The relationship of the albumin level to the anaesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-71278 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.71278  

The relationship of the albumin level to the anaesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns

Müge Çakırca1, İsa Sözen2, Gülsüm Tozlu Bindal3, Mustafa Baydar1, Ahmet Çınar Yastı2
1Health Sciences University, Ankara Numune Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara
2Health Sciences University, Department Of General Surgery, Ankara Numune Training And Research Hospital, Burn Clinic, Ankara
3Ankara Akyurt State Hospital, General Surgery, Burn Clinic, Ankara

Introduction: Due to the massive increase in capillary permeability in burns shock, albumin and intravascular fluid rapidly move to extravascular areas. Therefore, hypoalbuminemia is seen as an early and prolonged finding in major burns. Hypoalbuminemia leads to various problems. The aim of this study was to investigate the effect of the preoperative albumin level on perioperative morbidity and mortality of major burns patients.

Material and Method: The demographic data, preoperative albumin levels, operating records and clinic follow-up records were examined of a total of 61 patients who underwent surgery for major burns in our hospital for the last two years. Intraoperative complications were recorded as hypotension, bradycardia, low saturation, metabolic acidosis, reduced urine output, and hyperglycaemia. Postoperative complications were recorded as intubation and use of mechanical ventilator, sepsis, ARDS, acute renal failure, tracheotomy, haemorrhage, arrest, pneumonia, urinary tract infection, tissue infection, congestive heart failure and pleural effusion.
Results: In patients with albumin levels measured as <2gr/dl and >2gr/dl, intraoperative complications were determined at rates of 31.4% and 20.8% respectively, postoperative complications at 60.0% and 51.5% and mortality rates at 40% and 25.8% (p=0.148, p=0.251, p=0.85). The cut-off point for the preoperative albumin level affecting postoperative morbidity was determined as ≥2.3 gr/dl (AUC=0.587, p<0.001, 95% CI: 0.476-0.699, Cut-Off albumin≥2.3).

Conclusion: There is as yet no consensus on the time and dosage of the delivery of albumin in major burns patients. Although there are studies in literature that have shown increased morbidity and mortality in those given albumin in Intensive Care, there are also reports supporting that it makes a positive contribution. No useful guidelines have been obtained on the subjeect of hypoalbuminemia in major burns patients. The results of this study showed that the albumin level above or below 2 gr/dl did not create any change in perioperative morbidity and mortality, howewer preoperative level above 2,3 gr/dl was cut-off for morbidity.

Keywords: albumin, burn, mortality


Majör yanıklı hastaların albümin düzeyinin anestezi yönetimi ile ilişkisi ve klinik gidişte etkinliği

Müge Çakırca1, İsa Sözen2, Gülsüm Tozlu Bindal3, Mustafa Baydar1, Ahmet Çınar Yastı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi Departmanı, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yanık Kliniği, Ankara
3Ankara Akyurt Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Yanık Kliniği, Ankara

Giriş:

Yanık şokunda, kapiller permabilitedeki masif artış sebebiyle albümin ve intravasküler sıvı hızlıca ekstravasküler alana yer değiştirir. Bu nedenle hipoalbuminemi major yanıklarda erken ve uzamış bir bulgu olarak karşımıza çıkar. Hipoalbüminemi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, majör yanıklı hastaların preoperatif dönem albumin düzeylerinin perioperatif morbidite ve mortaliteye etkisi araştırıldı.

Materyal ve Metod:

2011-2013 yılları arasında hastanemizde majör yanık nedeniyle opere olmuş 61 hastanın demografik verileri, preoperatif albumin düzeyleri, ameliyat kayıtları ve servis takipleri incelendi. İntraoperatif komplikasyonlar; hipotansiyon, bradikardi, saturasyon düşüklüğü, metabolik asidoz, idrar çıkımında azalma, hiperglisemi olarak kaydedildi. Postoperatif komplikasyonlar; entübasyon ve mekanik ventilatöre bağlanma, sepsis, ARDS, akut böbrek yetmezliği, trakeotomi, kanama, arrest, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, doku enfeksiyon, konjektif kalp yetmezliği, plevral efüzyon olarak kaydedildi.

Bulgular:

Albümin düzeyi 2gr/dl değerinin altında ve üstünde olan hastalar arasında intraoperatif komplikasyonlar sırasıyla 31.4 ve 20.8; postoperatif komplikasyonlar %60.0 ve %51.5; mortalite oranları %40 ve %25.8 olarak bulunmuştur (p=0.148; p=0.251; p=0.85). Postoperatif morbiditeyi etkileyen preoperatif albumin düzeyi için, albumin (g/dl) değerinde ≥2,3’ün kesim noktası olduğu bulunmuştur. (AUC=0,587, p<0,001, %95 GA: 0,476-0,699, Cut-Off albumin≥2,3).

Sonuç:
Majör yanıklı hastalarda, albumin uygulaması, zamanı ve dozu konusunda görüş birliği oluşturulamamıştır. Yoğun bakım literatüründe albumin verilenlerde mortalite ve morbiditenin arttığını gösteren yayınlar olmakla beraber, olumlu katkısı olduğunu destekleyen yayınlar vardır. Majör yanıklı hastalarda hipoalbuminemi konusunda yardımcı bir guideline elde edilememiştir. Bu çalışmada, albümin düzeyinin 2 gr/dl seviyesinin altında veya üstünde olması perioperatif morbidite ve mortalitede bir değişikliğe sebep olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: albumin, yanık, mortalite
Corresponding Author: Müge Çakırca, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale