General characteristics of paint thinner burns: Single center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 51-55 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.66178  

General characteristics of paint thinner burns: Single center experience

Mustafa Celalettin Haksal1, Cağrı Tiryaki2, Murat Burç Yazıcıoğlu2, Murat Güven3, Ali Çiftci2, Osman Esen4, Hamdi Taner Turgut2, Abdullah Yıldırım5
1Department Of Surgery, Medipol University, Faculty Of Medicine, Istanbul/turkey
2Department Of General Surgery, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Burn Treatment Center,kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
4Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
5Department Of Plastic Reconstructive Surgery, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to present characteristic features and risk factors of paint thinner burns in order to raise awareness and help prevent these injuries.
METHODS: Records of patients admitted to the burn unit due to paint thinner burns were retrospectively reviewed, and patients with comprehensive data available were included in the study. Total of 48 patients (3 female and 45 male) with mean age of 27.79±11.49 years (range: 4–58 years) were included in the study.
RESULTS: Mean total hospitalization period was 30.25±27.11 days (range: 3–110 days), and mean total burn surface area was 32.53±24.06% (range: 3.0–90.0%). In 31 cases (64.6%), intensive care unit admission was required. Among all 48 patients, 9 (18.8%) died in hospital and remaining 38 were discharged after treatment. Primary cause of death was septicemia (n=7) or respiratory failure (n=6). Inhalation injury was present in 12 of the patients, 6 of whom died (50%). Statistically significant differences were found between expired and discharged patients when compared for presence of inhalation injury (p=0.01) and septicemia (p=0.031).
CONCLUSION: Ignition of paint thinner is an important cause of burn injuries that may result in very severe clinical picture. Patients require prompt and careful treatment. Clinicians should be aware that inhalation injury and sepsis are the 2 main factors affecting mortality rate in this group of patients. With increased awareness, preventive measures may be defined. Further studies are warranted to decrease mortality rate in this subgroup of burn patients.

Keywords: İnhalasyon hasarı, mortalite, tiner yanıkları.


Tiner yanıklarının genel özellikleri: Tek merkezli bir çalışma

Mustafa Celalettin Haksal1, Cağrı Tiryaki2, Murat Burç Yazıcıoğlu2, Murat Güven3, Ali Çiftci2, Osman Esen4, Hamdi Taner Turgut2, Abdullah Yıldırım5
1Genel Cerrahi Bölümü,Medipol Universitesi, tıp Fakültesi, Istanbul/turkey
2Genel Cerrahi Bölümü, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
3Yanık Tedavi Merkezi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
4Anestezi Ve Reanimasyon Bölümü, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
5Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı tinere bağlı yanıkları önlemek için bu yanıkların karakteristik özelliklerini incelemek ve risk faktörlerine olan farkındalığı artırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tiner yanığı nedeniyle yanık ünitesine kabul edilen hastalar geriye dönük olarak tarandı, hastaların klinik kayıtları kapsamlı bir şekilde incelendi. Ortalama yaşları 27.79±11.49 (dağılım, 16–58 yaş) olan toplam 48 hasta (3 kadın, 45 erkek) çalışmaya alındı.
BULGULAR: Ortalama hastanede kalış süresi 30.25±27.11 (dağılım, 3–110) gündü, ortalama toplam yanık yüzey alanı %32.53±24.06 (dağılım, %3.0–90.0). Toplam 31 hastada yoğun bakım ünitesi ihtiyacı oldu. Tiner yanığı olan hastaların dokuzu kaybedildi (%18.8), geriye kalan 38 hasta tedavileri sonrasında taburcu edildi. Ana ölüm nedeni septisemi (n=7) ve respiratuvar yetersizlikti (n=6). Hastaların 12’sinde inhalasyon yanığı eşlik ediyordu, bunlardan altısı kaybedilmişti (%50). Septisemi (p=0.031) ve inhalasyon hasarı (p=0.01) varlığı açısından karşılaştırıldığında, kaybedilen veya taburcu edilen hastalar arasındaki farklar anlamlı idi.
TARTIŞMA: Tinerle temas, hızlı ve dikkatli tedaviler gerektiren çok ciddi klinik tablolara neden olabilen önemli bir yanık nedenidir. Klinisyenlerin bunun bilincinde olmalı, bu hasta grubunda inhalasyon yanığı ve sepsisin mortalitenin iki önemli nedeni olduğunu bilmelidir. Artan bilinçle önleyici tedbirler tanımlanabilir. Bu hasta grubunda mortalitenin azaltılması için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Inhalation injury, mortality, paint thinner burn.


Mustafa Celalettin Haksal, Cağrı Tiryaki, Murat Burç Yazıcıoğlu, Murat Güven, Ali Çiftci, Osman Esen, Hamdi Taner Turgut, Abdullah Yıldırım. General characteristics of paint thinner burns: Single center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 51-55

Corresponding Author: Murat Burç Yazıcıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale