hakan Güneş6
1Department of Cardiovascular Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
4Department of Medical Pathology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
5Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
6Department of Cardiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey

BACKGROUND: Acute ischemia/reperfusion (I/R) injury of skeletal muscle, an important mortality and morbidity cause, is associated with oxidative stress. Lycopene is a carotenoid pigment with potent antioxidant activity and is found in vegetables and fruits. This study aims to investigate the protective effects of lycopene against I/R injury in rat hind limb muscle model.
METHODS: Thirty-two Wistar-albino rats were randomly allocated to control, lycopene, I/R and I/R+lycopene groups. In lycopene and I/R+lycopene groups, the rats received 10 mg/kg/day lycopene orally for 15 days before the experiment. Dissection around abdominal aorta at the infrarenal level was performed in all rats under general anesthesia. The aorta was clamped at the infrarenal level in the I/R and I/R+lycopene groups for two hours. Then, reperfusion was allowed for two hours in these groups. Samples were obtained from the hind limb muscles of rats after sacrifice for biochemical and histopathological analyses.
RESULTS: Serum and tissue malondialdehyde and ischemia-modified albumin levels were significantly lower in the I/R+lycopene group compared to I/R group (p<0.001). Serum glutathione peroxidase (GSH-Px) levels were significantly lower in the I/R group compared to those in control and I/R+lycopene groups (p<0.05). Tissue GSH-Px levels were significantly lower in the I/R group compared to the Lycopene group (p=0.003). Serum superoxide dismutase (SOD) levels were significantly lower in the I/R group compared to three groups (p<0.001). Tissue SOD levels were significantly lower in the I/R group compared to those in control and Lycopene groups (p=0.005). Histopathological assessments revealed that inflammatory changes following I/R injury were significantly reduced in the I/R+lycopene group.
CONCLUSION: The findings obtained in this study show lycopene’s cytoprotective activity against I/R injury in rat skeletal muscle model.

Keywords: Antioxidants, ischemia; lycopene; reperfusion injury; tourniquets.


Sıçan arka uzuv kas modelinde iskemi/reperfüzyon hasarına yönelik likopenin koruyucu etkisi

Mehmet Kirişçi1, Bülent Güneri2, Muhammed Seyithanoğlu3, Ülkü Kazancı4, Adem Doğaner5, Hakan Güneş6
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
6Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ: Önemli bir mortalite ve morbidite sebebi olan iskelet kasının akut iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarı oksidatif stres ile ilişkilidir. Etkin bir antioksidatif ve bir tür karotenoid pigment olan likopen meyve ve sebzelerde bulunmaktadır. Çalışmamız sıçan arka uzuv kas modelinde likopenin İ/R hasarına karşı koruyucu etkisini incelemektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz iki adet Wistar-albino türü sıçan kontrol, likopen, İ/R ve İ/R+likopen gruplarına rasgele dağıtıldı. Likopen ve İ/R+likopen gruplarındaki sıçanlar deneyden önceki 15 gün boyunca ağızdan günde, 10 mg/kg miktarında likopen aldı. Tüm sıçanlara genel anestezi altında böbrek altı seviyesinde abdominal aorta diseksiyonu uygulandı. I/R ve I/R+likopen gruplarında aorta, böbrek altı seviyesinde iki saat süre ile klemp kullanılarak kapatıldı. Ardından bu gruplarda iki saat süre ile reperfüzyona olanak sağlandı. Feda edildikten sonra sıçanların arka uzuv kasından biyokimyasal ve histopatolojik inceleme için örnekler alındı.
BULGULAR: I/R+likopen grubunda serum ve doku malondialdehit ve iskemi modifiye albumin düzeyleri I/R grubuna kıyasla anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). I/R grubunda serum glutatyon peroksidaz (GSH-Px) düzeylerinin kontrol ve I/R+likopen gruplarındakine göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlendi (p<0.05). I/R grubunda doku GSH-Px düzeyleri likopen grubundakine göre anlamlı derecede düşüktü (p=0.003). Diğer üç gruba oranla I/R grubunda serum süperoksit dismutaz (SOD) düzeylerinin anlamlı derecede düşük olduğu saptandı (p<0.001). I/R grubunda doku SOD seviyeleri kontrol ve likopen gruplarındakine göre anlamlı derecede düşüktü (p=0.005). Histopatolojik incelemelerde I/R+likopen grubunda I/R hasarına bağlı enflamatuvar değişimlerin belirgin olarak az olduğu görüldü.
TARTIŞMA: Çalışmamız sıçan iskelet kası modelinde likopenin I/R hasarına karşı hücre koruyucu etkinliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, iskemi; likopen; reperfüzyon hasarı; turnike.


Mehmet Kirişçi, Bülent Güneri, Muhammed Seyithanoğlu, Ülkü Kazancı, Adem Doğaner, Hakan Güneş. The protective effects of lycopene on ischemia/reperfusion injury in rat hind limb muscle model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 351-360

Corresponding Author: Bülent Güneri, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale