Blunt renal trauma in children: a retrospective analysis of 41 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 132-135 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.65392  

Blunt renal trauma in children: a retrospective analysis of 41 cases

Mehmet Emin Balcıoğlu1, Mehmet Emin Boleken1, Muazez Çevik1, Murat Savaş2, Fatıma Nurefşan Boyacı3
1Department Of Pediatric Surgery, Harran University, Sanliurfa, Turkey
2Department Of Urology, Harran University, Sanliurfa, Turkey
3Department Of Radiology, Harran University, Sanliurfa, Turkey

BACKGROUND
Renal injuries often related blunt trauma are successfully treated with nonoperatively in childhood. In the present study, patients with renal damage were evaluated to caused by blunt trauma in children.

MATERİALS AND METHODS
In the present study, between January 2000 and March 2012, medical record of 41 cases were admitted to pediatric surgery related renal injury after blunt abdominal trauma. Cases’ demographic characteristics, duration hospitalization, cause of trauma, treatment, and outcomes were analyzed retrospectively.
RESULTS
The mean age was 10 ± 4,85. Renal damage; Grade 1 (n = 13), grade 2 (n = 13), Grade 3 (n = 6), Grade 4 (n = 6), and Grade 5 (n = 3) were present. All patients were initially treated conservatively. Seven patients were underwent surgical treatment. Surgical treatment was nephrectomy (n = 3), pyeloplasty (n = 1), bladder (n = 1), ileum (n = 1), and urethra repair (n = 1). Surgical treatment was not required in long term in all cases. There was no death.

CONCLUSİONS
The conservative treatment of pediatric renal injuries is safe and effective. Although the vast majority of renal injuries do not require surgical intervention, life-threatening renal bleeding, regardless of the grade of injury, should be treated with immediate surgery.

Keywords: Renal injury, children; conservative treatment; Blunt trauma.


Çocuklarda künt böbrek travmaları: 41 olgunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Mehmet Emin Balcıoğlu1, Mehmet Emin Boleken1, Muazez Çevik1, Murat Savaş2, Fatıma Nurefşan Boyacı3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ
Çocukluk çağında, sıklıkla künt travma sonrası gelişen böbrek yaralanmaları nonoperatif olarak başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bu çalışmada, çocuklarda künt travma sonucu gelişen böbrek hasarı olan hastalar değerlendirildi.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışmada Ocak 2000 ile Mart 2012 yılları arasında künt karın travması sonrası böbrek hasarı nedeniyle çocuk cerrahi servisine başvuran 41 çocuk hastanın bilgilerine ulaşıldı. Hasta verileri geriye dönük olarak, demografik karakteristik özellikleri, hastanede kalış süresi, travma etkeni, tedavi, ve sonuçları açısında değerlendirildi.

BULGULAR
Olguların yaş ortalaması 10±4,85 idi. Böbrek hasarı; Grade 1 (n=13), Grade 2 (n=13), Grade 3 (n=6), Grade 4 (n=6), ve Grade 5 (n=3) mevcut idi. Bütün olgular başlangıçta konservatif olarak takip edildi. Bütün olgulardan 7 olguya cerrahi tedavi uygulandı. Cerrahi tedavi olarak olgulara nefrektomi(n=3), mesane onarımı(n=1), piyeloplasti(n=1), ileum onarımı(n=1), ve üretra onarımı(n=1), yapıldı. Hiçbir olguya geç dönem cerrahi tedavi gerekmedi. Olgulardan hayatını kaybeden olmadı.

SONUÇ
Çocuklarda böbrek yaralanmalarında, konservatif tedavi etkili ve güvenilirdir. Çoğu böbrek hasarı cerrahi gerektirmemesine rağmen, hasarın derecesine bakılmaksızın hayatı tehdit eden kanamalara cerrahi müdahale yapılmadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükleri: Böbrek yaralanması, çocuk; konservatif tedavi; Künt yaralanma.


Mehmet Emin Balcıoğlu, Mehmet Emin Boleken, Muazez Çevik, Murat Savaş, Fatıma Nurefşan Boyacı. Blunt renal trauma in children: a retrospective analysis of 41 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 132-135

Corresponding Author: Muazez Çevik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale