Are neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio as effective as Fournier’s gangrene severity index for predicting the number of debridements in Fourner’s gangrene? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 107-112 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.62829  

Are neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio as effective as Fournier’s gangrene severity index for predicting the number of debridements in Fourner’s gangrene?

Şahin Kahramanca1, Oskay Kaya2, Gülay Özgehan2, Burak İrem2, İbrahim Dural2, Tevfik Küçükpınar2, Hülagü Kargıcı2
1Kars State Hospital Ministry Of Health, Kars, Turkey
2Diskapi Yildirim Beyazit, Education And Training Hospital Department Of General Surgery, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Fournier’s gangrene (FG) is a rapidly progressive and necrotizing infection of the subcutaneous and fascial tissues with a high mortality rate. In the present study, we aimed to investigate prognostic factors and analyze the outcomes of 68 patients in a tertiary reference hospital.
METHODS: Patients admitted to the emergency department were investigated retrospectively between January 2006 and January 2013 and divided into two groups. The patients in Group I (G1) required one debridement, and Group II (G2) patients required more than one. Patient demographic and clinical characteristics were encoded. Fournier’s Gangrene Severity Index (FGSI) scores, neutrophil-lymphocyte ratios (NLR), and platelet-lymphocyte ratios (PLR) were calculated. Prognostic factors were compared between the groups.
RESULTS: There were no statistically significant differences between the groups in terms of mean age, female-male ratio, or duration of symptoms on admission; however, there were more infection sources, predisposal factors, and positive culture results in G2. Additionally, hospital stay, total cost, and mortality rate values were high in G2. We found statistically higher NLR and PLR ratios in G2, but there was no significant difference in FGSI scores between the groups.
CONCLUSION: The FGSI scoring system was not found to be valuable in determining prognosis. However, NLR and PLR were valuable, and previous use of NLR and PLR for determining Fournier’s gangrene prognosis could not be found in the English literature.

Keywords: Fournier’s gangrene, neutrophil-lymphocyte ratio; platelet-lymphocyte ratio; prognostic factor.


Fournier gangreninde debridman sayısını öngörmede nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı Fournier gangreni şiddet indeksi kadar etkili midir?

Şahin Kahramanca1, Oskay Kaya2, Gülay Özgehan2, Burak İrem2, İbrahim Dural2, Tevfik Küçükpınar2, Hülagü Kargıcı2
1Kars Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Kars, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Fournier gangreni (FG) ciltaltı ve fasial dokuların hızlı seyirli, nekrotizan ve ölümcül enfeksiyöz bir hastalığıdır. Bu çalışmada, tersiyer bir referans hastanesinde 68 hastaya ait prognostik faktörleri ve tedavi sonuçlarını irdelemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2006 ve Ocak 2013 tarihleri arasında acil servise başvuran hastalar iki gruba ayrıldı ve geriye dönük olarak incelendi. Grup I’deki (G1) hastalar bir debridman gereksimi duyanlar ve Grup II’deki (G2) hastalar birden fazla debridman gereksinimi olanlardı. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Fournier gangreni şiddet indeksi (FGSI) puanları, nötrofil-lenfosit oranları (NLO) ve trombosit-lenfosit oranları (TLO) hesaplandı. Prognostik faktörler gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş ortalaması, kadın-erkek oranı, başvuru anındaki belirti süresi yönünden fark yoktu ama enfeksiyon kaynağı, predispozan faktör, pozitif kültür sonuçları G2’de yüksekti. Hastanede kalış süresi, toplam maliyet ve mortalite oranı da G2’de yüksekti. G2’de NLO ve TLO yönünden istatistiksel olarak anlamlı yükseklik vardı ama FGSI skorları yönünden gruplar arasında fark saptanmadı.
TARTIŞMA: Bulgularımıza göre FGSI puanlama sisteminin prognoz belirlemede değeri yoktu. Buna karşılık daha önce İngilizce literatürde bu amaçla kullanımına rastlayamadığımız NLO ve TLO değerli bulundu.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, nötrofil lenfosit oranı; platelet lenfosit oranı; prognostik faktör.


Şahin Kahramanca, Oskay Kaya, Gülay Özgehan, Burak İrem, İbrahim Dural, Tevfik Küçükpınar, Hülagü Kargıcı. Are neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio as effective as Fournier’s gangrene severity index for predicting the number of debridements in Fourner’s gangrene?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 107-112

Corresponding Author: Şahin Kahramanca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale