The Protective Effect of Adalimumab on Intestinal Injury induced with Infrarenal Aortic Occlusion [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-59607 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.59607  

The Protective Effect of Adalimumab on Intestinal Injury induced with Infrarenal Aortic Occlusion

Ahmet Pergel1, Levent TUMKAYA2, Gökhan Demiral1, Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Süleyman Kalcan1, Ali Özdemir1, Tolga Mercantepe2, Başar Erdivanlı3, Adnan Yılmaz4
1Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize 53010, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize 53010, Turkey
3Department of Anesthesia and Reanimation, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize 53010, Turkey
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize 53010, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to observe the effects of IR on small intestines at a molecular level and to prospectively assess the potential preventive role of adalimumab (ADA) and antioxidants. METHODS: A total of 24 male Sprague–Dawley rats were randomly divided into three groups—a control group, an IR group, and an IR + ADA group. RESULTS: Although there was no change in SOD levels in the small bowel tissue of the IR group, we observed increased malondialdehyde (MDA) levels and increased numerical density of caspase-3 and TNF-α positive enterocytes (P=0.00 and P=0.00, respectively). We also observed that IR caused the degeneration of villus crypt structures. CONCLUSION: We found that ADA treatment reduced MDA levels and decreased the numerical density of caspase-3 and TNF-α positive enterocytes compared to the IR group (P=0.00; P=0.011; P=0.00, respectively). We conclude that ADA can be beneficial in preventing intestinal injury caused by IR.

Keywords: Adalimumab, ischemia, reperfusion, oxidative stress, intestinal injury, rat


İnfrarenal Aort Oklüzyonu ile Oluşan İntestinal Hasarında Adalimumab'ın Koruyucu Etkisi

Ahmet Pergel1, Levent TUMKAYA2, Gökhan Demiral1, Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Süleyman Kalcan1, Ali Özdemir1, Tolga Mercantepe2, Başar Erdivanlı3, Adnan Yılmaz4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Rize
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reaminasyon Ana Bilim Dalı, Rize
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Rize

AMAÇ: Çeşitli cerrahi ve organ transpalantasyonu, strangüle herniasyonlar ve neonatal nekrotizan enterokolit gibi klinik durumlarda ortaya çıkan intestinal iskemi reperfüzyon (I/R) hasarı cerrahi yoğun bakım ünitelerindeki ölümlerin en başlıca sebebini oluşturur. İskemi-reperfüzyon (IR) neden olduğu bağırsak hasarında oksidatif stresin rol oynadığı bildirilmesine rağmen kalıcı bir çözüm bulunamamıştır. Bu çalışmada I/R neden olduğu ince barsak üzerindeki etkilerini moleküler düzeyde inceyerek, Adalimumab (ADA) ve antioxidanların olası koruyucu potansiyelini geleceğe dönük ele aldık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 24 erkek Sprague-Dawley ratlar rastgele olarak Kontrol, ischemia/reperfüsion (I/R) ve I/R +ADA uygulama grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı.
BULGULAR: I/R grubunda ince barsak dokusunda GSH seviyesinde bir değişiklik gözlemlenmemekle beraber MDA seviyesini ve Kaspaz-3 pozitif enterositlerin sayısal yoğunluğunu artırdığını gözledik (sırası ile: P=0.00; P=0.00). Bunun yanında villus kripta yapılarında dejenerasyona neden olduğunu saptatık. ADA tedavisinin I/R grubuna kıyasla MDA seviyesini ve Kaspaz-3 pozitif enterositlerin sayısal yoğunluğunu azalttığını gözlemledik (sırası ile: P=0.00; P=0.011).
SONUÇ: ADA, I/R neden olduğu intestinal hasarın önlenmesinde yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adalimumab, iskemi, reperfüzyon, oksidatif stress, intestinal hasar, sıçan
Corresponding Author: Ahmet Pergel, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale