Assessment of firearm injuries undergoing advanced airway management: Role II hospital experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 301-305 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.59956  

Assessment of firearm injuries undergoing advanced airway management: Role II hospital experience

Sami Eksert1, Mehmet Burak Asik2, Murtaza Kaya3
1Department of Anesthesia and Reanimation, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Otolaryngolog, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Kütahya University of Health Sciences Faculty of Medicine, Kütahya-Turkey

BACKGROUND: Airway problems are one of the most important factors affecting mortality in firearm injuries. The present study aims to examine the data of patients who underwent advanced airway support due to explosion and bullet injuries in a Role II hospital.
METHODS: Ninety three patients who underwent advanced airway support due to gunshot wounds in a Role II hospital between January 2015 and September 2016 were included in this study. The patients were divided into two groups as blast (Group A) (handmade explosives, rocket, and mine) and bullet (Group B) (rifle and pistol bullet) trauma injuries. The groups were compared regarding pre-hospital intubation, NISS (New Injury Severity Score), cardio-pulmonary resuscitation (CPR), emergency surgical intervention and mortality rates.
RESULTS: There was no difference between the patient groups concerning demographic and clinical features. Thirty-six patients were included in group A, and 57 patients were included in group B. There was no statistically significant difference between the groups about emergency surgical intervention rates (p=0.42). However, a statistically significant difference was observed between the groups in terms of pre-hospital intubation (p=0.001), CPR application (p=0.001), mortality (p=0.001) rates and NISS (p=0.002) scores.
CONCLUSION: Bullet injuries that require advanced airway are more destructive and more deadly than explosion injuries. This may be due to direct airway or organ damage in bullet gunshot wounds.

Keywords: Airway management, combat; firearm; hospital; gunshot; mortality; Role II; weapon.


İleri hava yolu yönetimi uygulanan ateşli silah yaralanmalarının değerlendirilmesi: Role II hastane deneyimi

Sami Eksert1, Mehmet Burak Asik2, Murtaza Kaya3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara.
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya

AMAÇ: Havayolu sorunları, ateşli silah yaralanmalarında mortaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, bir Rol II hastanesinde patlama ve mermi yaralanmaları nedeniyle ileri hava yolu desteği uygulanan hastaların verilerini incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya, Ocak 2015 ile Eylül 2016 tarihleri arasında bir Role II hastanesinde ileri hava yolu desteği uygulanan 93 hasta dahil edildi. Hastalar patlayıcı (Grup A) (el yapımı patlayıcılar, roket ve mayın) ve mermi (Grup B) yaralanmaları olarak iki gruba ayrıldı (tüfek ve tabanca mermi) travma yaralanmaları. Gruplar hastane öncesi entübasyon, NISS (Yeni Yaralanma Şiddeti Skoru), kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR), acil cerrahi müdahale ve mortalite oranları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta grupları arasında demografik ve klinik özellikler açısından fark yoktu. Otuz altı hasta A grubuna, 57 hasta B grubuna alındı. Acil cerrahi müdahale oranları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.42). Ancak gruplar arasında hastane öncesi entübasyon (p=0.001), CPR uygulaması (p=0.001), mortalite (p=0.001) oranları ve NISS (p=0.002) skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlendi.
TARTIŞMA: İleri hava yolu gerektiren mermi yaralanmaları, patlama yaralanmalarından daha yıkıcı ve daha ölümcüldür. Bunun nedeni, mermi ile ateşli silah yaralarında doğrudan hava yolu veya organ hasarı oluşması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, hastane; havayolu yönetimi; mortalite; Rol II; savaş; silah; tabanca atışı.


Sami Eksert, Mehmet Burak Asik, Murtaza Kaya. Assessment of firearm injuries undergoing advanced airway management: Role II hospital experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 301-305

Corresponding Author: Sami Eksert, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale