How reliable is the Alvarado score in acute appendicitis? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 12-18 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.60569  

How reliable is the Alvarado score in acute appendicitis?

Yücel Yüksel1, Bülent Dinç2, Deniz Yüksel3, Selcan Enver Dinç4, Ayhan Mesci5
1Department Of General Surgery, Tatvan Station Hospital, Bitlis, Turkey
2Department Of General Surgery, Atatürk Station Hospital, Antalya, Turkey
3Department Of Anaesthesiology, Tatvan Station Hospital, Bitlis, Turkey
4Department Of Emergency Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey
5Department Of General Surgery, Akdeniz University, Antalya, Turkey

BACKGROUND: We aimed to investigate the reliability of the Alvarado score (AS) in determining acute appendicitis and the different parameters that affect the AS.
METHODS: Three hundred and thirteen patients suspected of acute appendicitis (AA) aged 18-70 years were included in this study. Patient data including AS calculated from emergency services and at discharge, follow-up, and operations were recorded. Patients were divided into three groups according to the AS, as AS <4, AS 5-7 and AS 8-10. AA and appendicitis perforation rates were compared according to the different parameters.
RESULTS: The mean age of patients (55% females, 45% males) was 30.8±10.8 years. The AA (appendix perforation) rates of 211 patients who underwent operation were found as: AS ≤4: 56.5% (7.7%), AS 5-7: 75.9% (10%), and AS 8-10: 89% (27.8%). The percentage of negative appendectomy was 19.4%. The scoring was more reliable in males with AS 5-7, and the reliability weakened as body mass index (BMI) increased in all groups.
CONCLUSION: Patients with AS ≤4 must be followed up and should be informed at the time of their discharge about the slight possibility of appendicitis. The effect of AS in determining the diagnosis of appendicitis is not influenced by age or symptom duration.

Keywords: Alvarado score, appendicitis; diagnosis; perforation.


Alvarado skoru akut apandisitte ne kadar güvenilir?

Yücel Yüksel1, Bülent Dinç2, Deniz Yüksel3, Selcan Enver Dinç4, Ayhan Mesci5
1Tatvan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Bitlis
2Atatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Antalya
3Tatvan Devlet Hastanesi, Anestezi Bölümü, Bitlis
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Antalya
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Antalya

AMAÇ: Bu çalışmada, Alvarado skorunun (AS) akut apandisiti (AA) saptamadaki güvenilirliği ve farklı parametrelerden ne oranda etkilendiği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apandisit şüphesi olan 18-70 yaş arası 313 hasta çalışmaya alındı. Acil serviste AS’leri hesaplanan hastaların taburcu, izlem ve ameliyat bilgileri kayıt edildi. Hastalar AS ≤4, AS 5-7 ve AS 8-10 olmak üzere üç gruba ayrıldı. Farklı parametrelerde hastaların AA ve apendiks perforasyon oranlarına bakıldı.
BULGULAR: Hastaların (%55 kadın, %45 erkek) yaş ortalaması 30.8±10.8 idi. Ameliyat edilen 211 hastanın sırasıyla akut apendisit (apendiks perforasyon) oranları: AS ≤4; %56.5 (%7.7), AS 5-7; %75.9 (%10), AS 8-10; %89 (%27.8) olarak bulundu. Negatif apendektomi %19.4 saptandı. AS 5-7 arası erkeklerde skorlama daha güvenilir olmakla birlikte tüm gruplarda beden kütle indeksi (BKİ) arttıkça güvenilirlik azaldı.
TARTIŞMA: Alvarado skoru ≤4 olan hastalar izlenmeli, taburcu edilen hastalar akut apandisit olabilecekleri hakkında bilgilendirilmelidir. AS’nin apandisiti saptamadaki etkisi, yaş ve semptomların başlama süresinden etkilenmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Alvarado skoru, apandisit; perforasyon; tanı.


Yücel Yüksel, Bülent Dinç, Deniz Yüksel, Selcan Enver Dinç, Ayhan Mesci. How reliable is the Alvarado score in acute appendicitis?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 12-18

Corresponding Author: Bülent Dinç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale