Foreign Body Ingestion and Food Impaction Management in Adults: A Cross-sectional study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-67240 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.67240  

Foreign Body Ingestion and Food Impaction Management in Adults: A Cross-sectional study

İsmail Okan, Ahmet Akbaş, Mustafa Küpeli, Abdullah Özgür Yeniova, Mehmet Esen, Zeki Özsoy, Mehmet Fatih Daşıran, Emin Daldal
Department of General Surgery, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

Backgrounds: The management of food impactions and foreign body ingestions in the upper gastrointestinal tract requires a careful evaluation and timely interventions. Here, we retrospectively evaluated the management of adult patients with histories of foreign body ingestions and food impactions in the upper gastrointestinal tract.
Methods: This study included those adult patients admitted to a tertiary medical centre with histories of foreign body ingestions and food impactions between January 2012 and January 2018. The demographic and clinical data were recorded pro forma for statistical analysis
Results: Of the 122 patients included in this study, 52.8% were males, and the mean age was 46.68±18.64 years old. In 84 of the patients (68.8%), the ingested object was food. Thirty patients were managed solely by the laryngoscopy, while 61 patients (50%) underwent flexible endoscopies. The patients with foreign body ingestions were older than those with food impactions (mean age, 51.3±17.4 vs. 36.5±17.4; p<0.001) and the plain radiograph showed the ingested material more often in those patients (36.8% vs 10.7%; p<0.001). Two patients underwent surgeries due to perforations caused by the impacted material. No mortality was observed.
Conclusion: The management of a foreign body ingestion or food impaction in an emergency setting requires a stepwise algorithmic approach.

Keywords: Foreign body ingestion, food impaction, upper gastrointestinal tract, endoscopy


Yetişkinlerde Üst Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisim Yutma ve Gıda Takılmasına Yaklaşım: Kesitsel Bir Çalışma

İsmail Okan, Ahmet Akbaş, Mustafa Küpeli, Abdullah Özgür Yeniova, Mehmet Esen, Zeki Özsoy, Mehmet Fatih Daşıran, Emin Daldal
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat

Amaç: Üst gastrointestinal sistemde gıda takılması ve yabancı cisim yutulması dikkatli bir değerlendirme ve zamanında müdahaleyi gerektirir. Bu çalışma üst gastrointestinal sistemde gıda takılması ve yabancı cisim yutma hikayesi ile gelen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Ocak 2012 ve Ocak 2018 arasında bir üniversite hastanesine yabancı cisim yutma ve gıda takılması şikayeti ile başvuran yetişkin hastaları içermektedir. Yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, başvuruya kadar geçen süre, yabancı cismin niteliği, ilişkili hastalıklar, endoskopik yöntem ve girişimin tipini içeren demografik ve klinik veriler önceden hazırlanmış bir dosyaya kaydedilmiş ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri ve ki-kare testi kullanılarak incelenmiştir.
Results: Çalışmaya alınan 122 hastanın %52, 8’i erkekti ve ortalama yaş 46,68±18,64 olarak bulundu. Hastaların 84’ünde (%68,8), alınan obje gıdaydı. Otuz hastada laringoskopi yeterli iken, 61 hastada fleksibl endoskopi uygulandı (%50). Yutulan madde 23 hastada düz garfide saptandı (%30,2). Yabancı cisim yutan hastalar gıda takılan hastalara göre daha yaşlı idi (yaş ortalaması; 51,3±17,4 vs. 36,5±17,4; p<0,001) ve düz grafide cismin saptanma oranı daha yüksek idi (%36,8 vs. %10,7; p<0,001). İki hastaya yabancı cisime bağlı perforasyon tanısıyla cerrahi uygulandı. Mortalite saptanmadı.
Conclusion: Acil şartlarda üst gastrointestinal sistemde takılan gıda ve yabancı cisim yutulması algoritmik bir yaklaşımla tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim yutulması, gıda takılması, üst gastrointestinal sistem, endoskopi
Corresponding Author: İsmail Okan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale