The effects of erythropoietin, dextran and saline on brain edema and lipid peroxidation in experimental head trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 235-240 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.66502  

The effects of erythropoietin, dextran and saline on brain edema and lipid peroxidation in experimental head trauma

Seyit Kağan Başarslan1, Cüneyt Göçmez2, Kağan Kamaşak2, Mehmet Ali Ekici3, Halil Ulutabanca4, Yurdaer Doğu5, Ahmet Menkü4
1Department Of Neurosurgery, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
3Neurosurgery Clinic, Education And Research Hospital, Bursa, Turkey
4Department Of Neurosurgery, Erciyes University, Kayseri, Turkey
5Neurosurgery Clinic, Tekten Private Hospital, Denizli, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the protective effects of erythropoietin, dextran/saline and erythropoietin in combination with dextran/saline on brain edema and lipid peroxidation following traumatic brain injury in rats.
METHODS: In the study, 40 male 3-month-old albino Wistar rats, weighing 250–340 g, were divided into four groups, each consisting of ten rats. Traumatic brain injury was induced in all rats by the weight–drop method, and erythropoietin (5,000 U/kg) and/or dextran and saline (8 ml/kg) solutions were injected intraperitoneally ten minutes after trauma. Control animals received an equal volume of serum physiologic. All rats were sacrificed 24 hours later. Glutathione peroxidase activity and malondialdehyde levels were measured in the left hemisphere, and edema was quantitated by the wet–dry method.
RESULTS: Brain edema and the levels of malondialdehyde, the last product of lipid peroxidation in tissues, were decreased variably, and the activity of glutathione peroxidase, an antioxidant enzyme, was increased in others compared with the control group.
CONCLUSION: In this study, it was concluded that the brain edema that developed in rats on which head trauma was induced and the secondary brain damage caused by oxidative stress could be deceased using a combination of erythropoietin, dextran, and saline.

Keywords: Antioxidants, brain edema; dextran; erythropoietin; saline; oxidative stress; severe head trauma.


Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda eritropoetin, dekstran ve salin kombinasyonunun lipit peroksidasyonu ve beyin ödemi üzerine etkileri

Seyit Kağan Başarslan1, Cüneyt Göçmez2, Kağan Kamaşak2, Mehmet Ali Ekici3, Halil Ulutabanca4, Yurdaer Doğu5, Ahmet Menkü4
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
3Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Bursa
4Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kayseri
5Özel Tekten Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Denizli

AMAÇ: Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda gelişen beyin hasarı ve ödemine karşı eritropoetin, dekstran ve salin kombinasyonunun koruyucu etkisini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada ağırlıkları 250–340 g arasında değişen 40 adet Wistar Albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Her biri 10 adet sıçan içeren dört deney grubu oluşturuldu. Bütün sıçanlara kafa travması oluşturuldu ve ilaçlar intraperitoneal (ip) yolla travmadan 10 dk sonra verildi. Kontrol grubuna (K) diğer gruplarla eşit hacimde serum fizyolojik enjekte edildi. Birinci gruba eritropoetin (EPO) 5000 Ü/kg verildi. İkinci gruba dekstran ve salin (DS) 8 ml/kg verildi. Son gruba da aynı doz ve miktarlarda eritropoetin, dekstran ve salin (EPO+DS) beraberce verildi. Yirmi dört saat sonra sıçanlar sakrifiye edilerek beyin dokuları çıkarıldı. Sağ hemisferde yaş ve kuru ağırlık çalışıldı. Sol hemisferde glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitesi ve malondialdehit (MDA) miktarı ölçüldü.
BULGULAR: Kontrol grubuna göre diğer gruplarda beyin ödeminin ve lipit peroksidasyonu son ürünü olan MDA’nın değişik oranlarda azaldığı, antioksidan enzim olan GPx aktivitesinin arttığı tespit edildi.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, kafa travması oluşturulan sıçanlarda gelişen beyin ödemi ve oksidatif stresin oluşturduğu sekonder beyin hasarının eritropoetin, dekstran ve salin kombinasyonu kullanılarak azaltılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, beyin ödemi; dekstran; eritropoetin; salin; oksidatif stres; kafa travması.


Seyit Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Kağan Kamaşak, Mehmet Ali Ekici, Halil Ulutabanca, Yurdaer Doğu, Ahmet Menkü. The effects of erythropoietin, dextran and saline on brain edema and lipid peroxidation in experimental head trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 235-240

Corresponding Author: Seyit Kağan Başarslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale