In the firearm injuries cases, the effect of correlation between injury severity score (ISS), vital scores, and hemogram values over mortality. [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-68338 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.68338  

In the firearm injuries cases, the effect of correlation between injury severity score (ISS), vital scores, and hemogram values over mortality.

Ozcan Turan1, Mehmet Eryılmaz2, Özgür Albuz3
1Professor Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri State Hospital,Department of Emergency Medicine, Silivri,İstanbul,Turkey
2Health Sciences University, Gulhane Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara,Turkey
3Department of General Surgery, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Backround:
In many countries, some scoring systems have been and are being developed to assess the severity of trauma that the people are exposed and the damage it results in. The aim here is to identify the factors that affect mortality and morbidity by determining the amount of damage in the patient and try to minimize them. It is important that the criteria set for the determination of the severity of the trauma are objective, measurable and comparable. Many anatomical and physiological scoring systems have been developed for this purpose. In this study, it is aimed to determine the contribution of vital scores, hemogram values and Injury Severity Scores (ISS) at the initial admission to predicting mortality.
Methods:
This study was designed as a retrospective cohort study. Patients with gunshot injuries who admitted to the of our emergency department(ED) between December 2015 and March 2016, were included in the study. We conducted bivariate analyses using the t-test or Mann Withney-U test was used, for continuous variables in terms of the distribution of variables. Logistic regression was utilized to determine independent predictors of mortality after ED admission and SPSS17.0 program was used for statistical analysis. p<0.05 value was considered as statistically significant.
Results:
A total of 418 patients were included. A statistically significant difference was found between white blood cell(WBC), respiratory rate, Glasgow Coma Scale(GCS), Abbreviated Injury Score(AIS) and ISS among the patients who survived and who died(p<0,05).This study showed that systolic blood pressure below 90 mmHg and heart rate above 100 beats/min were determined as independent variables in terms of mortality.

Conclusion:
The objective assessment of ISS during admission to the emergency department is an important element for predicting Hgb requirement, mortality and morbidity.

Keywords: Firearm injury, ISS, hemogram and vital values, mortality


Ateşli silah yaralanması olgularında mortalite üzerine yaralanma şiddeti skoru (ISS), yaşamsal skorlar ve hemogram değerleri arasındaki korelasyonun etkisi.

Ozcan Turan1, Mehmet Eryılmaz2, Özgür Albuz3
1Profesör Doktor Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi, Acil Servis, İstanbul
2Sağlık Bilmleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
3Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: Bir çok ülkede kişilerin maruz kaldığı travmanın şiddeti ve ortaya çıkan hasarı değerlendirmek için bazı skorlama sistemleri geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Burada amaç hastanın hasar oranlarını en iyi biçimde belirleyerek mortalite ve morbiditeye etki eden faktörleri saptayarak bunları en aza indirgemeye çalışmaktır. Travmanın ağırlığının tespiti için ortaya konulan kriterlerin ölçülebilir ve karşılaştırılabilir objektif kriterler olması önemlidir. Bu amaçla anatomik ve fizyolojik birçok puanlama sistemleri oluşturulmuştur. Bu araştırmada acil servise ilk kabul anındaki vital skorların, hemogram değerlerinin ve ISS skorlarının mortaliteyi öngörmeye katkısını ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif kohort çalışması olarak tasarlanmıştır. Aralık 2015-Mart 2016 tarihleri arasında acil servisimize (ED) başvuran ateşli silah yaralanması olan hastalar çalışmaya alındı. Değişkenlerin dağılımı açısından sürekli değişkenler için t testi veya Mann Withney-U testi kullanılarak ikili değişkenler analiz edildi. Acil servise kayıttan sonra bağımsız mortalite belirleyicilerini belirlemek için lojistik regresyon ve istatistiksel analiz için SPSS17.0 programı kullanıldı. p <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Toplam 418 hasta alındı. Sağ kalan ve ölen hastalar arasında beyaz kan hücresi (WBC), solunum hızı, Glasgow Koma Skalası (GCS), Kısaltılmış Yaralanma Skoru (AIS) ve ISS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p <0,05). Sistolik kan basıncının 90 mmHg'nin altında ve kalp atım hızının 100 atım / dk üzerinde olmasının mortalite açısından bağımsız değişkenler olduğu belirlendi.
Sonuç: Acil servise kabul anındaki ISS'nin objektif değerlendirmesi, Hgb gereksinimi, mortalite ve morbiditeyi öngörmek için önemli bir unsurdur.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, ISS, hemogram ve yaşamsal değerler, mortalite
Corresponding Author: Özgür Albuz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale