Evaluation of gunshot wounds in the emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 248-255 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.64495  

Evaluation of gunshot wounds in the emergency department

Mehmet Ali Karaca1, Nil Deniz Kartal1, Bülent Erbil1, Elif Öztürk1, Mehmet Mahir Kunt1, Tevfik Tolga Şahin2, Mehmet Mahir Özmen2
1Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Emergency Medicine Department, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Faculty Of Medicine, General Surgery Department, Ankara, Turkey

BACKGROUND: This study aimed to evaluate injury patterns of patients admitted to the emergency department with gunshot wounds, results of imaging studies, treatment modalities, outcomes, mortality ratios, and complications.
METHODS: A retrospective descriptive study was carried out including a total number of one hundred and forty-two patients admitted to Hacettepe University Emergency Department with gunshot injuries between January 1, 1999 and December 31, 2013. The Glasgow Coma Scale (GCS), Revised Trauma Score (RTS), Injury Severity Score (ISS), and theTrauma and Injury Severity Score (TRISS) probability of survival for penetrating trauma were calculated for all patients.
RESULTS: Among the one hundred and forty-two patients in the study, one hundred and twenty-eight (90.1%) were male. Mean age was 36 years. On admission, the average GCS score was 13, mean RTS was 6.64, median ISS was 5 and median TRISS probability for survival was 99.4% for penetrating trauma. Fluid was detected in three (13%) patients in FAST, whereas intra-abdominal solid organ injury and bowel injury were detected in 11 (58%) patients in abdominal CT. The pneumothorax, hemothorax and lung injuries were detected in 10 (40%) patients, whereas hemothorax was detected only in one patient with thoracic injury by chest X-ray. Twenty four (16.9%) patients died; eighteen patients (75%) had isolated severe intracranial injuries, two (8.3%) had thoracic injuries with head and neck injuries, and four (16.7%) patients had intra-abdominal organ injuries (one with concomitant head injury). Ten patients were brought to the ED in cardiopulmonary arrest. In dead patients, GCS, RTS and TRISS were significantly lower, and ISS were significantly higher than in surviving patients. Twenty three (95.8%) patients were in critical injury level (ISS 25–75, actually ISS >50) in the exitus group.
CONCLUSION: Mortality rates in gunshot wound patients with cranial injuries are very high. Spontaneous return is not seen in patients brought to the ED in arrest state. Bullets can cause internal organ injuries which can be greater than expected. In thoracoabdominal gunshot wound injuries, conventional X-ray and bedside FAST can be ineffective in detecting the whole extent of intrathoracic and intra-abdominal injuries. Thus, thoracic and abdominal CT should be planned early for hemodynamically stable patients in order to eliminate causes of fatality and make a timely and correct diagnosis. ISS, RTS and GCS are useful in predicting prognosis and mortality. Especially in patients with ISS scores >50, the mortality rate can be as high as 96%.

Keywords: Emergency department, GCS; gunshot injury; ISS; RTS; trauma; TRISS.


Acil serviste ateşli silah yaralanmalarının analizi

Mehmet Ali Karaca1, Nil Deniz Kartal1, Bülent Erbil1, Elif Öztürk1, Mehmet Mahir Kunt1, Tevfik Tolga Şahin2, Mehmet Mahir Özmen2
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, acil servise ateşli silah yaralanması nedeniyle başvuran hastaların yaralanma özellikleri, görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, tedavi türleri, sonlanım, ölüm ve komplikasyon oranları araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük tanımlayıcı çalışmaya 1 Ocak 1999 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Acil Servisi’ne ateşli silah yaranması nedeniyle getirilen 142 hasta alındı. Tüm hastalar için Glaskow Koma Skalası (GKS), Revize Travma Skoru (RTS), Yaralanma Ciddiyet Skoru (ISS) ve penetran yaralanmalarda Travma ve Yaralanma Ciddiyet Skoru ve Sağkalım Olasılığı (TRISS) oranları hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 142 hastanın 128’i (%90.1) erkekti. Ortalama yaş 36 olarak hesaplandı. Başvuru anında ortalama GKS skoru 13, ortalama RTS 6.64, ortanca ISS 5 ve ortanca TRISS penetran travma için sağ kalım olasılığı %99.4 hesaplandı. FAST ile hastaların üçünde (%13) karın içi serbest sıvı saptanırken abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) ile hastaların 11’inde (%58) solid organ ve bağırsak yaralanması saptandı. Direkt akciğer grafisi ile bir hastada hemotoraks saptanırken, toraks BT ile 10 (%40) hastada pnömotoraks, hemotoraks ve akciğer yaralanması tespit edildi. Çalışmada 24 hasta hayatını kaybetti; 18 (%75) hastada izole intrakraniyal yaralanma, iki (%8.3) hastada baş boyun yaralanmanın eşlik ettiği toraks yaralanması, dört (%16.7) hastada karın içi organ yaralanması (bir hastada kraniyal yaralanma eşlik ediyordu) bulunuyordu. Acil servise 10 hasta kardiyopulmoner arrest olarak getirildi. Hayatını kaybeden hastalarda GKS, RTS ve TRISS yaşayan hastalara göre anlamlı derecede düşük, ISS ise anlamlı derecede yüksek saptandı. Hayatını kaybeden hastaların 23’ü (%95.8) ISS’ye göre kritik yaralanma düzeyine (ISS 25–75, aralığında ve ISS >50) sahipti.
TARTIŞMA: Ateşli silahlara bağlı kraniyal yaralanmalarda mortalite düzeyleri çok yüksektir. Acil servise arrest olarak getirilen hastalarda spontan geri dönüş görülmemektedir. Kurşuna bağlı iç organ hasarı tahmin edilenden daha fazla olmaktadır. Toraks ve abdomendeki ateşli silah yaralanmalarında direkt grafiler ve FAST tanıda yetersiz olabilmektedir. Bu nedenle bu hastalarda ölümcül olan yaralanmaların erken dönemde tespit edilmesi için toraks ve abdomen BT istemi erken dönemde planlanmalıdır. Yaralanma Ciddiyet Skoru, RTS ve GKS prognoz ve mortaliteyi öngörmede yaralıdır. Özellikle ISS >50 olgularda mortalite oranı %96’ya kadar yükselmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, GKS; ateşli silah yaralanması; ISS; RTS; travma; TRISS.


Mehmet Ali Karaca, Nil Deniz Kartal, Bülent Erbil, Elif Öztürk, Mehmet Mahir Kunt, Tevfik Tolga Şahin, Mehmet Mahir Özmen. Evaluation of gunshot wounds in the emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 248-255

Corresponding Author: Mehmet Ali Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale