A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 379-386 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.80281  

A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats

Arif Türkmen1, Mehmet Doğan2, Metin Temel3
1Department of Plastic, Reconstructive and Aeshetic Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Private Office Physician, Gazi̇antep-Turkey
3Department of Plastic, Reconstructive end Aesthetic Surgery, Private Antakya Yaşam Surgical Medical Center, Hatay-Turkey

BACKGROUND: Reversed vein grafting exposes the vessel to a period of ischemia, reperfusion and subsequent reactive oxygen species, which may damage endothelial tissue, smooth muscle cell proliferation and later the development of intimal hyperplasia. Tempol is a free radical scavenger that permeates biological membranes. This study investigates the effects of a free radical scavenger (Tempol) on intimal hyperplasia of femoral vein grafts and the level of reactive oxygen species in rats.
METHODS: Arterial defects created in the femoral artery of rats were repaired with ipsilateral femoral vein grafts. Tempol was administered to group T and saline to group C on a daily basis for a period of 28 days. Blood samples were measured.
RESULTS: The veins were stained with H&E and Verhoeff’s elastic stains. Binary comparison revealed a statistically significant difference for intimal and medial thicknesses (p<0.01).
CONCLUSION: This study found that a free radical scavenger (Tempol) prevents the early development of intimal hyperplasia, most probably by inhibiting the infiltration of polymorph nuclear monocytes (PNM), with evidence of increased levels of antioxidant products and decreased levels of free oxygen radicals.

Keywords: Intimal hyperplasia, microsurgery; reactive oxygen species; Tempol; vein graft.


Serbest radikal tutucu Tempol’ün sıçanlarda ven grefti intimal hiperplazisine etkisi

Arif Türkmen1, Mehmet Doğan2, Metin Temel3
1İstanbul Üniversi̇tesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
2Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, Serbest Muayenehane Hekimi Gaziantep/Türkiye
3Özel Antakya Yaşam Cerrahi Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği Hatay/Turkiye

AMAÇ: Vasküler defektlerin onarımı sonrasında kullanılan ven greftinin iskemi ve reperfüzyon hasarı sonrası reaktif oksijen radikalleri oluşarak endotelyal dokuya, vasküler düz kaslara etki ederek intimal hiperplaziye neden olmaktadır. Tempol serbest radikalleri tutarak biyolojik memeranlarda stabilizasyon sağlamaktadır. Bu çalışmada femoral arter defektlerinin ven grefti ile onarıldığı sıçanlarda Tempol’ün intimal hiperplazi ve serbest oksijen radikallerinin düzeyleri değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sıçanların femoral arterlerinde bir defekt oluşturularak oluşan defekt aynı taraftan ven grefti alınarak onarıldı. Sıçanlar iki gruba ayrıldı. Yirmi sekiz gün boyunca hergün intraperitoneal olarak Tempol verilenler grup T ve serum fizyolojik verilenler grup C olarak adlandırıldı. Deney sonunda kan ve vasküler doku örnekleri alındı.
BULGULAR: Ven greftleri hematoksilen-eozin ve Verhoeff’in elastin boyası ile değerlendirildi. Gruplar intimal hiperplazi ve media tabakasındaki kalınlıkları bakımından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak belirgin fark olduğu tespit edildi (p<0.01).
TARTIŞMA: Bu çalışmada serbest radikal tutucu Tempol’ün erken dönemde gelişen intimal hiperplaziyi engellediği gösterildi. Tempol’ün bu etkiyi media tabakası ve ven endoteline zararlı serbest oksijen radikallerinin düzeyini azaltarak ve anti-oksidan ürünlerin seviyesini arttırarak ve muhtemelen bu etkiler sonucu polimorf nükleer lökositlerin infiltrasyonunu engelleyerek gerçekleştirdiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Intimal hiperplazi, mikrocerrahi; reaktif oksijen türevleri; Tempol; ven grefti.


Arif Türkmen, Mehmet Doğan, Metin Temel. A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 379-386

Corresponding Author: Arif Türkmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale