Travmatolojide en sık alıntılanan 100 makale: Bibliyometrik bir analiz [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-74857 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.74857  

Travmatolojide en sık alıntılanan 100 makale: Bibliyometrik bir analiz

Mehmet Dokur1, Erdal Uysal2
1Department of Emergency Medicine, Biruni University School of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Sanko University School of Medicine, Gaziantep, Turkey

BACKGROUND: We aimed in this bibliometric study to make multi-dimensional citation analysis of the top 100 cited articles in traumatology.
METHODS: We analyzed top 100 cited articles among 56.980 trauma articles published between the years of 1975 and 2017, which we acquired obtained from databases in Web of Science and PubMed based on their citation rates and publication years, countries of origin, institutions or organizations, the most common subjects, funding status, article types and levels of evidence.
RESULTS: In the top 100 cited articles, number of total authors was 649 and average authorship was 6.49±5.46 (1-32) and also grup author or study group number was 8 and the number of total collaborators was 1241.The USA was the top country in terms of country of origin and the institution or organisation and also number of proceedings papers in scientific activities.We determined that 70 of top 100 cited articles were supported by funding agencies in developed countries. In this study, the most three common subjects were central nervous system trauma (21 articles), major trauma-haemorrhage-bleeding control-transfussion-early coagulopathy (18 articles) and trauma care and systems (8 articles) respectively. The average level of evidence of the top 100 cited articles was 2.45±1.05 (range: 1-4).We also founded that 66 among the 100 most frequently cited articles in traumatology were published in the scientific journals which had an impact factor of 2.6 and more (range: 2.648-72.406).We detected that the most commonly preferred article types by authors is clinical research (92 articles) and study sub-type is prospective comparative studies (27 articles). Evidence groups of classical papers in traumatology were B (54 articles), A (26 articles) and C (20 articles) respectively.
CONCLUSION: Despite some flaws in determining the scientific values of the articles, citation analysis of the classical papers in traumatology can provide important scientific contributions.

Keywords: Traumatology, articles, bibliometric, top-cited


Top 100 cited articles in traumatology: A bibliometric analysis

Mehmet Dokur1, Erdal Uysal2
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Gaziantep

AMAÇ: Bu bibliyometrik çalışmada, travmatoloji alanındaki en sık alıntılanan 100 makalenin çok yönlü analizini yapmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Biz bu çalışmada, Web of Science ve PubMed’teki veri tabanlarından elde ettiğimiz, 1975 ile 2017 yılları arasında yayınlanmış 56.980 travma makalesi içinden en çok alıntılanan ilk 100’ünü alıntılanma sayılarına ve yayın yıllarına, köken aldığı ülkelere ve kurum veya organizasyonlarına, en sık tercih edilen konularına, fonlanma durumlarına, makale tiplerine ve kanıt düzeylerine göre analiz ettik.
BULGULAR: Travmatoloji alanında en sık alıntılanan 100 makaledeki toplam yazar sayısını 649 ve yazar sayısı ortalamasını 6.49±5.46 (range: 1-32), toplam çalışma grubu sayısını 8 ve eşlik eden çalışmacı sayısını ise 1241 olarak saptadık. ABD, yayınlarda en sık yer alan ülke ve kurum ya da organizasyon olma ve bilimsel aktivitede sunulan makale sayısı bakımlarından ilk sırada idi. En çok alıntılanan 100 makalenin 70’inin, gelişmiş ülkelerdeki fon desteği veren kuruluşlar tarafından desteklendiğini belirledik. Travmatoloji ile ilgili en çok alıntılanan 100 makalede en sık tercih edilen ilk 3 konu başlığını santral sinir sistemi travması (21 makale), majör travma-kanama-kanama kontrolü-transfüzyon-erken koagülopati (18 makale) ve travma bakımı ve sistemleri (8 makale) olarak saptadık. En sık alıntılanan 100 travmatoloji makalesinin kanıt ortalaması 2.45±1.05 (range: 1-4) idi. Ayrıca biz en çok alıntılanan 100 makalenin 66’sının etki faktörü 2.6 daha yüksek olan bilimsel dergilerde (range: 2.648-72.406) yayınlandığını belirledik. Araştırmacılar tarafından en sık tercih edilen çalışma tipinin klinik araştırma (92 makale) ve çalışma alt tipinin ise karşılaştırmalı prospektif çalışmalar (27 makale) olduğunu saptadık. Travmatolojideki klasik makalelerin kanıt gruplarının dağılımlarını ise sırasıyla B (54 makale), A (26 makale) ve C (20 makale) olarak belirledik.
TARTIŞMA: Makalelerin bilimsel değerini saptamadaki bazı eksikliklerine rağmen travmatoloji alanındaki klasik makalelerin alıntılanma analizleri, önemli akademik katkılar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Travmatoloji, makaleler, bibliyometrik, yüksek sayıda alıntılanma
Corresponding Author: Mehmet Dokur, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale