The comparison of arthroscopic acromioplasty with and without acromioclavicular coplaning [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 274-277 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.61178  

The comparison of arthroscopic acromioplasty with and without acromioclavicular coplaning

Nuri Aydın1, Barış Kocaoğlu2, Ender Sarıoğlu2, Okan Tok3, Osman Güven2
1Department of Orthopaedic and Traumatology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopaedic and Traumatology, Acıbadem Kadiköy Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Orthopaedic and Traumatology, Lütfiye Nuri Burat State Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Coplaning means the removal of medial acromial spurs and inferior aspect of the distal clavicle. The aim of the study was to evaluate the outcomes of arthroscopic acromioplasty with and without coplaning in patients without acromioclavicular (AC) joint arthritis.
METHODS: Because of impingement syndrome, arthroscopic subacromial decompression and acromioplasty was performed in Group 1 (9 males/31 female). In addition, coplaning was performed in Group 2 (8 males/21 females) by two different surgeons. The mean age was 48 in Group 1, 46 in Group 2. The mean follow-up was 50 months and 44 months, respectively.
RESULTS: Constant score, cross-body adduction test and AC joint tenderness was used for follow-up. The mean preoperative Constant scores were 45 points (range: 34–76 points) in Group 1, 39 points (range: 32–69 points) in Group 2. The mean Constant scores at the latest follow-up was 78 points (range: 68–100 points) for Group 1, 84 points (range: 72–100 points) for Group 2. There was no statistically difference between two groups at the latest follow-up (p<0.05). In two patients in Group 2, cross-body adduction test was positive but asymptomatic.
CONCLUSION: Excision of the inferior side of the lateral clavicle to the level of the acromion with minimal disruption of the joint capsule does not develop AC joint symptoms in long-term follow-up.

Keywords: Acromioclavicular joint, acromioplasty; arthroscopy; coplaning; impingement; shoulder.


Akromiyoklaviküler eşplanlama yapılan ve yapılmayan artroskopik akromiyoplastilerin karşılaştırılması

Nuri Aydın1, Barış Kocaoğlu2, Ender Sarıoğlu2, Okan Tok3, Osman Güven2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Eşplanlama medial akromiyal spurların ve distal klavikulanın alt kısmının çıkarılması demektir. Bu çalışmanın amacı, akromiyoklaviküler artrit olmayan hastalarda, eşplanlama uygulanan ve uygulanmayan artroskopik akromiyoplasti tedavisi yapılan hastaların değerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sıkışma sendromu nedeniyle, Grup 1’deki hastalara (9 erkek/31 kadın) artroskopik subakromiyal dekompresyon ve akromiyoplasti uygulandı. Aynı endikasyon ile Grup 2’deki hastalara (8 erkek/21 kadın) Grup 1’deki tedaviye ilave olarak eşplanlama uygulandı. Ortalama yaş, Grup 1’de 48, Grup 2’de 46 idi. Ortalama takip süresi sırasıyla 50 ay ve 44 ay idi.
BULGULAR: Takipte Constant skoru, çapraz addüksiyon testi ve akromiyoklaviküler hassasiyet kullanıldı. Ortalama ameliyat öncesi Constant skoru Grup 1’de 45 (aralık: 34–76), Grup 2’de 39 (aralık: 32–69) olarak bulundu. En son takipte ortalama Constant skorları Grup 1 için 78 (aralık: 68–100 puan), Grup 2 için 84 (aralık: 72–100 puan) olarak bulundu. En son takipte iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p<0.05). Grup 2’deki iki hastada, çapraz addüksiyon testi pozitif fakat semptomsuzdu.
TARTIŞMA: Klavikula lateralinin alt tarafının eklem kapsül bütünlüğünde minimal bozulma oluşturarak akromiyon ile aynı seviyeye gelecek şekilde eksizyonu uzun dönemde akromiyoklaviküler eklem semptomları oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akromiyoklaviküler eklem, akromioplasti; artroskopi; eşplanlama; omuz; sıkışma.


Nuri Aydın, Barış Kocaoğlu, Ender Sarıoğlu, Okan Tok, Osman Güven. The comparison of arthroscopic acromioplasty with and without acromioclavicular coplaning. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 274-277

Corresponding Author: Nuri Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale