Talidomid ve Etanersept'in Lipopolisakkarite Maruz Bırakılan Septik Sıçanlarda Terapötik Etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-68473 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.68473  

Talidomid ve Etanersept'in Lipopolisakkarite Maruz Bırakılan Septik Sıçanlarda Terapötik Etkileri

Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
Department Of Medical Biochemistry, Faculty Of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey

BACKGROUND: Our aim was to evaluate the therapeutic effects of Thalidomide and Etanercept on lipopolysaccharide induced rat sepsis model.

METHODS: Thirty male Wistar Albino rats were divided into five groups as; Control, LPS, LPS+Thalidomide, LPS+Etanercept and LPS+Thalidomide+Etanercept. Control group was given 1 mL intraperitoneal (i.p.) injection of 0.9 % saline solution. For endotoxic treatment, rats were injected ip with LPS (Escherichia coli 0111: B4 (5 mg/kg), a single dose). Thalidomide (0.5 mg/kg) and Etanercept (1 mg/kg) were given i.p. to compose therapeutic groups. Hepatic tissue Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), Interleukin-6 (IL-6), intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and Platelet-derived growth factor (PDGF) levels were determined by ELISA; malondialdehyde (MDA) levels and total oxidant status (TOS) were measured using appropriate methods.

RESULTS: In vivo results exhibit the elevated liver TNF-α, IL-6, ICAM-1, PDGF, MDA and TOS levels in LPS treated animals compared to control. The analysis of liver tissues well supported the biochemical alterations and proves the therapeutic role of Thalidomide and Etanercept. Treatment with these agents to septic animals resulted in a remarkable decrease in the selected proinflammatory cytokines, angiogenic factors and reactive oxygen parameters.

CONCLUSION: Restoration of cytokines balance and oxidant status to normal levels following selected therapeutic agents treatment suggests that Thalidomide and Etanercept can be help to avoid devastating effects of sepsis.

Keywords: LPS, sepsis, thalidomide, etanercept


The Therapeutic Effects of Thalidomide and Etanercept on Septic Rats Exposed to Lipopolysaccharide

Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbibiyokimya Ana Bilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Bu çalışmada lipopolisakkaritle indüklenmiş sıçan sepsis modelinde Talidomid ve Etanersept'in terapötik etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEM: Otuz adet erkek Wistar Albino sıçan; Kontrol, LPS, LPS+Talidomid, LPS+Etanersept ve LPS+Talidomid+Etanersept olmak üzere beş gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 1 mL % 0.9'luk salin solüsyonu intraperitoneal (i.p.) olarak verildi. Endotoksik tedavi için sıçanlara LPS (Escherichia coli 0111: B4 (5 mg/kg), tek doz) i.p. olarak enjekte edildi. Terapötik grupları oluşturmak için Talidomid (0.5 mg/kg) ve Etanersept (1 mg/kg) i.p. olarak uygulandı. Hepatik doku Tümör Nekroz Faktör-α (TNF-α), İnterlökin-6 (IL-6), Hücreler arası adezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve Platelet-türevli büyüme faktörü (PDGF) düzeyleri ELISA yöntemiyle, malondialdehid (MDA) düzeyi ile toplam oksidan kapasitesi (TOS) uygun yöntemler kullanılarak ölçüldü.

BULGULAR: İn vivo sonuçlar, kontrol ile karşılaştırıldığında LPS uygulanmış hayvanlarda karaciğer TNF- α, IL-6, ICAM-1, PDGF, MDA ve TOS düzeylerinin arttığını göstermiştir. Karaciğer dokularının analizi, biyokimyasal değişiklikleri desteklemiş ve Talidomid ve Etanercept'in terapötik rolünü kanıtlamıştır. Septik hayvanların bu tedavi ajanlarıyla tedavi edilmesiyle seçilen proinflamatuar sitokinler, anjiyogenik faktörler ve reaktif oksijen parametrelerinde kayda değer bir düşüş gözlenmiştir.

SONUÇ: Seçilen terapötik ajanların tedavisini takiben sitokin dengesinin ve oksidan durumunun normale döndürülmesi, Talidomid ve Etanersept'in sepsisin yıkıcı etkilerinden kaçınmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: LPS, sepsis, talidomid, etanersept
Corresponding Author: Nevin İlhan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale