Correlation of Pelvic Fractures and Associated Injuries: The Statistical Analysis of 471 Pelvic Trauma Patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-72505 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.72505  

Correlation of Pelvic Fractures and Associated Injuries: The Statistical Analysis of 471 Pelvic Trauma Patients

Mehmet Saydam1, Mutlu Şahin1, Kerim Bora Yılmaz1, Selim Tamam1, Gökhan Ünlü2, Atıl Atilla2, Yenel Bilgetekin2, İdil Güneş Tatar3, Pervin Demir4, Melih Akıncı1
1Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Department of General Surgery Service, Ankara
2Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Department of Orthopaedics, Ankara
3Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Department of Radiology, Ankara
4Yildirim Beyazit University Department of Medical Biostatistics, Ankara

Aim: In most respects, the vast majority of pelvic injuries are not of a life-threatening status but co-presence of other injuries need to be diagnosed. The purpose of this study is to evaluate associated pelvic and extra-pelvic visceral organ injuries of patients with closed pelvic fractures.
Methods: This retrospective study has been conducted with 471 adult patients who had been admitted to our Emergency Service with the diagnosis of pelvic fractures. Type of fractures, accompanying visceral organ injuries, the demographic data, type of operation, mortality rates, were enrolled and analysed statistically.
Results: The rate of operations done by the general surgery clinic or other surgical clinics in each type of fracture according to AO classification did not differ ( p= 0.118). In patients with A2, A3 and B1 types of fractures, the operation rate of general surgery clinic did not show siginificant difference. Nevertheless, most of the patients who had extrapelvic surgery were in the mild severity pelvic trauma such as AO A2 and A3. A total of 31 patients were ex-patients, 17 of whom had AO-A2 type of fractures. It was determined that there was a significant difference between abdominal ultrasonography outcome that is normal and non-orthopedic surgery types ( p<0.001). There was no significant difference between the types of surgery performed and Abdominal CT outcome which were normal ( p=0.215).
Conclusion: In the management of patients with pelvic fractures irrespective of it’s type or grade, greater attention should be paid to not to overlook for the associated injuries. Early blood and imaging tests are encouraged after the patient's hemodynamic status is stabilized.
Key Words: Associated injuries, pelvic fractures, trauma

Keywords: Associated injuries, pelvic fractures, trauma


Pelvik Fraktürler ve Bağlantılı Yaralanmaların İlişkisi: Pelvik Travmalı 471 Hastanın İstatiksel Analizi

Mehmet Saydam1, Mutlu Şahin1, Kerim Bora Yılmaz1, Selim Tamam1, Gökhan Ünlü2, Atıl Atilla2, Yenel Bilgetekin2, İdil Güneş Tatar3, Pervin Demir4, Melih Akıncı1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi, Ankara
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Servisi, Ankara
4Yıldırım Beyazıt Universitesi Medikal Bioistatistik Bölümü, Ankara

Amaç: Çoğu durumda, pelvik yaralanmaların büyük çoğunluğu yaşamı tehdit etmemesine rağmen ilişkili yaralanmaların heterojen doğası sebebiyle, açıklığa kavuşmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı; kapalı pelvik travmalı hastalarda ilişkili pelvik ve ekstra pelvik organ yaralanmalarını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, acil servisimize pelvik kırık tanısı ile başvuran 471 erişkin hasta ile yapılmıştır. Kırık tipi, eşlik eden viseral organ yaralanmaları, demografik veriler, operasyon şekli, mortalite oranları kaydedildi ve istatistiksel olarak analiz edildi.
Sonuçlar: AO sınıflamasına göre genel cerrahi kliniği veya diğer cerrahi klinikler tarafından yapılan operasyonların oranı istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir ( p = 0.118). A0-A2, A3 ve B1 kırık tiplerinde, genel cerrahi kliniğinin operasyon oranı anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Bununla birlikte, ekstrapelvik cerrahi geçiren hastaların çoğu AO A2 ve A3 gibi hafif şiddetteki pelvik travmalı hastalardı. Toplamda 31 hasta ex oldu bunların 17 tanesi AO-A2 tipi kırığı olan hastalardı. Ortopedi dışı ameliyat olanlar ile normal abdominal ultrasonografi sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğu saptandı ( p <0.001). Yapılan tüm tip ameliyatlar ve normal abdominal BT sonuçları arasında ( p = 0.215) anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Pelvis kırığı olan hastaların yönetiminde, türüne ya da evresine bakılmaksızın, ilişkili yaralanmaların gözden kaçırılmamasına dikkat edilmelidir. Hastanın hemodinamik durumu stabilize edildikten sonra erken kan ve görüntüleme testleri yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: İlişkili yaralanmalar, pelvik kırıklar, travma

Anahtar Kelimeler: İlişkili yaralanmalar, pelvik kırıklar, travma
Corresponding Author: Mehmet Saydam, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale