Retrospective Analyses of High-Energy Explosive Device Related Injuries of Ear and Auricular Region: Experiences in Operative Field Hospital Emergency Room [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-60649 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.60649  

Retrospective Analyses of High-Energy Explosive Device Related Injuries of Ear and Auricular Region: Experiences in Operative Field Hospital Emergency Room

Mehmet Burak Aşık, Murat Binar
Gulhane Research And Training Hospital, Dept Of Otolaryngology And Head&neck Surgery, Ankara

BACKGROUND:
With the changing conditions of terrorism, particularly in urban areas, high-energy explosive devices, such as improvised explosive devices (IED), are often used. These traumas especially affect maxillofacial region and create usually otologic problems. This study aimed to to evaluate otologic complaints, otoscopic and auricular examinations and tuning-fork tests of patients who were exposed to high-energy blast-related injuries and to perform a comparison between trauma patients injured by IED and projectile missile (PM) based on otologic evaluation scores.
METHODS:
The medical data of 241 patients admitted to an operational field hospital emergency room with injuries related high-energy explosive devices from IED and PM between July 27, 2015 and July 22, 2016 was reviewed. The hearing impairment, tinnitus complaints, otologic examination, auricular region examination and tuning-fork tests were evaluated for all of the patients, and the otologic evaluation scores records of the qualifying patients (n: 86) were evaluated. The patients were divided into two groups according to the device causing the injury: IEDs in group I and PMs in group II.
RESULTS:
241 combatants were injured by high-energy explosive devices. All patients were male, with a mean age of 30.2 years old (range 20–54). 86 out of 241 had hearing impairment complaint. Of those, 50 were injured by IED and 36 were injured by PM. 18 out of 86 patients had traumatic tympanic membrane perforation and of those 6 patients were injured by IED and 12 were by PM. 68 out of 86 had sensorineural hearing loss and of those 44 had IED injury and 24 had PM injury. There was statistically significant difference between the IED and PM groups according to otologic evaluation score. (p=0.044)
CONCLUSIONS:
This study showed that the projectile missiles can cause bigger impact on the human ear and may create more severe otologic manifestations than the improvised explosive devices do among combatants. The early and accurate evaluation and appropriate treatment of patients exposing to otologic injury in an operational field have an utmost importance.

Keywords: Trauma, Tuning-fork tests, Otology, Ear, High-energy explosive devices


Kulak ve Aurikular Bölgenin Yüksek Enerjili Patlayıcılar Kaynaklı Yaralanmalarının Retrospektif Analizi: Operasyon Saha Hastanesi Acil Servis Deneyimleri

Mehmet Burak Aşık, Murat Binar
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ve Baş-boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş
Terörizmin koşulları değiştikçe, özellikle kentsel alanlarda, el yapımı patlayıcılar gibi yüksek enerjili patlayıcı maddeler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu travmalar özellikle maksillofasiyal bölgeyi etkiler ve genellikle otolojik problemler yaratırlar. Bu çalışma, yüksek enerjili patlamayla ilişkili yaralanmalara maruz kalan hastaların otolojik şikayetlerini, otoskopik ve auriküler muayene ve diyapozon testlerini değerlendirmeyi ve otolojik değerlendirme skorlarına dayanarak el yapımı patlayıcılar ve rokete bağlı yaralanan travma hastaları arasında bir karşılaştırma yapmayı amaçlamıştır.
Materyal ve Metod
27 Temmuz 2015 ile 22 Temmuz 2016 tarihleri arasında el yapımı patlayıcı ve roket nedeniyle yaralanan ve operasyonel saha hastanesi acil servisine başvuran 241 hastanın tıbbi verileri gözden geçirildi. Tüm hastalar için işitme bozukluğu, kulak çınlaması şikayetleri, otolojik muayene, aurikuler bölgede muayene ve diyapozon testleri yapıldı ve otolojik problemi olan hastaların (n: 86) otolojik değerlendirme skoru kayıtları değerlendirildi. Hastalar yaralanmaya neden olan cihaza göre iki gruba ayrıldı: Grup I'de IED, grup II'de PM'ler.
Bulgular
241 savaşçı, yüksek enerjili patlayıcılarla yaralanmıştı. Tüm hastalar erkekti ve yaş ortalaması 30.2 idi (aralık 20-54). 241'inden 86'sında işitme şikayeti mevcuttu. Bunların 50'sinin IED tarafından yaralanması ve 36'sı PM tarafından yaralanmıştı. 86 hastanın 18'inde travmatik timpanik membran perforasyonu vardı ve 6 hasta IED, 12 hasta PM nedeniyle yaralanmıştı. 86 hastanın 68'inde sensorinöral işitme kaybı vardı ve bu hastaların 44'ünde IED yaralanması ve 24'ünde PM yaralanması vardı. Otolojik değerlendirme skoruna göre IED ve PM grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. (P = 0.044)
Sonuç
Bu çalışma, roket yaralanmalarının insan kulağında daha büyük bir etkiye neden olabileceğini ve travma hastaları arasında el yapımı patlayıcılara göre daha şiddetli otolojik bulgular yarattığını gösterdi. Operasyonel saha hastanesi gibi acil müdahale alanlarında otolojik yaralanmaya maruz kalan hastaların erken ve doğru değerlendirilmesi ve uygun tedavisi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Travma, diyapozon testleri, otoloji, kulak, yüksek enerjili patlayıcılar
Corresponding Author: Mehmet Burak Aşık, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale