Mapping and prediction of organ procurement cases resulting in mortality due to traumatic injuries, in an emergency department in a Level I trauma center: A matched cohort analysis. [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-77250 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.77250  

Mapping and prediction of organ procurement cases resulting in mortality due to traumatic injuries, in an emergency department in a Level I trauma center: A matched cohort analysis.

Ozgur Albuz
Keçioren Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Background: The prediction of posttraumatic potential organ donors is a complex process. The aim of this study is to evaluate the organ procurement process with trauma-related injuries, and determine the medical markers in organ donors, in posttraumatic mortal patients, at the first level emergency, in emergency surgical service and surgical intensive care departments.
Methods: In this retrospective study, after the approval of the ethics committee, the records of the patients in the emergency surgery unit, the operating room, and the organ donors in surgical intensive care unit between the years 2000-2011 were examined. Patient demographics, distribution of donated organs, intubation area, transfer to the hospital, patient's service, trauma type, injury mechanism and severity of the patient during organ donation were examined. Continuous variables were evaluated with independent samples in student t test or Mann Whitney U test and binary variables with Pearson Chi-Square test. The patients who lost their lives and did not lose in the emergency department (ED) were compared with age 1: 3. Final results were evaluated by multiple logistic regression.
Results: The patients with ≤ 90 mmHg systolic blood pressure (SBP) or penetrant serious injuries are more likely to be candidates for organ donation in ED, respectively; [68.2% vs 15.2%, AOR: 4.59 (1.14, 18.40) P <0.031] and 63.6% vs. 37.9% [AOR: 6.25(1.27-30.49) (p<0.024)]. In patients with AIS Head ≥ 3 and in hospital blood products replacements of 1500cc or more, they are more likely to be organ donors after ED [54.5% vs 97%, AOR: 0.074 (0.014 kan0.548)] p <0.01] and [10% vs. 58.1%, AOR: 0.098 [0.016-0.591], p <0.01].
Conclusion: In terms of predictive traits for organ procurement; The systolic blood pressure ≤90 mmHg levels, additionally serious penetrant injuries were found more predictive than AIS Head ≥ 3 or 1500 cc or more than the administration of blood and blood products.

Keywords: Organ procurement process, posttraumatic deceased donors, predictive factors, level I emergency department


Düzey I travma merkezindeki acil serviste travmatik yaralanmalara bağlı mortaliteyle sonuçlanan durumlarda organ alımlarının haritalanması ve tahmini: Eşleşmiş kohort analizi.

Ozgur Albuz
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara-Türkiye

Amaç: Posttravmatik potansiyel organ bağışçıların öngörüsü karmaşık bir süreçtir. Bu çalışmadaki amaç düzey I acil cerrahi, travma ve cerrahi yoğun bakım merkezlerinde on sene boyunca travmaya bağlı yaralanmalardaki mortal seyreden hastalardaki organ tedariği sürecini değerlendirerek posttravmatik mortal sonuçlanan hastalardaki organ bağışındaki tıbbi belirteçleri ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmada etik kurul onayını takiben, acil cerrahi ünitesinde, ameliyathanede, cerrahi yoğun bakımda organ bağışçısı olan hastaların 2000-2011 yılları arasındaki kayıtlar incelenmiştir. Hasta demografileri, bağışlanan organların dağılımları, entübasyon sahası, hastaneye nakil şekli, hasta yakınlarının organ bağışını kabulleri esnasında hastanın bulunduğu servis, travma türü, yaralanma mekanizmasıyla şiddetleri incelenmiştir. Sürekli değişkenler bağımsız gruplarda student t test veya Mann Whitney U testiyle, ikili değişkenler Pearson Ki-Kare testiyle değerlendirilmiştir. Acil serviste(AS) hayatını kaybeden ve kaybetmeyen olgular yaş bakımından 1: 3 eşleştirmeyle kıyaslanmıştır. Nihai sonuçlar çoklu lojistik regresyonla değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sistolik kan basıncı(SKB) 90 mmHg'nin altındaki hastalarla, penetrant travma olguları AS’te organ bağışı adayı olma olasılıkları çok daha yüksektir.Sırasıyla [%68.2vs%15.2,AOR: 4.59(1.14, 18.40)P<0.031] ve 63.6% vs. 37.9% [AOR: 6.25(1.27-30.49) (p<0.024)]. Beyin travması açısından AIS ≥ 3 olmasının ve 1500cc veya daha fazla hastane kan ürünleri replasmanı yapılan olgularda AS sonrası organ bağışçısı olma olasılıkları daha yüksektir[%54,5vs%97, AOR: 0,074(0,014–0.548)]p<0.01] ve [%10 vs.%58.1,AOR: 0.098 [0.016-0.591),p<0.01].
Sonuç: Travma sonrası potansiyel organ vericileri belirlemede acil servise kabulde SKB’nin 90mmHg altında olması ve ciddi penetrant hasarlanmalar, beyin travması hasar skoru(AIS ≥3) ve 1500cc üzeri kan ve kan ürünü replasmanlarına göre potansiyel donörlerin belirlenmesinde daha prediktiftirler.

Anahtar Kelimeler: Organ tedarik süreci, posttravmatik vefat eden organ bağışçısı, öngörücü faktörler, düzey I acil servis
Corresponding Author: Ozgur Albuz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale