Role of alvarado score and biological indicators of c-reaktif protein, procalicitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-57362 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.57362  

Role of alvarado score and biological indicators of c-reaktif protein, procalicitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis

Fatih Dal1, Yusuf Çiçek2, Salih Pekmezci2, Bekir Kocazeybek3, Hrisi Bahartokman3, Dildar Konukoğlu4, Osman Şimşek2, Zeynep Taner3, Serhat Sirekbasan3, Server Sezgin Uludağ2
1Department of General Surgery, Health Sciences University Turkish Ministry of Health İstanbul Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Medical Microbioloji, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Biochemistry, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Background: Today, it is still not possible to make a certain diagnosis of acute appendicitis (AA). Delays in diagnosis increase complication rates. This study aimed to investigate the contribution of the use of Alvarado score (AS), and alone and AS-combined use of biological indicators C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), neopterin (NP) in the diagnosis.
Material and Method: We collected serums from 100 patients, who were admitted to the General Surgery Clinic of XXX University, XXX Medical School between 4 March 2014 and 29 July 2015 with the pre-diagnosis of AA and voluntarily agreed to take part in the study. Collected serum samples were stored at -70 °C. Patients were divided into groups as AA-positive (n=60) and AA-negative (n=40). The AA-positive group was divided into sub-groups as complicated (n=11) and non-complicated patients (n=49) and compared in terms of AS, CRP, PCT, and NP levels.
Results: Study population consisted of 45 men (45%) and 55 women (55%), with a mean age of 32.8 ± 13.7 (range 18-92) years. There was no significant difference between the groups regarding age and gender. The distribution of AS was as follows: There were 24 patients with AS ≤ 4 (3 had surgery); 35 patients with an AS of = 5-7 (22 had surgery), and 41 patients with an AS = of 8-10 (38 had surgery). Three of these 63 patients, who underwent surgery, were diagnosed with normal appendix. Serum CRP, PCT, and NP were found to be inadequate for diagnosis, but were observed to increase the sensitivity and specificity of AS. When a comparison was made between the mean biological indicators, they were significant in differentiating the complicated AA group (p<0.05).
Conclusion: Although Alvarado Scoring is a useful scoring system, additional testing and clinical approaches are needed. When considered alone, serum CRP, PCT, and NP values are insufficient for diagnosis of AA. However, they increase the diagnostic value of AS and are useful for distinguishing complicated AA cases.

Keywords: Acute Appendicitis, Alvarado Score, Neopterin, C - reactive protein, Procalcitonin


Akut apandisit tanısında alvarado skorlaması, c-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterin biyolojik belirteçlerin yeri

Fatih Dal1, Yusuf Çiçek2, Salih Pekmezci2, Bekir Kocazeybek3, Hrisi Bahartokman3, Dildar Konukoğlu4, Osman Şimşek2, Zeynep Taner3, Serhat Sirekbasan3, Server Sezgin Uludağ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Akut Apandisit (AA); günümüzde hala kesin tanısını koymak mümkün değildir. Tanıdaki gecikmeler, komplikasyon oranlarını artırmaktadır. Alvarado Skorlaması(AS) ve biyolojik belirteçlerin (C-Reaktif protein(CRP),Prokalsitonin(PCT), Neopterin(NP)) tek ve AS ile birlikte kullanılmalarının tanıya olan katkılarının araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: XXX Genel Cerrahi kliniğine, 04.03.2014-29.07.2015 tarihleri arasında, AA ön tanısıyla, gönüllü 100 hastadan, yatış öncesi serumları alınarak -70 derecede saklandı. Hastalar, AA pozitif (n: 60), negatif (n: 40) gruplandı. AA pozitif grup; Komplike (n: 11), nonkomplike (n: 49) olarak gruplandırılarak, AS,CRP,PCT,NP değerleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların; 45'i erkek (%45), 55'i kadın (%55),yaş ortalamaları 32,8 ±13,7 18-92) yıl'idi. Gruplar arasında, yaş, cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. AS dağılımı; AS≤4(n: 24) 3 'ü, AS 5-7(no: 35) 22'si, AS 8-10(no: 41) 38'i ameliyat edildi. Opere edilen 63 hastanın 3'ünde normal apendiks saptandı. AA pozitif ve negatif grupların, serum CRP, PCT, NP değerlerinin tanıda yetersiz olduğu ancak AS'un sensivite ve duyarlılığını artırdığı görüldü. Biyolojik belirteçlerin ortalaması karşılaştırıldığında; komplike AA grup ayrımında anlamlıydı. (p<0,05)
Sonuç: Alvarado Skorlaması, iyi bir skorlama olmasına karşın, ek tetkik ve klinik yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Serum CRP, PCT, NP değerleri, tek başlarına, AA tanısında yetersizdir. Ancak AS'un değerini arttırmakta ve komplike AA olgularını ayırmada yararlıdır

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit, Alvarado Skorlaması, Neopterin, C-Reaktif Protein, Prokalsitonin
Corresponding Author: Fatih Dal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale