The role of increased immature granulocyte percentage in the early prediction of acute necrotizing pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-70679 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.70679  

The role of increased immature granulocyte percentage in the early prediction of acute necrotizing pancreatitis

Yılmaz Ünal, Aziz Mutlu Barlas
Department of General Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Acute necrotizing pancreatitis is the most severe form of acute pancreatitis and has high mortality rates. Therefore, early diagnosis and treatment is of critical importance for prognosis. The aim of this study was to investigate the effectiveness of immature granulocyte percentage (IG%) in the early prediction of acute necrotizing pancreatitis.
METHODS: This retrospective study was carried out on 96 adult patients who were hospitalized with a diagnosis of acute pancreatitis. Demographic data of the patients were recorded. White blood cell count, neutrophil/lymphocyte ratio, IG%, C-reactive protein and amylase levels were determined. Furthermore computed abdominal tomography was applied to the patients and the length of hospital stay was recorded. The patients were divided into two groups as acute edematous pancreatitis and acute necrotizing pancreatitis according to the tomography results. The differences between the groups were analyzed statistically.
RESULTS: White blood cell count, neutrophil/lymphocyte ratio, C-reactive protein and IG% were significant markers in the prediction of acute necrotizing pancreatitis. However, IG% had higher values of sensitivity, specificity, AUROC, negative and positive predictive values ( 100%, 95%, 0.982, 78.9%, 100%,respectively).
CONCLUSION: Increased IG% is a simple, fast, and effective marker in the early prediction of acute necrotizing pancreatitis.

Keywords: Acute necrotizing pancreatitis, early prediction, immature granulocyte percentage.


Akut nekrotizan pankreatitin erken tahmininde artmış immatür granülosit yüzdesinin rolü

Yılmaz Ünal, Aziz Mutlu Barlas
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Akut nekrotizan pankreatit akut pankreatitin en şiddetli formudur ve yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Bu yüzden bu hastalıkta erken tanı ve tedavi prognoz açısından kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı immatür granülosit yüzdesinin(IG%), akut nekrotizan pankreatitin erken tahminindeki etkinliğini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışma akut pankreatit tanısıyla hastaneye yatırılan 96 erişkin hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Beyaz küre sayısı, nötrofil/ lenfosit oranı, IG%, C-reaktif protein ve amilaz düzeyleri tespit edildi. Ayrıca hastalara kontrastlı bilgisayarlı abdominal tomografi tetkiki yapıldı ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. Hastalar tomografi sonuçlarına göre akut ödematöz pankreatit ve akut nekrotizan pankreatit olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Beyaz küre sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, C-rektif protein ve IG% akut nekrotizan pankreatit tahmininde anlamlı belirteçlerdi. Ancak IG%’nin duyarlılık, özgüllük, AUROC, negatif ve pozitif tahmin edici değerleri diğerlerinden daha yüksek idi(sırasıyla %100, %95, 0.982, %78.9, %100).
SONUÇ: Artmış IG% akut nekrotizan pankreatitin erken tahmininde basit, hızlı ve etkili bir belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Akut nekrotizan pankreatit, erken tahmin, immatür granülosit yüzdesi.
Corresponding Author: Yılmaz Ünal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale