Evaluation of the patients admitted to the pediatric emergency service: Cross-sectional analysis of the pediatric emergency and trauma clinic of a tertiary training hospital in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 296-300 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80079  

Evaluation of the patients admitted to the pediatric emergency service: Cross-sectional analysis of the pediatric emergency and trauma clinic of a tertiary training hospital in Turkey

Ahu Pakdemirli1, Dilek Orbatu2, Emel Berksoy3
1Department of Physiology, University of Health Sciences, Gülhane Facult of Medicine, Ankara-Turkey
2Department of Pediatric, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir-Turkey
3Department of Pediatric Emergency, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

BACKGROUND: This study aims to carry out a cross-sectional analysis of the applications during three months to the Pediatric Emergency Service of İzmir University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital and determination of demographical features and distribution of cases in line with provided data and planning the positive changes and innovations in the current service and functioning of the Pediatric Emergency Service.
METHODS: The file records of 46038 patients between the ages of 0–18 who applied to the University of Health Science, Tepecik Training and Research Hospital Pediatric Emergency Training Clinic were examined retrospectively in this study.
RESULTS: A total of 46038 patients (53.6% male) applied to the emergency service. The average age was 7.07 for both genders. In the application, the average age of the patients with a history of trauma was 9.3, whereas the average age of the patients without a history of trauma is 6.7. While 82.7% of the patients was male with no trauma history, 86.9% was female without a history of trauma. When the application diagnoses were examined, the most common diagnosis was Upper Respiratory Infection (58.5%). More than half of the applications were monitored in the emergency observation unit (62.5%). When the patients were evaluated according to age groups, 49.2% of them were the children aged between 1–6. While 10.5% of the applicants were infants, and 38.7% were game children, it was noteworthy that the number of male patients was higher in the 1–6 age group, with 54.7%. There was no trauma in 49.5% of the cases. 78,3% of the cases were applied directly to the Paediatric Emergency. Secondly, 16.6% were to the Green Area-1 and Green Area-2. 98.2% of the cases were applied to the Emergency Service for ambulatory care. The 48.8% of the applications were made out of working hours. 97.6% of the cases were not hospitalized for the treatment and were addressed to home. The average staying period of the hospitalized cases in the Service was 4.53 days. Among applications, seven cases died.
CONCLUSION: Most of the patients admitted to pediatric emergency service for non-urgent reasons which can be managed in primary care services.

Keywords: Cross-sectional analysis, pediatric emergency; trauma.


Çocuk acil servise başvuran hastaların gözden geçirilmesi: Türkiye’deki bir üçüncü basamak hastane çocuk acil eğitim kliniğinin kesitsel analizi

Ahu Pakdemirli1, Dilek Orbatu2, Emel Berksoy3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Eğitim Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne son üç ayda başvuran hastaların kesitsel analiz çalışması ile travma olgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: İzmir S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Eğitim Kliniği’ne başvuran 0–18 yaş arası 46038 hastanın dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 46,038 hasta (%53.6 erkek) acil servise başvurmuştur. Ortalama yaş her iki cinsiyet içinde 7.07 olarak saptandı. Başvurusunda travma öyküsü olguların yaş ortalaması 9.3 iken travma öyküsü olmayanlar olguların yaş ortalaması 6.7 olduğu görüldü. Hastaların %82.7’sini travma öyküsü olmayan erkek olgu oluştururken %86.9’unu travma öyküsü olmayan kız olgular oluşturmaktadır. Başvuru tanıları incelendiği zaman en sık görülen tanı üst solunum yolu enfeksiyonudur (%58.5). Başvuruların yarısından fazlası acil gözlem ünitesinde izlenmiştir (%62.5). Hastalar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, %49.2’sini 1–6 yaş grubu çocukların oluşturduğu saptandı. Başvuran olguların %10.5’i infant ve %38.7’si oyun çocuğu iken, 1–6 yaş grubunda %54.7 ile erkek hasta başvuru sayısı fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu olguların %49.5’inde travma yoktu. Olguların %78.3’ünün direkt çocuk acile, ikinci sıklıkla %16.6 ile yeşil alan 1 ve yeşil alan 2’ye başvurduğu görülmektedir. Olguların %98.2’si ayaktan acil servise başvurmaktadır. Başvuruların %48.8’inin mesai saati dışında olduğu görülmektedir. Başvuran olguların %97.6’sının tedavisinin devamı amacıyla yatışı düşünülmemiş eve gönderilmiştir. Yatışı planlanan olguların ise ortalama serviste kalış zamanı 4.53 gündür. Başvuran yedi olgu hayatını kaybetmiştir.
TARTIŞMA: Hastaların çoğunluğu birinci basamak sağlık hizmetlerinde yönetilebilen acil olmayan nedenlerle çocuk acil servise başvurmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kesitsel analiz, pediatrik acil; travma.


Ahu Pakdemirli, Dilek Orbatu, Emel Berksoy. Evaluation of the patients admitted to the pediatric emergency service: Cross-sectional analysis of the pediatric emergency and trauma clinic of a tertiary training hospital in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 296-300

Corresponding Author: Ahu Pakdemirli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale