Should percutaneous cholecystostomy be used in all cases difficult to manage? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 186-190 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.73557  

Should percutaneous cholecystostomy be used in all cases difficult to manage?

Erdem Barış Cartı1, Koray Kutlutürk2
1Department of General Surgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
2Department of General Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: Cholecystectomy is the well-accepted management method for acute cholecystitis in patients suitable for surgery. Percutaneous cholecystostomy is planned and used in patients at high surgical risk due to acute symptomatic cholecystitis and/or acute or chronic comorbidity. Percutaneous cholecystostomy can provide permanent treatment, or it may act as a bridge for elective cholecystectomy.
METHODS: We presented the outcomes of 50 patients who initially underwent ultrasound-guided transhepatic percutaneous cholecystostomy and 4–6 weeks later, an interval cholecystectomy. All patients had either impaired gallbladder wall integrity on contrast-enhanced abdominal computed tomography performed during admission or had grade II acute cholecystitis according to the Tokyo Guidelines 13 diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis or exhibited clinical signs of acute cholecystitis on the fifth day of non-operative treatment.
RESULTS: Our results suggest that although percutaneous cholecystostomy is a useful method for alleviation of the emergency clinical condition in acute cholecystitis, it makes the interval cholecystectomy more difficult to perform due to the dense fibrosis developing during the healing process, eventually complicating laparoscopic cholecystectomy.
CONCLUSION: Cholecystostomy may cause fibrosis during the healing process, eventually complicating laparoscopic cholecystectomy. Thus, there is a need for better evaluation during the identification of indications for cholecystostomy.

Keywords: Acute cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, open cholecystectomy; percutaneous cholecystostomy.


Perkütan kolesistostomi yönetimi zor olan tüm olgularda yapılmalı mıdır?

Erdem Barış Cartı1, Koray Kutlutürk2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Kolesistektomi, cerrahiye uygun olan kolesistit hastalarında kabul görmüş bir tedavi yöntemidir. Perkütan kolesistostomi ise cerrahi açıdan yüksek riskli akut semptomlu kolesistit hastalarında geçici bir tedavi yöntemi olmakla beraber elektif kolesistektomi için hastaya zaman kazandırabilir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada ultrason eşliğinde perkütan transhepatik kolesistostomi yapılmış ve dört–altı hafta sonra interval kolesistektomi uygulanmış olan 50 olgu sunuldu. Tüm hastalarda bilgisayarlı tomografide safra kesesi duvar bütünlüğünde bozulma veya Tokyo Guidelines 13 tanısal kriterlerine göre grade II akut kolesistit bulgusu saptanmış olup beş günlük tıbbi tedaviye yanıt alınamayan hastalara kolesistostomi işlemi yapılmasına karar verildi.
BULGULAR: Kolesistostomi her ne kadar akut kolesistit tablosunun yatışmasında etkili bir yöntem olsa da kolesistostomili olgularda dens fibrozis gelişimi nedeni ile yapılacak olan interval kolesistektominin daha komplike bir hal aldığı ve olgunun laparoskopik bitirilmesini zorlaştırdığı görülmüştür.
TARTIŞMA: Kolesistostomi iyileşme süreci içerisinde dens fibrozis gelişimine neden olarak laparoskopik kolesistektomiyi daha komplike hale getirmektedir. Dolayısıyla kolesistostomi yapılacak olgular bu bilgi de göz önünde bulundurularak daha dikkatle seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Açık kolesistektomi, akut kolesisti; laparoskopik kolesistektomi; perkütan kolesistostomi.


Erdem Barış Cartı, Koray Kutlutürk. Should percutaneous cholecystostomy be used in all cases difficult to manage?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 186-190

Corresponding Author: Erdem Barış Cartı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale