Endoscopic Treatment of Postoperative Biliary Fistulas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-63667 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.63667  

Endoscopic Treatment of Postoperative Biliary Fistulas

Şükrü Çolak1, Bünyamin Gürbulak1, Ali Fuat Kaan Gök2, Ekrem Çakar1, Hasan Bektaş1
1Istanbul Training And Research Hospital,General Surgery
2Istanbul University,School of Medicine,Department of General Surgery

BACKGROUND: The bile fistula is one of the most common complication of liver and biliary tract surgery. ERCP is used for diagnostic and therapeutic purposes in biliary fistulas. We aimed to analyze the contribution of ERCP in the diagnosis and treatment of biliary fistulas.
METHODS: Patients who underwent ERCP for bile fistulas following the surgery of the liver and biliary tract between January 2012 and December 2017 were included in this study. The demographic characteristics of the patients, surgical procedure, localization of bile fistula, classification of bile duct injury and the success of ERCP were evaluated retrospectively.
RESULTS: A total of 90 patients, (37 male & 53 female) underwent ERCP with diagnosis of biliary fistula. Common bile duct (CBD) cannulation was achieved in 87 patients by ERCP.
In five of patients, the proximal part of biliary tract was not imaged and complete injury of common bile duct was considered. In ERCP, contrast extravasation was detected the level of cystic duct in 44 patients, common bile duct in 8 patients, liver bed in 4 patients, hepatic duct bifurcation in 2 patients, right hepatic canal in 7 and left hepatic canal level in 2 patients.
CONCLUSION: ERCP is an effective method in the diagnosis and treatment of biliary diseases. Treatment of postoperative biliary fistulas, which can be diagnosed and treated with ERCP, saves the patients for morbidity, mortality and cost of surgery.

Keywords: Biliary fistula, ERCP, Biliary stents.


Postoperatif Safra Fistüllerinin Endoskopik Tedavisi

Şükrü Çolak1, Bünyamin Gürbulak1, Ali Fuat Kaan Gök2, Ekrem Çakar1, Hasan Bektaş1
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastenesi,Genel Cerrahi Kliniği
2İstanbul Üniversitesi,i̇stanbul Tıp Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilimdalı

AMAÇ: Safra fistülü, karaciğer ve safra yolu ameliyatlarında en sık görülen komplikasyonlardan biridir. ERCP biliyer fistüllerde tanı ve tedavi amaçlı kullanılır. ERCP'nin biliyer fistüllerin tanı ve tedavisinde katkısını analiz etmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya Ocak 2012 - Aralık 2017 tarihleri arasında karaciğer ve safra yolu ameliyatlarını takiben gelişen safra fistüllerinde ERCP uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, cerrahi prosedür, safra fistül lokalizasyonu, safra yolu yaralanmasının sınıflandırılması ve ERCP başarısı retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 90 hastaya (37 erkek ve 53 kadın) biliyer fistül tanısı ile ERCP uygulandı. ERCP ile 87 hastada ortak safra kanalı (CBD) kanülasyonu sağlandı. Beş hastada, safra yollarının proksimal kısmı görüntülenmedi ve ortak safra kanalının tamamen yaralanması düşünüldü. ERCP'de, 44 hastada kistik kanal, 8 hastada ortak safra kanalı, 4 hastada karaciğer yatak, 2 hastada hepatik kanal bifürkasyon, 7 hastada sağ hepatik kanal ve 2 hastada sol hepatik kanal düzeyi kontrast ekstravazasyonu tespit edildi.
TARTIŞMA: ERCP biliyer hastalıkların tanı ve tedavisinde etkili bir yöntemdir. ERCP ile tanı konabilen ve tedavi edilebilen postoperatif biliyer fistüllerin tedavisi hastaları morbidite, mortalite ve cerrahi maliyetlerinden kurtarır.

Anahtar Kelimeler: Safra fistülü, ERCP, Biliyer stentler.
Corresponding Author: Bünyamin Gürbulak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale