How to avoid negative appendectomies: Can US achieve this? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 134-138 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.79328  

How to avoid negative appendectomies: Can US achieve this?

Kinyas Kartal, Pınar Yazıcı, Taner Mehmet Ünlü, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı
Department of General Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Clinical diagnosis of acute appendicitis is based primarily on symptoms and physical findings. However, diagnosis of appendicitis is not always straightforward. The aim of this study was to demonstrate the diagnostic effectiveness of ultrasonography (US) in these cases in combination with white blood cell count (WBC) and C-reactive protein (CRP) level.
METHODS: Retrospective analysis of data collected on 470 consecutive patients who underwent appendectomy at the same institution between January 2014 and January 2016 was conducted. Data included demographic features, preoperative WBC and CRP levels, and US measurement of diameter of appendix. Patients were divided into 3 groups: lymphoid hyperplasia (LH), non-complicated acute appendicitis (NCAA), and complicated acute appendicitis (CAA), according to postoperative histopathological examination results.
RESULTS: There were 331 male and 139 female patients with mean age of 32.29±11.44 years included in the study. Mean WBC level was 12.31103/μL (±4.47 103/μL), 13.3 103/μL (±3.87 103/μL) and 14.08 103/μL (±4.11 103/μL) in LH, NCAA, and CAA groups, respectively (p=0.016). Mean CRP level was 14.2±19 mg/L, 36.9±59 mg/L, and 40.8±66 mg/L in LH, NCAA, and CAA groups, respectively (p=0.008). Mean outer diameter of the vermiform appendix on US was 4.8 mm (±3.9 mm), 6.9 mm (±4.08 mm) and 7.6 mm (±3.92 mm) in LH, NCAA, and CAA groups, respectively (p<0.01). When all variables were compared with each other, there were statistically significant differences in US findings according to group.
CONCLUSION: WBC count and CRP level were higher in patients with acute appendicitis, but these findings alone were insufficient for definitive diagnosis. US findings were effectual both in diagnosis and demonstration of severe inflammation. US should be combined with laboratory tests and used as standard initial imaging in diagnostic pathway of patients with clinically suspected appendicitis. The authors of this study believe that this diagnostic pathway will reduce negative appendectomy rate.

Keywords: Acute appendicitis, C-reactive protein, negative appendectomy, ultrasonography; white blood cell count.


Negatif apendektomilerden kaçınmanın yolu: Ultrasonografi bunu başarabilir mi?

Kinyas Kartal, Pınar Yazıcı, Taner Mehmet Ünlü, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut apandist tanısı, genellikle semptomlar ve fizik muayene bulguları ile konulabilmektedir. Fakat, apandist tanısını kesinleştirmek her zaman kolay olmamaktadır. Bu çalışmada, akut apandist tanısında ultrasonografinin (USG), beyaz kan hücresi (WBC) ve C-reaktif protein (CRP) bulgularıyla birlikte kullanımının apandist tanısındaki yerini göstermeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014–Ocak 2016 arasında, merkezimizde akut apandist tanısı ile ameliyat olan 470 hastanın bilgileri geriye dönük olarak tarandı. Hastaların patoloji sonuçları, CRP ve WBC düzeyleri ve USG sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Hastalar patoloji sonuçlarına göre, lenfoid hiperplazi (LH), komplike olmayan akut apandist (KOAA) ve komplike akut apandist (KAA) olarak üç grubu ayrıldı.
BULGULAR: Üç yüz otuz bir erkek 139 kadın hastanın ortalama yaşı 32.29±11.44 olarak saptandı. Ortalama WBC düzeyi, LH grubunda 12.31 103/uL (±4.47), KOAA grubunda 13.3 103/uL (±3.87) iken KAA grubunda 14.08 103/uL (±4.11) olarak saptandı (p=0.016). Ortalama CRP düzeyi LH grubunda 14.27 mg/L (±19.38) iken, KOAA grubunda 36.93 mg/L (±59.44) ve KAA grubunda 40.84 mg/L (±66.68) olarak saptandı (p=0.008). Sonografik olarak ölçülen ortalama apendiks çapı LH grubunda 4.86 (±3.93) iken, KOAA grubunda 6.98 mm (±4.08) ve KAA grubunda 7.63 mm (±3.92) olarak saptandı (p=0.0001). Tüm değişkenler altgruplar arasında analiz edildiğinde USG bulgularının tüm gruplar arasında da anlamlı farka sahip olduğu gözlemlendi.
TARTIŞMA: Akut apandisit tanısı alan hastaların WBC ve CRP değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu fakat bu bulgunun kesin tanı için yeterli olmadığı gözlendi. Ultrasonografi bulgularının hem enflamasyonun şiddetini belirlemede hem de apandist tanısı konulmasında etkin olduğu görüldü. Ultrasonografinin akut apandist şüphesi bulunan hastalarda laboratuvar testleri ile kombine edilerek standart görüntüleme incelemesi olarak uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu tanı sisteminin negatif apendektomi oranını azaltacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, C-reaktif protein, lökositoz, negatif apendektomi; ultrasonografi.


Kinyas Kartal, Pınar Yazıcı, Taner Mehmet Ünlü, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı. How to avoid negative appendectomies: Can US achieve this?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 134-138

Corresponding Author: Kinyas Kartal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale