A pathology not be overlooked in blunt chest trauma: Analysis of 181 patients with bilateral pneumothorax [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 521-527 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.76435  

A pathology not be overlooked in blunt chest trauma: Analysis of 181 patients with bilateral pneumothorax

Ali Özdil1, Önder Kavurmacı1, Tevfik İlker Akçam1, Ayşe Gül Ergönül1, İlhan Uz2, Cengiz Şahutoğlu3, Sabahattin Yüzkan4, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
1Department of Thoracic Surgery, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
4Department of Radiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey

BACKGROUND: Bilateral pneumothorax (BPTx) can become tension PTx and a cause of mortality, especially in severe multi-trauma patients. The purpose of this study was to analyze the incidence, morbidity, mortality, and associated factors of BPTx in multi-trauma patients in order to highlight the importance of the management of these cases, as well as complications, morbidity, and mortality.
METHODS: The data of 181 patients with BPTx, from a total of 3782 trauma patients, were reviewed retrospectively. The details recorded were age, gender, mechanism of trauma, radiological findings, co-existing thoracic and extra-thoracic injuries, incidence of intubation, mortality, and injury severity score (ISS). The association between laterality of rib fracture, hemothorax, subcutaneous emphysema, and BPTx, and the effect of age and gender on these injuries, mortality, and ISS were analyzed.
RESULTS: The patient group included 144 males, and the mean age was 36.07±15.77 years. The primary cause of trauma was a motor vehicle accident, seen in 67 (37.0%) patients. Bilateral rib fractures were detected in 75 (41.4%) patients. Hemothorax accompanied PTx in 41 (22.6%) patients bilaterally. The laterality of the rib fracture and hemothorax demonstrated a significant difference in the patient group over 60 years of age (p=0.017, p=0.005). Co-existing bilateral thoracic injuries were detected more often in this group. Twelve (17.6%) patients with only blunt chest trauma and 56 (82.4%) patients with multi-trauma were intubated. The difference between the 2 groups was not significant (p=0.532). The overall mortality rate was 18.2%. A comparison of ISS and mortality between the groups revealed no significant difference (p=0.22).
CONCLUSION: The incidence of BPTx after multi-trauma is approximately 5%, so it must be taken into consideration, especially in severe multi-trauma patients, to reduce mortality. Older age and the number of rib fractures were determined to be risk factors for morbidity and mortality in trauma with BPTx.

Keywords: Bilateral pneumothorax, injury severity score; intubation; mortality; trauma


Künt göğüs travmasında gözden kaçırılmaması gereken bir patoloji: Bilateral pnömotoraks saptanan 181 olgunun analizi

Ali Özdil1, Önder Kavurmacı1, Tevfik İlker Akçam1, Ayşe Gül Ergönül1, İlhan Uz2, Cengiz Şahutoğlu3, Sabahattin Yüzkan4, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bilateral pnömotoraks (BPTx), özellikle şiddetli multi-travma hastalarında tansiyon PTx gibi mortalitenin önemli bir nedeni olabilir. Bu çalışmada, BPTx tedavisi ve buna bağlı komplikasyon, morbidite ve mortalitenin önemini belirtmek amacıyla multi-travma sonrası BPTx insidansı, morbidite, mortalite oranları ve bunlarla ilişkili faktörlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Travma sonrası başvuran 3782 hastadan BPTx saptanan 181 hastanın verileri yaş, cinsiyet, travma çeşidi, radyolojik bulgular, eşlik eden torasik ve ekstra-torasik yaralanmalar, entübasyon insidansı, mortalite ve travma şiddet skoru (TŞS) açısından retrospektif olarak analiz edildi. Kot fraktürünün tarafı, hemotoraks, ciltaltı amfizemi ve BPTx arasındaki ilişki ile yaş ve cinsiyetin bu yaralanma, mortalite ve TŞS’ye etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Yüzkırkdördünü erkeklerin oluşturduğu hastaların yaş ortalaması 36.07 ± 15.77 idi. Travmanın başlıca nedeni 67 (%37.0) hastada bildirilen araç-içi trafik kazasıydı. Yetmişbeş (%41.4) hastada bilateral kot fraktürü izlendi. Hastaların 41’inde (%22.6) BPTx’a bilateral hemotoraks eşlik ettiği belirlendi. Özellikle 60 yaş üstü hasta grubunda kot fraktürü ve hemotoraksın tarafı açısından anlamlı fark saptandı (p=0.017, p=0.005). Bu hasta grubunda eşlik eden torasik yaralanmaların daha sık olarak bilateral olduğu belirlendi. İzole toraks travması olan 12 (%17.6) ve multi-travması olan 56 (%82.4) hasta entübe edildi. İki grup arasında entübasyon açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0.532). Toplam mortalite oranı %18.2 idi. Travma şiddet skoru ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.22).
TARTIŞMA: Travma sonrasında BPTx insidansı yaklaşık olarak %5 oranındadır; bu nedenle özellikle şiddetli travma sonrasında mortalite oranını azaltmak amacıyla BPTx akılda bulundurulması gereken bir patolojidir. Yaş ve kot fraktürü sayısı BPTx saptanan multi-travma hastalarında morbidite ve mortalite için risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: travma, bilateral pnömotoraks, entübasyon, mortalite, travma şiddet skoru


Ali Özdil, Önder Kavurmacı, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, İlhan Uz, Cengiz Şahutoğlu, Sabahattin Yüzkan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı. A pathology not be overlooked in blunt chest trauma: Analysis of 181 patients with bilateral pneumothorax. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 521-527

Corresponding Author: Ali Özdil, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale