The Comparison of Arthroscopic Acromioplasty with and without Acromioclavicular Coplaning [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-61178 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.61178  

The Comparison of Arthroscopic Acromioplasty with and without Acromioclavicular Coplaning

Nuri Aydın1, Barış Kocaoğlu2, Ender Sarıoğlu2, Okan Tok3, Osman Güven2
1Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine Orthopaedic And Traumatology Department, Istanbul, Turkey
2Acibadem Kadikoy Hospital, Orthopaedic And Traumatology Department, Istanbul, Turkey
3Lutfiye Nuri Burat State Hospital, Orthopaedic And Traumatology Department, Istanbul, Turkey

Introduction: Coplaning means the removal of medial acromial spurs and inferior part of distal clavicle. The aim of the study was to evaluate the patients who underwent an arthroscopic acromioplasty with and without coplaning in patients without acromioclavicular arthritis.
Methods: Due to impingement syndrome, arthroscopic subacromial decompression and acromioplasty was performed in Group 1 (9 male/31 female), additionally coplaning was performed in Group 2(8 male/21 female) by two different surgeons. The mean age was 48 in Group 1, 46 in Group 2. The mean follow-up was 50 months and 44 months, respectively.
Results: Constant Score, cross-body adduction test and acromioclavicular tenderness was used for follow-up. The mean preoperative Constant scores were 45 points (Range: 34-76 points) in Group 1, 39 points (Range: 32-69 points) in Group 2. The mean Constant scores at the latest follow-up was 78 points (Range: 68-100 points) for Group 1, 84 points (Range: 72-100 points) for Group 2.There was no statistically difference between two groups at the latest follow-up.(p0.05) In 2 patients in Group 2, cross body adduction test was positive but asymtomatic.
Conclusion: Excision of the inferior side of the lateral clavicle to the same level of the acromion with minimal violation of the joint capsule does not develop AC joint symptoms in long term follow-up.

Keywords: acromioplasty, arthroscopy, shoulder, impingement, coplaning, acromioclavicular joint


Akromioklavikuler Eşplanlama Yapılan ve Yapılmayan Artroskopik Akromioplastilerin Karşılaştırılması

Nuri Aydın1, Barış Kocaoğlu2, Ender Sarıoğlu2, Okan Tok3, Osman Güven2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Eşplanlama medial akromial spurların ve distal klavikulanın alt kısmının çıkarılması demektir. Bu çalışmanın amacı, akromiyoklavikuler artrit olmayan hastalarda, eşplanlama uygulanan ve uygulanmayan artroskopik akromioplasti tedavisi yapılan hastaların değerlendirilmesidir.
Yöntem: Sıkışma sendromu nedeniyle, Grup 1'deki hastalara (9 erkek / 31 kadın) artroskopik subakromiyal dekompresyon ve akromioplasti uygulandı. Aynı endikasyon ile Grup 2’deki hastalara (8 erkek / 21 kadın) Grup 1’deki tedaviye ilave olarak eşplanlama uygulandı. Ortalama yaş, Grup 1'de 48, Grup 2'de 46 idi. Ortalama takip süresi sırasıyla 50 ay ve 44 ay idi.
Bulgular: Takipte Constant skoru, çapraz adduksiyon testi ve akromioklaviküler hassasiyet kullanıldı. Ortalama preoperatif Constant skoru Grup 1'de 45 (Aralık: 34-76), Grup 2'de 39 (Aralık: 32-69) olarak bulundu. En son takipte ortalama Constant skorları Grup 1 içim 78 (Aralık: 68-100 puan), Grup 2 için 84 (Aralık: 72-100 puan) olarak bulundu. En son takipte iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p0.05). Grup 2'deki 2 hastada, çapraz adduksiyon testi pozitif fakat asemptomatikti.
Sonuç: Klavikula lateralinin alt tarafının eklem kapsül bütünlüğünde minimal bozulma oluşturarak akromion ile aynı seviyeye gelecek şekilde eksizyonu uzun dönemde akromioklavikuler eklem semptomları oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: akromioplasti, artroskopi, omuz, sıkışma, eşplanlama, akromioklavikuler eklem
Corresponding Author: Nuri Aydın, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale