Comparison of Thiol/Disulphide Homeostasis with Modified Alvarado and RIPASA Scores in the Diagnosis of Acute Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-65118 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.65118  

Comparison of Thiol/Disulphide Homeostasis with Modified Alvarado and RIPASA Scores in the Diagnosis of Acute Appendicitis

Servan Gökhan1, İsmail Erkan Aydın2, Gül Pamukçu Günaydın1, Çağdaş Yıldırım1, Fatih Tanrıverdi1, Selahattin Gürü3, Fatih Ahmet Kahraman1, Ozcan Erel4
1Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ankara
2Çankırı State Hospital, Department of Emergency Medicine, Çankırı
3Bilkent City Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara
4Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara

Background: This study aims to demonstrate the role of thiol/disulfide homeostasis parameters, in the diagnosis of acute appendicitis and to determine whether it is beneficial to use these parameters in combination with the modified Alvarado and RIPASA scoring systems.
Methods: The study was prospectively carried out on 265 patients who presented to the emergency department with the complaint of right lower quadrant pain between 01.07.2017 and 31.12.2017, and met the inclusion criteria of the study. Oxidative stress markers, were evaluated on two groups. The relationship between these parameters and the modified Alvarado and RIPASA scoring systems was analyzed.
Results: The mean levels of disulfide, disulfide/native thiol and disulfide/total thiol were found to be significantly higher in appendicitis group (p <0.001). The mean levels of native thiol, total thiol and native thiol/totalthiol were significantly lower in the same group (p <0.001, 0.001 and 0.007, respectively). The mean levels of disulfide, disulfide/native thiol and disulfide/total thiol were recorded to be significantly higher in the high-risk group according to the results of RIPASA (p = 0.016, 0.003 and 0.001, respectively).
Conclusion: Thiol/disulfide homeostasis parameters can be used with the modified Alvarado and RIPASA scoring systems in the diagnosis of acute appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, Thiol/disulfide homeostasis, modified Alvarado and RIPASA


Akut Apandisit Tanısında Tiyol/Disülfit Homeostazının Modifiye Alvarado ve RIPASA Skorları ile Karşılaştırılması

Servan Gökhan1, İsmail Erkan Aydın2, Gül Pamukçu Günaydın1, Çağdaş Yıldırım1, Fatih Tanrıverdi1, Selahattin Gürü3, Fatih Ahmet Kahraman1, Ozcan Erel4
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
2Çankırı Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çankırı
3Bilkent Şehir Hastanesi, Acil Servis, Ankara
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışma, akut apandisit tanısında tiyol/disülfit homeostaz parametrelerinin rolünü göstermeyi ve bu parametrelerin modifiye Alvarado ve RIPASA skorlama sistemleriyle birlikte kullanılmasının yararlı olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, acil servise 01.07.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında sağ alt kadran ağrısı şikayeti ile başvuran ve çalışmanın dahil edilme kriterlerini karşılayan 265 hastada prospektif olarak gerçekleştirildi. Oksidatif stres belirteçleri iki grupta değerlendirildi. Bu parametrelerle modifiye Alvarado ve RIPASA skorlama sistemleri arasındaki ilişki analiz edildi.
Bulgular: Apandisit grubunda ortalama disülfit, disülfit/native tiyol ve disülfit/total tiyol seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0,001). Native tiyol, total tiyol ve native tiyol/total tiyol ortalamaları aynı grupta anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla, p <0.001, 0.001 ve 0.007). Ortalama disülfid, disülfid/native tiyol ve disülfid/total tiyol seviyelerinin RIPASA sonuçlarına göre yüksek riskli grupta anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla p = 0,016, 0,003 ve 0,001).
Sonuç: Tiyol/disülfit homeostaz parametreleri, akut apandisit tanısında modifiye Alvarado ve RIPASA skorlama sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Tiyol/disülfit homeostazı, modifiye Alvarado ve RIPASA
Corresponding Author: İsmail Erkan Aydın, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale