The effect of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: a randomized controlled trial [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-78002 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.78002  

The effect of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: a randomized controlled trial

ali ihsan uysal1, Başak Altıparmak4, EYLEM YAŞAR1, Mustafa Turan4, Umut Canbek2, Nigar Yılmaz3, SEMRA GUMUS DEMİRBİLEK4
1Department of Anesthesiology and Reanimation,Mugla Sıtkı Kocman University Training and Research Hospital,Mugla,Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology,Medical Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University,Muğla,Turkey
3Department of Biochemstry,Medical Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University,Muğla,Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation,Medical Faculty of Mugla Sıtkı Kocman University,Muğla,Turkey

Background: Hip fracture is a common clinical problem which causes severe pain in geriatric patients. However, severe pain following fracture may cause mental disorders and delirium. A neuroinflammatory response with IL-6 and IL-8 have been shown to be associated with the pathophysiology of delirium.
In this study, our primary hypothesis is that preoperative femoral nerve block (FNB) intervention in geriatric patients will more effectively attenuate pain following trochanteric femur fracture than the preoperative paracetamol application. Our secondary hypothesis is that interleukin levels (IL-6, IL-8) in cerebrospinal fluid (CSF) will be lower in femoral nerve block group than paracetamol group. Our tertiary hypothesis is that the incidence of postoperative delirium will be lower in femoral nerve block group.
Methods: The patients over 65 years of age with ASA status II-IV and admitted to the Emergency Service for femur fracture were included in the study. Recommendations of the "delirium prevention table" were applied to all of the patients at arrival. In the first group 15 mg/kg paracetamol was administered intravenously at every eight hours. In the second group, femoral nerve blockage was performed, and a catheter was placed. Then, 0.5 ml/kg bupivacaine 0.25% was applied at every eight hours. In both groups, pain scores four hours after interventions were recorded. All patients were operated within 48 hours under spinal anesthesia. During spinal anesthesia, 2 ml of CSF samples were taken from all patients for analysis of IL-6 and IL-8 cytokines, and pain scores during positioning were recorded.
Results: VAS scores four hours after the first preoperative pain treatment and during the positioning for regional anesthesia were significantly lower in femoral nerve block group. IL-8 levels are significantly lower in femoral nerve block group but not in IL-6 levels.The incidence of delirium was less in femoral nerve block group but the difference was not statistically significant.
Conclusion: Femoral nerve block was more effective in preoperative pain management of trochanteric femur fracture and preventing pain during regional anesthesia application. Mean IL-8 level was lower in femoral nerve block group when compared to paracetamol group.There is no difference in the postoperative delirium incidence between groups.

Keywords: hip fracture, delirium, interleukin 8, femoral nerve block


Trokanterik femur kırığı operasyonu geçirecek yaşlı hastada erken dönemde yapılan femoral sinir blokajının ağrı yönetimi ve deliryum insidansına etkisi: Randomize kontrollü çalışma

ali ihsan uysal1, Başak Altıparmak4, EYLEM YAŞAR1, Mustafa Turan4, Umut Canbek2, Nigar Yılmaz3, SEMRA GUMUS DEMİRBİLEK4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi,Biyokimya Ana Bilim Dalı,Muğla
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,Muğla

Giriş: Kalça kırığı yaşlı hastalarda şiddetli ağrıya neden olan yaygın bir klinik problemdir.Bununla birlikte kırık oluşumunu takip eden şiddetli ağrı mental rahatsızlıklar ve deliryum gelişimine neden olabilir.IL-6 ve IL-8 ile birlikte olan nöroinflamatuar yanıtın deliryum patofizyolojisi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Bu çalışmadaki primer hipotezimiz preoperatif femoral sinir bloğunun trokanterik femur kırıklarında parasetamole göre daha etkin ağrı tedavisi sağlayacağıdır.Sekonder hipotezimiz IL-6 ve IL-8 düzeylerinin femoral sinir bloğu yapılanlarda daha düşük olacağıdır.Üçüncü hipotezimiz ise postoperatif deliryum insidansının femoral sinir bloğu uygulananlarda düşük olma durumudur..
Metod: Hastane acil servisine femur kırığı nedeniyle başvuran 65 yaş üzeri ASA II-IV hastalar çalışmaya dahil edildi. “Deliryum önleme tablosu”ndaki öneriler tüm hastalara başvuru anından itibaren uygulandı.İlk gruba 8 saatte bir 15mg/kg parasetamol intravenöz olarak verildi.İkinci gruba femoral sinir blokajı uygulandı ve kateter yerleştirildi.Ardından 0.5 ml/kg bupivakain 0.25% her 8 saatte bir kateter yoluyla verildi.Her iki grupta ağrı skorları ilk analjezik uygulandıktan 4 saat sonra kaydedildi.Bütün hastlar 48 saat içerisinde spinal anestezi altında opera edildi.Spinal anestezi sırasında verilen pozisyona bağlı ağrı skorları kaydedildi ve 2 ml beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği tüm hastalardan IL-6 ve IL-8 sitokinleri analizi için alındı.
Bulgular: Preoperative ilk ağrı tedavisi sonrası 4. saatteki ve rejyonal anestezi için verilen pozisyon ağrısı belirgin olarak femoral sinir blok grubunda düşüktü.IL-8 düzeyleri femoral sinir blok grubunda belirgin olarak düşük iken IL-6 düzeyleri benzerdi.Deliryum insidansı femoral sinir blok grubunda daha azken istatistiksel farklılık yoktu.
Sonuç: Femoral sinir bloğu preoperative ağrı tedavisinde ve rejyonal anestezi sırasındaki pozisyon ağrısını önlemede üstündür.Ortalama IL-8 düzeyi femoral sinir blokajı uygulanan hastalarda daha düşüktür.Deliryum insidansı her iki grupta benzerdir.

Anahtar Kelimeler: kalça kırığı, deliryum, interlökin 8, femoral sinir bloğu
Corresponding Author: ali ihsan uysal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale