A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats. [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-80281 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.80281  

A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats.

Arif Türkmen1, Mehmet Doğan2, Metin Temel3
1Division Of Plastic, Reconstructive and Aeshetic Surgery, Istanbul University Cerrahpaşa School Of Medicine Istanbul/ Turkey.
2Plastic, Reconstructive and Aesthetic surgery specialist, Prıvate Offıce Physıcıan, Gazi̇antep/Turkey
3Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery At Özel Antakya Yaşam Cerrahi Tıp Merkezi, Hatay, Turkey.

Background: Reversed vein grafting exposes the vessel to a period of ischemia, reperfusion and subsequent reactive oxygen species which may damage endothelial tissue, smooth muscle cell proliferation and later the development of intimal hyperplasia. Tempol is a free radical scavenger that permeates biological membranes. This study investigates the effects of a free radical scavenger (Tempol) on intimal hyperplasia of femoral vein grafts and the level of the reactive oxygen species in rats.
Methods: Arterial defects created in the femoral artery of rats were repaired with ipsilateral femoral vein grafts. Tempol was administered to group T and saline to group C a daily basis for a period of 28 days. Blood samples were measured.
Results: The veins were stained with H&E and Verhoeff’s elastic stains. Binary comparison revealed a statistically significant difference for intimal and medial thicknesses (p<0.01).
Conclusions: This study found that a free radical scavenger (Tempol) prevents the early development of intimal hyperplasia, most probably through inhibiting the infiltration of polymorph nuclear monocytes (PNM), with evidence of increased levels of anti oxidant products and decrease levels of free oxygen radicals.

Keywords: Tempol, Intimal hyperplasia, Vein graft, Reactive oxygen species, Microsurgery.


Serbest radikal tutucu Tempolün ratlarda ven grefti intimal hiperplazisine etkisi

Arif Türkmen1, Mehmet Doğan2, Metin Temel3
1İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Cerrahpasa Tıp Fakültesi̇ Plasti̇k, Rekonstrükti̇f ve Estetik Cerrahi̇ A.D.
2Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, Serbest Muayenehane Heki̇mi̇ Gazi̇antep/Türki̇ye
3Özel Antakya Yaşam Cerrahi̇ Tıp Merkezi̇ Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ Klini̇ği̇ Hatay/Turkiye

Amaç: Vasküler defektlerin onarımı sonrasında kullanılan ven greftinin iskemi ve reperfüzyon hasarı sonrası reaktif oksijen radikalleri oluşarak endotelyal dokuya, vasküler düz kaslara etki ederek intimal hiperplaziye neden olmaktadır. Tempol serbest radikalleri tutarak biyolojik memeranlarda stabilizasyon sağlamaktadır. Bu çalışmada femoral arter defektlerinin ven grefti ile onarıldığı ratlarda tempolün intimal hiperplazi ve serbest oksijen radikallerinin düzeyleri değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Ratların femoral arterlerinde bir defekt oluşturularak oluşan defekt aynı taraftan ven grefti alınarak onarıldı. Ratlar iki gruba ayrıldı. 28 gün boyunca hergün intraperitoneal olarak tempol verilenler grup T ve serum fizyolojik verilenler grup C olarak adlandırıldı. Deney sonunda kan ve vasküler doku örnekleri alındı.
Bulgular: Ven greftleri Hematoksilen & eosin ve Verhoeff’in elastin boyası ile değerlendirildi. Gruplar intimal hiperplazi ve media tabakasındaki kalınlıkları bakımından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak belirgin fark olduğu tespit edildi (p<0.01).
Sonuç: Bu çalışmada serbest radikal tutucu Tempol’ün erken dönemde gelişen intimal hiperplaziyi engellediği gösterildi. Tempolün bu etkiyi media tabakası ve ven endoteline zararlı serbest oksijen radikallerinin düzeyini azaltarak ve anti-oksidan ürünlerin seviyesini arttırarak ve muhtemelen bu etkiler sonucu polimorf nükleer lökositlerin infiltrasyonunu engelleyerek gerçekleştirdiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tempol, Intimal Hiperplazi, Ven Grefti, Reaktif Oksijen Türevleri, Mikrocerrahi.
Corresponding Author: Arif Türkmen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale