Is The Preoperative Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio A Predictive Value For Postoperative Mortality In Orthogeriatric Patients Who Underwent Proximal Femoral Nail Surgery For Pertrochanteric Fractures? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-57375 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.57375  

Is The Preoperative Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio A Predictive Value For Postoperative Mortality In Orthogeriatric Patients Who Underwent Proximal Femoral Nail Surgery For Pertrochanteric Fractures?

Emre Anıl Özbek, Tacettin Ayanoğlu, Hacı Ali Olçar, eyyüp serdar yalvaç
Department of Orthopaedic Surgery, Yozgat City Hospital, Yozgat

Introduction: Hip fractures in the orthogeriatric population are a health problem that causes mortality and morbidity, with an increasing frequency. The aim of our study was to investigate whether the preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio(NLR) is a predictive value for the postoperative mortality risk in patients who underwent only proximal femoral nail(PFN) surgery due to pertrochanteric fractures(PTF). The literature contains no other study conducted with a similar population.
Materials and Method: Fifty-five patients who were operated on by two National Board-certified surgeons with the PFN method were included in our retrospective study. The patients were divided into two groups. Group A included the patients who lost their lives within the postoperative first year (n=13), while Group B included the survivors (n=42). Preoperative NLR data, demographic information, duration of hospitalization, postoperative intensive care requirements(ICU) and comorbid diseases of all patients were recorded.
Results: In our study with a maximum follow-up period of 27 months, no statistically significant difference was found between the groups in terms of age, gender, body mass index, preoperative American Society of Anesthesiologists scores(ASA), types of fractures, ICU requirements, duration of hospitalization (p>0.05). However, the NLR was significantly higher in Group A (p<0.01), with a cutoff value of 5.25, sensitivity of 84.6% and specificity of 78.6%.
Conclusion: We believe that the preoperative NLR is a predictive variable for orthopedic surgeons in assessing the postoperative mortality risk in orthogeriatric patients who presented to the emergency room due to PTF and were planned to undergo PFN surgery.

Keywords: Aged, hip fracture, mortality, neutrophil-to-lymphocyte ratio, proximal femoral nail, risk factor


Preoperatif Nötrofil-Lenfosit Oranı Pertrokanterik Kırık Nedeniyle Proksimal Femoral Çivi Planlanan Ortogeriatrik Popülasyon İçin Postoperatif Mortaliteyi Belirlemede Kullanılabilecek Preoperatif Bir Değer Midir?

Emre Anıl Özbek, Tacettin Ayanoğlu, Hacı Ali Olçar, eyyüp serdar yalvaç
Yozgat Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yozgat

Giriş: Orthogeriatrik popülasyonda kalça kırığı mortalite ve morbiditeye neden olan ve giderek sıklığı artan bir sağlık problemidir. Çalışmamızın amacı pertrokanterik kırık nedeniyle sadece proksimal femur çivi (PFÇ) cerrahi yöntemi ile tedavi edilmiş hastalarda; preoperatif nötrofil-lenfosit oranının (NLO) postoperatif mortalite riski için preditif bir değer olup olmadığını irdelemektir. Literatürde benzer popülasyonda planmış başka bir çalışma tespit edilememiştir.
Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan çalışmamıza ulusal ortopedi board sertifikalı 2 cerrah tarafından PFÇ yöntemi ile ameliyatı gerçekleştirmiş 55 hasta dahil edilmiştir. Hastalar postoperatif ilk 1 yıl hayatını kaybedenler (Grup A (n=13)) ve hayatta kalanlar (Grup B (n=42)) olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm hastaların preoperatif NLO değerleri, demografik bilgileri, hastanede kalış süreleri, postoperatif yoğun bakım (POYB) ihtiyaçları ve komorbid hastalıkları kayıt altına alınmıştır.
Bulgular: En uzun hasta takip süresi 27 ay olan çalışmamız sonucunda her iki grup arasında; yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, preoperatif American Society of Anesthesiologist (ASA) skorları, kırık tipleri, POYB ihtiyaçları, hastanede kalış süreleri ve hastaların acil servis başvurusundan ameliyathaneye alınmasına kadar geçen süre açısından istatiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Bunun ile birlikte istatiksel olarak anlamlı şekilde Grup A hastalarında NLO değeri daha yüksek gözlenmiş (p<0.01), cutoff değer 5,25 sensitivitesi %84,6, spesifitesi %78,6 olarak tespit edilmiştir.
Sonuç: Preoperatif NLO değerinin ortopedik cerrahlar açısından; pertrokanterik kırık nedeniyle acil servise başvuran ve PFÇ cerrahisi planlanan orthogeriatrik hastaların postoperatif mortalite riski için prediktif değişkenlerden olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ortogeriatri, Kalça kırığı, Mortalite, Risk faktörleri, Nötrofil-Lenfosit oranı
Corresponding Author: Emre Anıl Özbek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale