Assessment of the Therapeutic Effect of Resveratrol in Heart Failure Following Blunt Chest Trauma in Rats and the Potential Role of Endokan as a Biomarker of Inflammation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-77246 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.77246  

Assessment of the Therapeutic Effect of Resveratrol in Heart Failure Following Blunt Chest Trauma in Rats and the Potential Role of Endokan as a Biomarker of Inflammation

Aysun Caglar Torun1, Serife Tutuncu2
1Ondokuz Mayis University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Samsun
2Ondokuz Mayis University, Faculty of Veterinary, Department of Histology and Embryology, Samsun

Background: The present study investigated the therapeutic effect of resveratrol on cardiac injury resulting from blunt chest trauma in rats and the utility of endocan as a biomarker of inflammation process.
Methods: The rats were randomly divided into the following four groups (n = 7 in each group): a control group (no treatment or trauma); trauma-induced group (trauma group); resveratrol group (resveratrol [0.3 mg/kg] administered via the intraperitoneal [i.p.] route group); and resveratrol + trauma group (resveratrol [0.3 mg/kg] administered via the i.p. route 1 h prior to the induction of trauma).
Results: The immunreactivity of tumor necrosis factor-α and inducible nitric oxide synthase in the trauma group was increased, whereas the reaction intensity in resveratrol + trauma group was deceased. The mean endocan values of the groups differed (p < 0.001). The mean endocan mean in the resveratrol + trauma group was higher than that of the other groups.
Conclusion: Resveratrol had anti-inflammatory and antioxidant effects in lung injury after blunt chest trauma and contributed to the treatment process. We believe that there is a need for further studies on the clinical use of endocan as a biomarker of inflammation in cardiac injury after blunt chest trauma.

Keywords: Resveratrol, Blunt chest trauma, Endocan, Cardiac injury.


Ratlarda Künt Göğüs Travma Sonrası Oluşan Kalp Hasarı Üzerine Resveratrolün Tedavi Edici Etkisinin ve Endokan'ın İnflamasyonda Bir Biyobelirteç Olarak Potansiyel Rolünün Değerlendirilmesi

Aysun Caglar Torun1, Serife Tutuncu2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu çalışma, sıçanlarda künt göğüs travmasına bağlı gelişen kardiyak hasar üzerine resveratrolün terapötik etkisini ve endokanın inflamasyon sürecinde bir biyobelirteç olarak kullanılmasını araştırmıştır.
Yöntemler: Sıçanlar randomize olarak aşağıdaki dört gruba ayrıldı (her grupta n = 7): bir kontrol grubu (tedavi veya travma olmadan); travma uygulanan grup (travma grubu); resveratrol grubu (resveratrol [0.3 mg / kg] intraperitoneal [i.p.] yol grubu yoluyla uygulandı); ve resveratrol + travma grubu (travmanın uygulanmasından 1 saat önce i.p. yolla resveratrol [0.3 mg / kg] verilen).
Bulgular: Travma grubundaki tümör nekroz faktörü-α ve indüklenebilir nitrik oksit sentazın immünreaktivitesi artarken, resveratrol + travma grubundaki reaksiyon şiddeti azalmıştır. Grupların ortalama endokan değerleri farklıydı (p <0.001). Resveratrol + travma grubundaki ortalama endokan ortalaması diğer gruplardan daha yüksekti.
Sonuç: Resveratrol, künt göğüs travması sonrası akciğer hasarında anti-inflamatuvar ve antioksidan etkilere sahip olup tedavi sürecine katkıda bulunmuştur. Künt göğüs travması sonrası oluşan kardiyak hasarda inflamasyonun takibinde endokanın bir biyobelirteç olarak klinik kullanımı ile ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, künt göğüs travması, endokan, kalp hasarı
Corresponding Author: Aysun Caglar Torun, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale