The role of ultrasonography in the determination of cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-65250 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.65250  

The role of ultrasonography in the determination of cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway

Demet Altun1, Achmet Ali1, Kemalettin Koltka1, Mehmet Buget1, Mehmet Çelik2, Can Doruk2, Ali Emre Çamcı1
1Istanbul University, Medical Faculty of Istanbul, Department of Anesthesiology
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery

Background: The aim of this study was to investigate the success rates of ultrasound (US) and palpation in patients and determine the precision of identifying the cricothyroid membrane (CTM) using US versus palpation against Computed Tomography (CT) scan.
Methods
110 patients were included to the study. The midline was estimated from the
prominence of the thyroid cartilage to the center of sternal notch and the distance was
measured (millimeter) between the two points. Point-A-the midpoint of CTM, and point-B-the inferior process of thyroid cartilage, was marked by a single investigator using US and palpation. Furthermore, the distance between point A and point B was
calculated using the CT images.
Time taken to assess the CTM by US and palpation and the ease of the two methods using visual analog scale (VAS) was recorded. Additionally, demographic and
morphometric characteristics of the patients were noted.
Results: The CTM was detected accurately in 50 (45.5%) patients with palpation and
82 (74.5%) with US. In Bland-Altman analysis, a better agreement was observed with
US than palpation. The time for assessment of CTM was shorter by US than palpation, P <0.001. VAS scores for palpation and US difficulty were 5.13±1.1, 3.32±0.9, P<0.001), respectively. While increased neck circumference and thyromental distance were found to be independent risk factors for the success rates of determining the CTM by palpation, BMI is the independent risk factor for US.
Conclusion: Localization of the CTM is more accurate and easier by using US than by
palpation. Furthermore, the results gathered with US are in closer range to CT scan.

Keywords: Ultrasound imaging, airway management, cricoid cartilage, thyroid cartilage


Öngörülen zor havayolunda krikotiroid membran lokalizasyonunun belirlenmesinde ultrasonografinin rolü

Demet Altun1, Achmet Ali1, Kemalettin Koltka1, Mehmet Buget1, Mehmet Çelik2, Can Doruk2, Ali Emre Çamcı1
1Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakultesi, Anesteziyoloji Departmani
2Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakultesi, Kulak Burun Boğaz Departmanı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ultrason (US) ve palpasyon yöntemlerinin başarı oranlarını araştırmak ve Bilgisayarlı Tomografi'ye (BT) karşı US ile palpasyonun kıyaslanarak krikotiroid membranın (KTM) tanımlamak.
Metot: Çalışmaya 110 hasta dahil edildi. Tiroid kartilajın çıkıntısından sternal çentiğin ortasına kadar düzlemde orta hat belirlendikten sonra, iki nokta arasındaki mesafe (milimetre) ölçüldü. A noktası-KTM'nin orta noktası ile B noktası-tiroid kartilajın inferior kısmı arasındaki mesafe (milimetre) US ve palpasyonla tek bir araştırmacı tarafından işaretlenerek ölçülmüştür. Ayrıca A noktası ile B noktası arasındaki mesafe BT kullanılarak hesaplandı. US ve palpasyonla KTM’in belirlenmesi için geçen süre ve VAS skoru kullanılarak her iki yöntemin kolaylığı kaydedildi. Ek olarak hastaların demografik ve morfometrik karakteristikleri not edildi.
Bulgular: KTM palpasyonla 50 hastada (% 45.5) ve US ile 82 (% 74.5) hastada doğru olarak saptandı. Blant-Altman analizine göre US ile palpasyona göre daha iyi uyum gözlenmiştir. KTM yerinin belirlenmesi için geçen süre US ile palpasyondan daha kısa bulunmuştur, p<0.001. VAS değerleri palpasyon ve US ile sırasıyla 5.13±1.1, 3.32±0.9,P<0.001 bulunmuştur. Artan boyun kalınlığı ve tiromental mesafe palpasyon başarısını etkilyen risk faktörü olarak saptanırken US için risk faktörü olarak vücut kitle indeksi (VKI) bulunmuştur.
Sonuç: KTM’nın lokalizasyonu US ile palpasyondan daha doğru ve kolay saptanmıştır. Ayrıca US ile bulunan sonuçlar BT’ye daha yakın bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ultrason görüntüleme, havayolu yönetimi, krikotiroid kıkırdak, tiroid kıkırdak
Corresponding Author: Demet Altun, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale