Protective effect of betaine against burn-induced pulmonary injury in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 417-422 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.60137  

Protective effect of betaine against burn-induced pulmonary injury in rats

Ahmet Özer Şehirli1, Burcu Satılmış2, Şermin Tetitk3, Şule Çetinel4, Berrak Yeğen5, Aslı Aykaç6, Göksel Şener1
1Marmara University, School Of Pharmacy, Department Of Pharmacology
2Acibadem Maslak Hospital
3Marmara University, School Of Pharmacy, Department Of Biochemistry
4Marmara University, School Of Medicine, Department Of Histology-embryology
5Marmara University, School Of Medicine, Department Of Physiology
6Near East University, School Of Medicine, Department Of Biophysics

BACKGROUND: This study was designed to determine possible protective effect of betaine treatment against oxidative injury in pulmonary tissue induced with thermal trauma.
METHODS: Under ether anesthesia, shaved dorsum of Wistar albino rats was exposed to a 90°C water bath for 10 seconds to induce burn injury. Betaine was administered orally (250 mg/kg) for a period of 21 days before burn injury, and single dose of betaine was administered after thermal injury. Control group rats were exposed to 25°C water bath for 10 seconds. Upon conclusion of experiment, rats were decapitated and blood was collected for analysis of pro-inflammatory cytokines and lactate dehydrogenase (LDH) activity. Lung tissue samples were taken to determine malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels, myeloperoxidase (MPO), and Na+/K+-ATPase activity, in addition to histological analysis.
RESULTS: Burn injury caused significant increase in both cytokine levels and LDH activity. In lung samples, raised MDA levels, MPO activity, and reduced GSH levels and Na+/K+-ATPase activity were found due to burn injury.
CONCLUSION: Treatment of rats with betaine significantly restored GSH level and Na+/K+-ATPase activity, and decreased MDA level and MPO activity. According to the findings of the present study, betaine significantly diminishes burn-induced damage in tissue.

Keywords: Betaine, cytokines, lung injury, oxidative stress; thermal trauma.


Sıçanlarda yanığa bağlı olarak gelişen akciğer hasarına karşı betain’in koruyucu etkisi

Ahmet Özer Şehirli1, Burcu Satılmış2, Şermin Tetitk3, Şule Çetinel4, Berrak Yeğen5, Aslı Aykaç6, Göksel Şener1
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
2Acıbadem Maslak Hastanesi
3Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-embriyoloji Anabilim Dalı
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
6Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışma, yanığa bağlı olarak gelişen akciğerdeki oksidatif hasara karşı betain tedavisinin olası koruyucu etkisini tanımlamak için tasarlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yanık oluşturmak için sırt derileri traş edilmiş Wistar albino türü sıçanlar, eter anestezisi altında 10 saniye süreyle 90°C suya tutuldu. Yanık oluşturulmadan evvel 21 gün süre ile betain 250 mg/kg dozunda oral olarak uygulandı ve yanık oluşturulduktan sonra tek doz betain uygulaması yapıldı. Kontrol grubunda ise aynı işlem uygulandıktan sonra sırt bölgeleri 10 saniye süreyle 25°C suya tutuldu. Deney sonunda sıçanlar dekapite edildi ve kan numuneleri proinflamatuvar sitokinleri (tümör nekroz faktör- [TNF-] and interlökin 1 beta [IİL-1]) ve LDH aktivitesini analiz etmek için toplandı. Akciğer doku örnekleri histolojik analizlarin yanı sıra MDA ve GSH seviyelerini, MPO ve Na+, K+-ATPaz aktivitesini belirlemek için alındı.
BULGULAR: Yanık hasarı sitokin seviyelerinde ve LDH aktivitesinde önemli derecede artışa neden oldu. Yanık hasarına bağlı olarak akciğer dokularında MDA seviyeleri ve MPO aktivitesi yüksek, GSH seviyeleri ile Na+, K+-ATPaz aktivitesi düşük bulundu.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın bulgularına göre yanığın serum ve dokuda neden olduğu hasarın betain ile anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hasarı, betain, oksidatif stres, sitokinler; termal travma.


Ahmet Özer Şehirli, Burcu Satılmış, Şermin Tetitk, Şule Çetinel, Berrak Yeğen, Aslı Aykaç, Göksel Şener. Protective effect of betaine against burn-induced pulmonary injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 417-422

Corresponding Author: Ahmet Özer Şehirli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale