Relationship between the albumin level and the anesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 55-59 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.71278  

Relationship between the albumin level and the anesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns

Müge Çakırca1, İsa Sözen2, Gülsüm Tozlu Bindal3, Mustafa Baydar1, Ahmet Çınar Yastı2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey; Department of Burn Clinic, Health Sciences University Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of General Surgery, Ankara Akyurt State Hospital, Ankara-Turkey; Department of Burn Clinic, Ankara Akyurt State Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Due to a massive increase in capillary permeability during the state of shock caused by burns, albumin and intravascular fluid rapidly move to the extravascular areas. Therefore, hypoalbuminemia is seen as an early and prolonged finding in major burns. Hypoalbuminemia leads to various problems. The aim of this study was to investigate the effect of the preoperative albumin level on perioperative morbidity and mortality in patients with major burns.
METHODS: Demographic data, preoperative albumin levels, surgical records, and clinical follow-up records of a total of 61 patients who underwent surgery for major burns in our hospital for the last 2 years were examined. Intraoperative complications were recorded, such as hypotension, bradycardia, low saturation, metabolic acidosis, reduced urine output, and hyperglycemia. Postoperative complications were recorded as intubation and the use of mechanical ventilator, sepsis, ARDS, acute renal failure, tracheotomy, hemorrhage, arrest, pneumonia, urinary tract infection, tissue infection, congestive heart failure, and pleural effusion.
RESULTS: In patients with albumin levels measured as <2 gr/dL and >2 gr/dL, intraoperative complications were determined at the rates of 31.4% and 20.8%, respectively, postoperative complications at 60.0% and 51.5%, respectively, and mortality rates at 40% and 25.8%, respectively (p=0.148, p=0.251, p=0.85, respectively). The cut-off point for the preoperative albumin level affecting postoperative morbidity was determined as ≥2.3 gr/dL (Area Under Curve=0.587; p<0.001; 95% Confidence Interval, 0.476–0.699; Cut-Off Albumin, ≥2.3).
CONCLUSION: There is as yet no consensus on the time and dosage of the delivery of albumin in patients with major burns. Although there are studies in the literature that have shown increased morbidity and mortality rates in individuals given albumin in the intensive care, there are also reports supporting the finding that it makes a positive contribution. No useful guidelines have been obtained on the subject of hypoalbuminemia in patients with major burns. The results of this study showed that the albumin level above or below 2 gr/dL did not create any change in perioperative morbidity and mortality; however, the preoperative level above 2.3 gr/dL was the cut-off value for morbidity.

Keywords: Albumin, burn; mortality.


Majör yanıklı hastaların albümin düzeyinin anestezi yönetimi ile ilişkisi ve klinik gidişte etkinliği

Müge Çakırca1, İsa Sözen2, Gülsüm Tozlu Bindal3, Mustafa Baydar1, Ahmet Çınar Yastı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Yanık Kliniği, Ankara; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Kliniği, Ankara
3Ankara Akyurt Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara; Ankara Akyurt Devlet Hastanesi, Yanık Kliniği, Ankara

AMAÇ: Yanık şokunda, kapiller permabilitedeki masif artış sebebiyle albümin ve intravasküler sıvı hızlıca ekstravasküler alana yer değiştirir. Bu nedenle hipoalbüminemi majör yanıklarda erken ve uzamış bir bulgu olarak karşımıza çıkar. Hipoalbüminemi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, majör yanıklı hastaların ameliyat öncesi dönem albümin düzeylerinin ameliyattaki morbidite ve mortaliteye etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde 2011–2013 yılları arasında majör yanık nedeniyle ameliyat olmuş 61 hastanın demografik verileri, ameliyat öncesi albümin düzeyleri, ameliyat kayıtları ve servis takipleri incelendi. Ameliyat sırasında komplikasyonlar; hipotansiyon, bradikardi, satürasyon düşüklüğü, metabolik asidoz, idrar çıkımında azalma, hiperglisemi olarak kaydedildi. Ameliyat sonrası komplikasyonlar; entübasyon ve mekanik ventilatöre bağlanma, sepsis, ARDS, akut böbrek yetersizliği, trakeotomi, kanama, arrest, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, doku enfeksiyon, konjektif kalp yetersizliği, plevral efüzyon olarak kaydedildi.
BULGULAR: Albümin düzeyi 2 gr/dL değerinin altında ve üstünde olan hastalar arasında ameliyat esnasında komplikasyonlar sırasıyla 31.4 ve 20.8; ameliyat sonrası komplikasyonlar %60.0 ve %51.5; mortalite oranları %40 ve %25.8 olarak bulunmuştur (p=0.148; p=0.251; p=0.85). Ameliyat sonrası morbiditeyi etkileyen ameliyat öncesi albümin düzeyi için, albümin (g/dL) değerinde ≥2.3’ün kesim noktası olduğu bulunmuştur (AUC=0.587, p<0.001, %95 GA: 0.476–0.699, cut-off albumin ≥2.3).
TARTIŞMA: Majör yanıklı hastalarda, albümin uygulaması, zamanı ve dozu konusunda görüş birliği oluşturulamamıştır. Yoğun bakım literatüründe albümin verilenlerde mortalite ve morbiditenin arttığını gösteren yayınlar olmakla beraber, olumlu katkısı olduğunu destekleyen yayınlar vardır. Majör yanıklı hastalarda hipoalbüminemi konusunda yardımcı bir rehber elde edilememiştir. Bu çalışmada, albümin düzeyinin 2 gr/dL seviyesinin altında veya üstünde olması perioperatif morbidite ve mortalitede bir değişikliğe sebep olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Albümin, mortalite; yanık.


Müge Çakırca, İsa Sözen, Gülsüm Tozlu Bindal, Mustafa Baydar, Ahmet Çınar Yastı. Relationship between the albumin level and the anesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 55-59

Corresponding Author: Müge Çakırca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale