Management and treatment of liver injury in children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 45-50 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.58295  

Management and treatment of liver injury in children

Serkan Arslan1, Mahmut Güzel2, Cüneyt Turan2, Selim Doğanay3, Ahmet Burak Doğan2, Ali Aslan2
1Department Of Pediatric Surgery, Dr Münif Islamoğlu Kastamonu State Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Erciyes University, Faculty Of Medicine, Kayseri, Turkey
3Departments Of Radiology, Erciyes University, Faculty Of Medicine, Kayseri, Turkey

BACKGROUND: We aimed to assess the causes of trauma that result in liver injury and additional solid organ injuries, management types and results of management in children referred to our clinic for liver injuries.
METHODS: The records of 52 patients who were managed for liver injuries due to blunt abdominal trauma between January 2005-2010 were reviewed retrospectively.
RESULTS: The patients were 1-17 (8.3±5.4) years old; 32 (62%) were male and 20 (38%) were female. Causes of injuries included pedestrian traffic accidents (19, 37%), falls from height (15, 29%), passenger traffic accidents (8, 15%), bicycle accidents (8, 15%), and objects falling on the body (2, 4%). Isolated liver injury was present in 32 patients (62%), while 20 patients (38%) had other organ injuries. Liver injuries were grade I in 6 patients (12%), grade II in 14 (28%), grade III in 22 (43%), grade IV in 9 (17%), and grade V in 1 (2%). Forty-five patients (87%) were managed conservatively in this series of liver injury, whereas seven patients (13%) who had unstable vital signs underwent surgery. The mortality rate, duration of stay in intensive care and hospital, and number of blood transfusions were higher in surgically managed patients, while hemoglobin level and blood pressure were significantly lower in surgically managed patients.
CONCLUSION: As a result, conservative management should be preferred in patients with liver injuries who are hemodynamically stable. Conservative management has some advantages, including shorter duration of stay in hospital, less need for blood transfusion and lower morbidity and mortality rates.

Keywords: Children, hepatic; injury; liver; management; trauma.


Çocuklarda karaciğer yaralanmasında yönetim ve tedavi

Serkan Arslan1, Mahmut Güzel2, Cüneyt Turan2, Selim Doğanay3, Ahmet Burak Doğan2, Ali Aslan2
1Dr Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kastamonu, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Kayseri, Turkey

AMAÇ: Karaciğer travması nedeniyle son 7 yılda kliniğimize başvuran çocuklarda travma tiplerini, eşlik eden solid organ yaralanmalarını, tedavilerini ve tedavi sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde Ocak 2005-Ocak 2012 arasında künt karın travmalarına bağlı karaciğer yaralanması nedeniyle tedavi edilen 52 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaşları 1-17 (ortalama 8.3±5.4) yaş arasında olup 32’si (%61.6) erkek, 20’si (%38.4) kızdı. Hastalar en sık araç dışı trafik kazası (19, %37), yüksekten düşme (15, %29), araç içi trafik kazası (8, %15), bisiklet kazaları (8, %15) ve üzerine cisim düşme (2, %4) nedeniyle başvurdu. Hastaların 32’sinde (%61.5) izole karaciğer, 20’sinde (%38.5) eşlik eden diğer organ yaralanmaları vardı. Hastaların 6’sında kafa (%11.5), 4’ünde (%7.6) toraks, 4’ünde (% 7.6) ekstremite, 3’ünde (%5.7) çoklu yaralanma vardı. Karıniçi organlardan 8’inde böbrek (%15), 8’inde (%15) dalak, 2’sinde (%4) GİS, 2’sinde (%4) pankreas yaralanması vardı. Altı hasta (%11.5) Evre I, 14 hasta (%27) Evre II, 22 hasta (%42.5) Evre III, 9 hasta (%17) Evre IV, 1 hasta (%2) Evre V idi. Evre I ve II olan tüm hastalar konservatif tedavi yapılırken, cerrahi tedavi yapılan 1 hasta (%4.5) evre III, 5 hasta (%50) evre IV, 1 hasta (%100) ise Evre V idi. Bu çalışmada 52 hastanın 45’i (% 86.5) konservatif takip edilirken, vital bulguları stabil olmayan 6 hasta ameliyat edildi. Bir hasta ameliyat sırasında hayatını kaybetti (%1.9).
TARTIŞMA: Sonuç olarak, karaciğer travmalarında hemodinamik olarak stabil seyreden hastalarda konservatif tedavi tercih edilmelidir. Çocuklarda karaciğer travmalarının çoğu konservatif tedavi edilebilmektedir. Konservatif tedavi daha kısa hastanede kalış süresi, daha az transfüzyon ihtiyacı, morbiditenin ve mortalitenin daha düşük olması gibi avantajlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hepatik, karaciğer; tedavi yönetimi; travma; yaralanma.


Serkan Arslan, Mahmut Güzel, Cüneyt Turan, Selim Doğanay, Ahmet Burak Doğan, Ali Aslan. Management and treatment of liver injury in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 45-50

Corresponding Author: Serkan Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale