Evaluation and comparison of tick detachment techniques and technical mistakes made during tick removal [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 405-410 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.59680  

Evaluation and comparison of tick detachment techniques and technical mistakes made during tick removal

Ahmet Rıza Şahin1, Hakan Hakkoymaz2, Ali Muhittin Taşdoğan3, Ekrem Kireçci4
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam Univesity Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
2Department Emergency Medicine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Univesity Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
3Hasan Kalyoncu University Health Sciences Faculty, Gaziantep-Turkey
4Department of Medical Microbiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam Univesity Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey

BACKGROUND: Tick is among the important ectoparasites of humans and animals. Ticks may transmit disease-causing pathogens to humans. Tick contact may be resulted in several viral and bacterial infections, including Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Timely removal of ticks with appropriate methods is important in prevention of disease transmission. There are many methods reported for tick detachment. In this study, we aimed to evaluate two of them, suture lassoing and freezing and to compare both methods and to examine technical mistakes with these techniques.
METHODS: This study was designed as a prospective cross-sectional study, and included the ticks detached by healthcare professionals or directly by patients who presented to the emergency department due to tick contact. The ticks were recorded as larvae, nymphs, and adults according to their growth period. Ticks detachment types with surgical sutures and removal mistakes were recorded.
RESULTS: The majority (77.4%) of the ticks were removed by healthcare professionals and a lower rate by patients themselves with hand (22.6%). No technical mistake was found in 72 (77.4%) patients, and the tick was detached as a whole, while detached broken in 15 (16.1%) patients, and the tick was detached as a whole, but the sutures were attached wrong in six (6.5%) patients. Tick broken off due to technical mistakes was most commonly seen in the ticks removed by the individuals themselves.
CONCLUSION: The results of this study suggest that when appropriately and correctly used, both suture lassoing and tweezers are effective in tick removal. Public awareness-raising and training programs should be increased on this issue.

Keywords: Suture lassoing technique, tick; tick removal; tweezers technique.


Kene çıkartım tekniklerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması ile kene çıkarma sırasında yapılan teknik hatalar

Ahmet Rıza Şahin1, Hakan Hakkoymaz2, Ali Muhittin Taşdoğan3, Ekrem Kireçci4
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Hasan Kalyoncu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ: Keneler insan ve hayvanların önemli ektoparazitleridir. Keneler insanlara hastalığa neden olan patojenler bulaştırabilir. Kene teması Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi dahil olmak üzere çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir. Kenelerin uygun yöntemlerle zamanında çıkarılması hastalık bulaşımının önlenmesi için önemlidir. Kene çıkartım teknikleri hastalığın oluşmasında etkili olabileceği için incelemeye değer bulunmuştur. Çalışmamızda bu tekniklerden ikisi olan kementle çıkarma ve tweezers yöntemlerini değerlendirmek, iki yöntemi karşılaştırmak ve bu yöntemlerle yapılan hataları incelemek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma ileriye yönelik bir kesitsel çalışma olarak tasarlandı, acil servise kene teması ile başvuran hastalarda sağlık profesyonelleri veya hastaların kendileri tarafından çıkarılan keneyle ilgili olgular yer aldı. Keneler büyüme periyodlarına göre larva, nimf ve yetişkin olarak kaydedildi. Kene çıkartım türleri ve çıkarmada yapılan hatalar kaydedildi.
BULGULAR: Kenelerin çoğunluğu (%77.4) sağlık profesyonelleri tarafından, daha düşük bir oranda ise hastaların kendileri tarafından el ile çıkarılmıştı (%22.6). Yetmiş iki hastada (%77.4) herhangi bir hata bulunmadı, kene bir bütün olarak çıkarılmıştı, 15 hastada (%16.1) parçalanmış olarak çıkarılırken, 6 (%6.45) hastada ise kene bir bütün olarak çıkarılmış ancak sütürler yanlış bağlanmıştı. Teknik hatalara bağlı kene parçalanması en çok kişilerin kendi çıkardığı kenelerde görüldü.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçları uygun ve doğru bir şekilde uygulandığında hem kement atma hem de tweezers tekniklerinin kene çıkarmada etkili olduğunu göstermiştir. Bu konuda halkın farkındalığını artırma ve eğitim programları artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kene, kene çıkarma; sütür kement tekniği; tweezers tekniği.


Ahmet Rıza Şahin, Hakan Hakkoymaz, Ali Muhittin Taşdoğan, Ekrem Kireçci. Evaluation and comparison of tick detachment techniques and technical mistakes made during tick removal. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 405-410

Corresponding Author: Ahmet Rıza Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale