Management of foreign body ingestion and food impaction in adults: A cross-sectional study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 159-166 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.67240  

Management of foreign body ingestion and food impaction in adults: A cross-sectional study

İsmail Okan1, Ahmet Akbaş1, Mustafa Küpeli1, Abdullah Özgür Yeniova1, Mehmet Esen1, Zeki Özsoy1, Mehmet Fatih Daşıran1, Emin Daldal1
1Department of General Surgery, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Turkey
3Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Turkey
4Department of Emergency Medicine, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Turkey

BACKGROUND: The management of food impaction and foreign body ingestion in the upper gastrointestinal tract requires
careful evaluation and timely intervention. This study was a retrospective evaluation of the management of adult patients with such
a history.
METHODS: This study included adult patients admitted to a tertiary medical center with foreign body ingestion or food impaction
between January 2012 and January 2018. The demographic and clinical data were recorded pro forma for statistical analysis.
RESULTS: Of the 122 patients included in this study, 53.2% were male, and the mean age was 46.68±18.64 years. In 84 of the patients
(68.8%), the ingested object was food. Thirty patients were managed solely through laryngoscopy, while 61 patients (50%) underwent
a flexible endoscopy. The patients with a foreign body ingestion were older than those with a food impaction (mean age: 51.3±17.4 vs.
36.5±17.4 years; p<0.001) and a plain radiograph showed the ingested material more often in those patients (36.8% vs 10.7%; p<0.001).
Two patients underwent surgery due to perforations caused by the impacted material. No mortality was observed.
CONCLUSION: The management of a foreign body ingestion or food impaction in an emergency setting requires a stepwise, algorithmic
approach.

Keywords: Foreign body ingestion, food impaction, upper gastrointestinal tract, endoscopy


Yetişkinlerde üst gastrointestinal sistemde yabancı cisim yutma ve gıda takılmasına yaklaşım: Kesitsel bir çalışma

İsmail Okan1, Ahmet Akbaş1, Mustafa Küpeli1, Abdullah Özgür Yeniova1, Mehmet Esen1, Zeki Özsoy1, Mehmet Fatih Daşıran1, Emin Daldal1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Tokat
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Tokat

AMAÇ: Üst gastrointestinal sistemde gıda takılması ve yabancı cisim yutulması dikkatli bir değerlendirme ve zamanında müdahaleyi gerektirir. Bu çalışma üst gastrointestinal sistemde gıda takılması ve yabancı cisim yutma öyküsü ile gelen hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Ocak 2012 ve Ocak 2018 arasında bir üniversite hastanesine yabancı cisim yutma ve gıda takılması şikayeti ile başvuran yetişkin hastaları içermektedir. Yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, başvuruya kadar geçen süre, yabancı cismin niteliği, ilişkili hastalıklar, endoskopik yöntem ve girişimin tipini içeren demografik ve klinik veriler önceden hazırlanan bir dosyaya kaydedildi; tanımlayıcı istatistik yöntemleri ki-kare testi kullanılarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 122 hastanın %53.2’si erkekti ve ortalama yaş 46.68±18.64 olarak bulundu. Hastaların 84’ünde (%68.8), alınan obje gıdaydı. Otuz hastada laringoskopi yeterli iken, 61 hastada fleksibl endoskopi uygulandı (%50). Yutulan madde 23 hastada düz garfide saptandı (%30.2). Yabancı cisim yutan hastalar gıda takılan hastalara göre daha yaşlı idi (yaş ortalaması; 51.3±17.4 ve 36.5±17.4; p<0.001) ve düz grafide cismin saptanma oranı daha yüksek idi (%36.8 ve %10.7; p<0.001). İki hastaya yabancı cisime bağlı perforasyon tanısıyla cerrahi uygulandı. Mortalite saptanmadı.
TARTIŞMA: Acil şartlarda üst gastrointestinal sistemde takılan gıda ve yabancı cisim yutulması algoritmik bir yaklaşımla tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim yutulması, gıda takılması, üst gastrointestinal sistem, endoskopi


İsmail Okan, Ahmet Akbaş, Mustafa Küpeli, Abdullah Özgür Yeniova, Mehmet Esen, Zeki Özsoy, Mehmet Fatih Daşıran, Emin Daldal. Management of foreign body ingestion and food impaction in adults: A cross-sectional study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 159-166

Corresponding Author: İsmail Okan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale