Predicting critical duration and reversibility of damage in acute mesenteric ischemia: An experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 507-513 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.69710  

Predicting critical duration and reversibility of damage in acute mesenteric ischemia: An experimental study

Ayhan Aköz1, Kenan Ahmet Türkdoğan1, Nesibe Kahraman Çetin2, Selen Kum3, Ali Duman1, Mevlüt Türe4, Ahmet Ender Demirkıran5
1Department of Emergency Medicine, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
2Department of Pathology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
3Department of Histology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
4Department of Biostatistics, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
5Department of General Surgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey

BACKGROUND: The objective of the current study was to investigate the value of the ischemic biomarkers endothelial cell-specific molecule-1 (endocan) and signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein-1 (SCUBE-1) in the diagnosis and assessment of early-stage and irreversible damage in acute mesenteric ischemia.
METHODS: An experimental mesenteric ischemia reperfusion model was designed using 54 rats. Nine groups were created: Three sham groups [Groups I (30th minute), IV (2nd hour), and VII (6th hour)], in which only blood and tissue specimens were sampled; 3 ischemia groups [Groups II (30th minute), V (2nd hour), and VIII (6th hour)], in which blood and tissue specimens were sampled after ligation of the superior mesenteric artery (SMA); and 3 reperfusion groups [Groups III (30th minute), VI (2nd hour), and IX (6th hour)], in which blood and tissue specimens were sampled after declamping the SMA and reperfusion for 1 hour. SCUBE-1 and endocan samples obtained from blood and tissue were examined histopathologically.
RESULTS: The SCUBE-1 level was higher in the ischemia groups when compared with the sham groups (p<0.05), and the endocan level was markedly different in the late ischemia (6th hour) group. When these 2 markers were used together to assess irreversible mesenteric damage in the histopathological examination, the sensitivity in distinguishing between reversible or irreversible damage was 94.1% with a specificity of 73.7%.
CONCLUSION: The elevation of SCUBE-1 alone seems to be significant for predicting early mesenteric ischemia in laboratory rats. The combination of SCUBE-1 and endocan may be useful to detect irreversible intestinal damage.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, endocan, irreversibility; signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein-1.


Akut mezenterik iskemi hasarının kritik zaman tahmini ve reversibilitesi

Ayhan Aköz1, Kenan Ahmet Türkdoğan1, Nesibe Kahraman Çetin2, Selen Kum3, Ali Duman1, Mevlüt Türe4, Ahmet Ender Demirkıran5
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Aydın
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Aydın

AMAÇ: Bu çalışmada akut mezenterik iskemide yeni iskemik biyobelirteçler olan ENDOCAN ve SCUBE-1'in erken evre hasar, tanı ve irreversibıl hasar değerlerini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 54 sıçan ile deneysel bir mezenterik iskemi reperfüzyon modeli tasarlandı. Dokuz grup oluşturuldu; Kan ve doku örneklerinin sadece örneklendiği üç sahte grup [Grup I (30.dakika), IV (2. saat) ve VII (6.saat)]; superior mezenterik arter (SMA) bağlandıktan sonra kan ve doku numuneleri örneklenen üç iskemi grubu [Grup II (30. dakika), V (2. saat) ve VIII (6.saat)]; ve SMA dekompresyonundan sonra kan ve doku numuneleri örneklendirilen ve reperfüzyon 1 saat süreyle indüklenen üç reperfüzyon grubu [Grup III (30. dakika), VI (2. saat) ve IX (6. saat)]. SCUBE-1 ve ENDOCAN için kan örnekleri alındı ve histopatolojik olarak doku örnekleri incelendi.
BULGULAR: SCUBE-1 düzeyleri İskemi grubunda sahte gruba göre daha yüksek iken(p <0.05), geç iskemi (6. saat) grubunda ENDOCAN düzeyleri belirgin olarak farklıydı. Bu iki belirteç, histopatolojik incelemeye göre irreversıble mezenterik hasar için birlikte kullanıldığında, reversible-irrreversible hasar ayırımını % 94,1 sensitivite, % 73,7 spesifite ile belirledi.
TARTIŞMA: SCUBE-1'in tek başına yükselmesi laboratuvar sıçanlarında erken mezenterik iskemiyi öngörmede önemli olarak gözükmektedir. Bununla birlikte, SCUBE-1 ve ENDOCAN eş zamanlı kullanımı irreversible bağırsak hasarının tespitinde daha kullanılışlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: SCUBE 1, ENDOCAN, akut mezenter iskemi, irreversiblite


Ayhan Aköz, Kenan Ahmet Türkdoğan, Nesibe Kahraman Çetin, Selen Kum, Ali Duman, Mevlüt Türe, Ahmet Ender Demirkıran. Predicting critical duration and reversibility of damage in acute mesenteric ischemia: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 507-513

Corresponding Author: Ayhan Aköz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale