Fallopian Tube Herniation from Trocar-Site After Laparoscopic Appendectomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-72461 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.72461  

Fallopian Tube Herniation from Trocar-Site After Laparoscopic Appendectomy

Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memişoğlu
Health Sciences University, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, General Surgery Department

Introduction: Trocar site hernias are a type of incisional hernias and may occur within a variable time shift after surgery. A mean incidence of 1.85% was reported and the first trocar site hernia was narrated by Maio et al. in 1991 describing small bowel obstruction due to trocar site herniation after laparoscopic cholecystectomy. The 10-mm-trocar port is more frequently problematic and a trocar site hernia in 5 mm port is very rare. This report unveils a 5mm trocar site herniation of right fallopian tube following laparoscopic appendectomy.
Case: 19 year old female patient applied to the emergency department because of a discharge in the right lower quadrant. She explained that she had undergone laparoscopic appendectomy 2 days before and discharged uneventfully the next day. The surgical report described a suction drain in the right lower quadrant where the patient was suffering of the discharge. The physical examination revealed no tenderness but an abdominal CT disclosed an edematous tubular structure herniating from the 5 mm trocar site where the drain was put. She was re-operated laparoscopically due to early trocar site hernia and the right fallopian tube was observed herniating through the defect. After reduction in to the abdomen, the fallopian tube was observed fine and the defect was closed using 2/0 polyproylene suture.
Result: Trocar site hernias are rare but may cause serious complications after laparoscopic surgery. They may occur early after the surgery but the time shift is variable. Although mechanical bowel obstructions are more frequent end point it must be remembered that any organ within the abdominal cavity may herniate

Keywords: Fallopian tube, trocar site hernia, laparoscopic appendectomy


Laparoskopik Apendektomi Sonrası Trokar Yerinden Fallop Tüpü Herniasyonu

Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memişoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ: Trokar yeri hernisi bir insizyonel herni tipi olup ameliyattan sonra farklı zaman dilimlerinde karşımıza çıkabilmektedir. Ortalama
insidansı %1,85 olup ilk kez Maio ve ark. tarafından1991 yılında laparoskopik kolesistektomi sonrası ince barsak obstrüksiyonu ile birlikte trokar yeri herniasyonu gelişimini bildirilmiştir. Genellikle 10 mm lik trokar girişlerinde görülebilen bu durum 5 mm lik trokar girişlerinde ise nadiren görülmektedir. Bu çalışmada laparoskopik apandektomi sonrasında 5 mm lik trokar yerinde gelişen, sağ fallop tüpü herniasyonu olgusu sunulmuştur.

OLGU: 19 yaşında kadın hasta, acil poliklniğimize sağ alt kadrandaki insizyon yerinde akıntı ve sağ alt kadran ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hikayesinde iki gün önce kliniğimizde akut apandisit tanısı ile laparoskopik apandektomi uygulanmış, ameliyat lojuna bir adet aspiratif dren konarak ameliyat sonlandırıldı. Ameliyat sonrası birinci gün dreni alınıp şifa ile taburcu edildi. Acil poliklinik muayenesinde sağ alt kadrandaki insizyonundan serozal akıntı ve milimetrik yağlı doku evantrasyonu izlenildi.Olguda akut karın bulguları saptanmadı. Akut faz reaktanları normal, yapılan bilgisayarlı tomografide plevik bölgeden sağ alt kadran kesi bölgesine uzanan hidropik tubuler bir yapı izlendi. Bunun üzerine erken dönem gelişen trokar herni ön tanısı ile ameliyata alındı. Laparoskopik eksplorasyonda sağ fallop tüpünün hidropik ve ödemli olduğu ve 5 mmlik trokar yerine herniye olduğu görüldü.Fallop tüpü laparoskopik olarak redükte edilip batın içerisine alındı.Trokar yerindeki açıklık ise 2/0 prolen ile sütüre edildi.Olgumuz ameliyat sonrası 1. gün şifa ile taburcu edildi.

SONUÇ: Trokar yeri hernileri laparoskopik cerrahi sonrasında nadir görülmekle birlikte ciddi komplikasyonlardan biridir. Laparoskopik ameliyatlardan sonra erken veya geç dönemlerde gelişebilecek olan bu durumda daha çok mekanik barsak tıkanmaları gözüksede diğer intraperitoneal organlarında herniye olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fallop tüpü, trokar yeri hernisi, laparoskopik apendektomi
Corresponding Author: Anıl Ergin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale