Fournier’s gangrene: Five years’ experience from a single center in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 235-241 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.66805  

Fournier’s gangrene: Five years’ experience from a single center in Turkey

Engin Hatipoglu, Süleyman Demiryas, Osman Şimşek, Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci
Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Is the present study aims to analyze demographic, clinical and surgical data of all patients with FG (Fournier’s gangrene) admitted to a tertiary healthcare hospital in the largest city of Turkey.
METHODS: This study included 35 patients with Fournier’s gangrene, who were followed by the General Surgery, Plastic Surgery, and Urology Departments of Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine from January 2010 to January 2015. Demographic and clinical data, including gender, age, length of stay at the hospital, the underlying cause(s), number of debridement, predisposing factors, and surgical reconstructive data over 10 years were assessed and analyzed retrospectively.
RESULTS: The mean age of the 35 patients was 58.14±12.71 years. Diabetes mellitus was present in 20 of the 35 (57.1%) patients. Twelve of the patients (34.2%) were hospitalized in the intensive care unit (ICU). Length of stay in the ICU was found to be significantly influenced by age, hematocrit level, FGSI and UFGSI (p=0.013, p=0.030 p=0.025 and p=0.002, respectively).
CONCLUSION: Fournier’s gangrene is a fulminant infection with a high mortality rate. Physical examination and anamnesis are quite important for the diagnosis of FG. DM is the most common comorbidity. Age, hematocrit level, FGSI and UFGSI scores affect the patients’ length of stay in the ICU.

Keywords: Fournier’s gangrene, prognosis; surgical debridement; treatment.


Fournier gangreni: Türkiye’deki tek bir merkezden beş yıllık deneyimlerimiz

Engin Hatipoglu, Süleyman Demiryas, Osman Şimşek, Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, İstanbul’daki üçüncü basamak bir hastaneye başvuran Fournier gangreni hastalarının demografik, klinik ve cerrahi verilerini analiz etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2010–Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Üroloji Anabilim Dalları tarafından takip edilen Fournier gangrenli 35 hasta dahil edildi. Cinsiyet, yaş, yatış süresi, altta yatan neden(ler), debridman sayısı, predispozan faktörler ve 10 yıllık bir süre içinde cerrahi ile ilgili veriler geriye dönük olarak değerlendirildi ve analiz edildi.
BULGULAR: Otuz beş hastanın yaş ortalaması 58.14±12.71 idi. Otuz beş hastanın 20’sinde (%57.1) diabetes mellitus (DM) mevcuttu. Hastaların 12’si (%34.2) yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatırıldı. YBܒde kalma süresinin yaş, hematokrit seviyesi, FGSI ve UFGSI’den anlamlı derecede etkilendiği bulundu (sırasıyla, p=0.013, p=0.030 p=0.025 ve p=0.002).
TARTIŞMA: Fournier gangreni, mortalite oranı yüksek fulminan bir enfeksiyondur. FG tanısı için fizik muayene ve öykü oldukça önemlidir. En sık görülen komorbidite DM’dir. Yaş, hematokrit seviyesi, FGSI ve UFGSI skorları hastaların YBܒde kalış sürelerini etkilediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi debridman, Fournier gangren; prognoz; tedavi.


Engin Hatipoglu, Süleyman Demiryas, Osman Şimşek, Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci. Fournier’s gangrene: Five years’ experience from a single center in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 235-241

Corresponding Author: Engin Hatipoglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale