Akut Yanıkların Tedavisinde Negatif Basınçlı Yara Terapisinin Etkinliği [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-78958 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.78958  

Akut Yanıkların Tedavisinde Negatif Basınçlı Yara Terapisinin Etkinliği

Metin Kement1, Adil Başkıran2
1University of Health Sciences, Kartal Education and Research Hospital, Department of General Surgery,İstanbul
2Inonu University Medical Faculty, Department of General Surgery, Malatya

Aim: The aim of the present study was to evaluate the outcomes and efficacy of negative pressure wound therapy in the management of acute burns.
Method: In the present study, the patients with acute burns, who has received negative pressure wound therapy in Dr Lutfi Kırdar Kartal Research and Training Hospital Tertiary Burn Care Center between January 2014 and December 2015, were included. The patient data were retrospectively analysed by analysing data from our prospective patient data base.
Results: As a total 38 patients were evaluated for the study, but 3 of them were excluded due to mortality before complete treatment course. Thirty-two patients (91.6%) were male and 3 were female (8.4%). The mean age of the patients was 49.5±16 years. The demographic and clinical characteristics of the patients are summarized in Table 1. The etiologic factors included electrical burn injury in 19 (54.3%) patients, chemical burn injury in 7 (20%) patients, flame burn injury in 6 17.2%) patients and hot water burns in 3 (8.4%) patients. Severity of burns were grade 3 or 4 in all of the patients included in the study. The mean duration of the negative pressure wound therapy was 10.1±3.9 days (Table 1). There were no procedure related complications in trough out the duration of the study. In one patient during the standard application of the device caused local pain and therefore low pressure (75 mm Hg) was applied during the therapy of this patient and the pressure was steadily increased. As a result of application of this therapy reduction in the surface area, edema a secretion of the wound and increase in the granulation tissue and perfusion of the wound is observed in all treated patients (Figure 1). The wound cultures showed no bacterial growth in any of the patients. The mean duration to surgical wound closure was 11.2±3.7 days. No complication was observed related to wound closure. Mean duration to hospital discharge in the postoperative period was 6.7±2.1 days.
Conclusion: Well designed, randomized control studies showing the efficacy of the negative pressure wound therapy in burn patients are lacking. The results of the present study showed that negative pressure wound therapy may reduce the number of wound debridement sessions, the time of wound closure and hospitalization in major burn injuries exposing the underlying tendons and bones.

Keywords: Burn, Negative Pressure Wound Theraphy, Greftleme


The Efficacy of Negative Pressure Wound Therapy in the Management of Acute Burns

Metin Kement1, Adil Başkıran2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Amaç: Bu çalışmada, amacımız negatif basınçlı yara terapisinin akut yanıkların tedavisindeki sonuçları ve etkinliğinin araştırılmasıydı.
Yöntem: Bu çalışmaya, Ocak 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde yanık yarası sebebiyle NBYT uygulanan hastalar dâhil edildi. Hasta verileri prospektif olarak tutulan bir veritabanı kullanılarak retrospektif olarak toplandı. Olguların; yaş, cinsiyet, yanık etiyolojileri, yara lokalizasyonları, VAC uygulama süreleri, genel tedavi süreleri, yara kapatma teknikleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 35 olgunun 32 (%91.6)’si erkek, 3(%8.4)’ü kadındı. Hastaların genel yaş ortalamaları 49.5±16 (13-79) idi. Hastaların klinik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Etiyolojik faktörler sırasıyla 19 (%54.3) olguda elektrik çarpması, 7 (%20) olguda temas yanığı, 6 (%17.2) olguda alev yanığı, 3 (%8.6) olguda sıcak su şeklindeydi. Uygulama yapılan yaraların tümünde yanıklar 3. veya 4. derece idi. NBYT uygulama süremiz en az 3, en çok 16 gün olmak üzere ortalama 10.1±3.9 gündü (Tablo 1). Hastaların hiçbirinde uygulamaya bağlı komplikasyon gelişmedi. Bir hastamızda standart basınçta uygulama sırasında lokal ağrı gelişmesi üzerine uygulamaya düşük basınç ile (75 mm-hg) devam edilerek basınç kademeli olarak artırıldı.. Uygulama sonucu tüm hastaların yara alanlarında küçülme, granülasyon dokusunda ve kanlanmada artma, ödem ve yara sekresyonunda azalma gözlemlendi (Resim 1). Hastaların hiçbirinde uygulama bölgesinde bakteriyal üreme tespit edilmedi. Tüm hastaların yaraları cerrahiye uygun olarak değerlendirilerek ortalama 11.2±3.7 günün sonunda greft veya flep yöntemlerinin biri kullanılarak kapatıldı. Hastaların hiçbirinde greft ya da flebe sekonder komplikasyon görülmedi. Hastalar postoperatif ortalama 6.7±2.1 (5-9 gün) günde taburcu edildi.
Sonuç: Çalışmamızın bulguları ışığında, NBYT’in iyileşmesi zor, derin, tendon ve kemik ekspoze olmuş yanıklarda yaranın kısa sürede greft ya da flepler ile kapatılmasına olanak vererek, pansuman sayısını ve hastanede yatış süresini azaltabilecek yardımcı bir tedavi seçeneği olabileceği söylenebilir. Ancak, halen daha literatürde NBYT’nin yanıkta kullanımı ile ilgili kanıt düzeyi yüksek prospektif, randomize, kontrollü çalışma eksikliğinin de mevcut olduğu vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yanık, Negatif Basınçlı Yara Tedavisi, Graft
Corresponding Author: Adil Başkıran, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale