The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-58506 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.58506  

The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study

Ceren Şen Tanrıkulu1, Yusuf Tanrıkulu2, Fahriye Kılınç3, Burak Bahadır4, Murat Can5, Furuzan Kokturk6, Ayşe Kefeli7
1Health Sciences University, Konya Educatian And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Konya, Turkey
2KTO Karatay University Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Konya, Turkey
3Necmettin Erbakan University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Konya, Turkey
4Bulent Ecevit University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Zonguldak, Turkey
5Bulent Ecevit University Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Zonguldak, Turkey
6Bulent Ecevit University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Zonguldak, Turkey
7Gaziosmanpasa University Faculty Of Medicine, Department Of Gastroenterology, Tokat, Turkey

BACKGROUND: Esophageal burns due to corrosive substance ingestion which may cause esophageal perforation in short term and stricture formation in the long term follow up are not rare in developing countries. To prevent stricture progression in esophagus is the main aim of the treatment in corrosive esophageal burns. We aimed to investigate the protective and anti-inflammatory effects of methylene blue (MB) of the treatment of corrosive esophageal burns.
METHODS: Twenty-eight rats were used in the study and randomly divided into four equal groups; group 1 (Sham), group 2 (control), group 3 (topical treatment), and group 4 (topical plus systemic treatment). Except group 1 (Sham group), all three groups received sodium hydroxide (NaOH) in order to generate esophageal burns. In addition, group 2 was given normal saline, group 3 topical MB and group 4 topical and systemic MB.
RESULTS: Hydroxyproline levels were found to be lower in each the treatment groups compared to the control group (p=0.005 for group 3 and p=0.009 for group 4). There were no differences in the tumor necrosis factor-α (TNF-α) levels among the groups. The stenosis index (SI) in the treatment groups was also lower than the control group (p=0.016 for group 3 and p=0.015 group 4). The histopathologic damage score (HDS) was prominently lower in group 4 compared with the control group (p=0.05).
CONCLUSION: MB is effective to treat tissue damage caused by corrosive esophageal burns and to prevent esophageal stenosis. Complication rates of corrosive esophageal burns may be decreased by using of initial MB.

Keywords: Caustic burn, corrosive esophageal burn, methylene blue, stenosis index, TNF-α,.


Korozif Özefagus Yanıklarında Metilen Mavisinin Koruyucu ve Anti-inflamatuar Etkisi: Deneysel Çalışma

Ceren Şen Tanrıkulu1, Yusuf Tanrıkulu2, Fahriye Kılınç3, Burak Bahadır4, Murat Can5, Furuzan Kokturk6, Ayşe Kefeli7
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
5Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
6Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
7Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülen ve korozif madde yutulmasına bağlı oluşan özefageal yanıkları kısa dönemde özefagus perforasyonuna ve uzun dönemde darlık oluşmasına neden olmaktadır. Korozif özefagus yanıklarında tedavinin asıl amacı özefagusta darlık oluşumunu önlenmektir. Biz, bu çalışmada korozif özefagus yanıklarının tedavisinde metilen mavisinin (MB) anti-inflamatuar ve koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 28 rat kullanıldı ve ratlar rastgele dört eşit gruba ayrıldı; 1. grup (Sham), 2. grup (kontrol), 3. grup (topikal tedavi) ve 4. grup (topikal ve sistemik tedavi). Sham grubu hariç diğer gruplara özefageal yanık oluşturmak için sodyum hidroksit (NaOH) verildi. Ek olarak, ikinci gruba normal salin, 3. gruba topikal metilen mavisi ve 4. gruba topikal ve sistemik metilen mavisi verildi.
BULGULAR: Hidroksiprolin seviyeleri her bir tedavi grubunda kontrol grubuna göre daha düşüktü (p=0.005 grup 3’e göre, p=0.00 grup 4’e göre,). Tümör nekrozis faktör- α seviyelerine göre gruplar arasında fark yoktu. Tedavi gruplarına ait stenoz indeksleri kontrol grubuna göre daha düşüktü (p=0.016 grup 3’ e göre, p=0.015 grup 4’ e göre,). Histopatolojik hasar skoru kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 4’te belirgin olarak daha düşüktü (p=0.05).
SONUÇ: Metilen mavisi korozif özefageal yanıkların neden olduğu doku hasarını tedavi etmede ve özefageal stenozu önlemede etkilidir. Korozif özefageal yanıklardaki komplikasyon oranları yanık esnasında kullanılan metilen mavisi ile azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kostik yanık, korozif özefagus yanığı, metilen mavisi, stenoz indeksi, TNF- α,.
Corresponding Author: Yusuf Tanrıkulu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale