Computed tomography use in minor head injury: attitudes and practices of emergency physicians, neurosurgeons and radiologists in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-56884 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.56884  

Computed tomography use in minor head injury: attitudes and practices of emergency physicians, neurosurgeons and radiologists in Turkey

Ebru Özan, Gokce Kaan Atac
Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

BACKGROUND: We aimed to determine the attitudes and practices of emergency physicians (EPs), neurosurgeons and radiologists in Turkey on computed tomography (CT) use for minor head injury (MHI).
METHODS: This cross-sectional study was conducted between August 2015 and October 2016 after obtaining the approval of the institutional ethical committee. The purpose of this study was disclosed to the participants prior to beginning the survey.
The study was performed conducting a questionnaire via e-mail on three groups of participants including EPs, neurosurgeons and radiologists. Participants consisted of academic staff at university hospitals and department chiefs, specialists and residents working at university, government and private hospitals, all of whom are in charge of evaluating MHI patients.
RESULTS: A total of 607 participants, including 201 (33,1%) EPs, 179 (29,5%) neurosurgeons and 227 (37,4%) radiologists responded the survey. 31% of the participants reported awareness and 27,3% of the participants reported use of head CT rules in MHI. Awareness and use of the rules were most prominent in EPs group, while the lowest rates were observed in radiologists group (P < 0.01 ). The leading factors to inhibit the use of head CT rules in MHI stated by EPs were medico legal anxiety (%73,6), expectations of patients and /or patient relatives (%72,6) and time constraints (%44,3). The leading factors stated by neurosurgeons were medico legal anxiety (%60,9) and expectations of patient and/or patient relatives (%46,4). Mostly rated factors were ‘not being consulted in the decision-making process to obtain CT in MHI’ (%65,6) and medico legal anxiety (%49,8) by radiologists.
CONCLUSION: The results of our study show that many physicians in Turkey do not have favorable attitudes on head CT rules in MHI. Medico legal anxiety, expectations of patient and/or patient relatives, time constraints, wide availability of CT and the lack of adequate education on radiation protection or patient dose from imaging, are defined as common reasons for this practice pattern.

Keywords: Minor head injury, adult, head CT rules, CT appropriateness


Minör kafa travmasında bilgisayarlı tomografi kullanımı: Türkiye’deki acil tıp hekimleri,beyin cerrahları ve radyologların tutum ve uygulamaları

Ebru Özan, Gokce Kaan Atac
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Türkiye’deki acil tıp hekimleri, beyin cerrahları ve radyologların, minör kafa travmasında (MKT) bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımı ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma acil tıp hekimleri, beyin cerrahları ve radyologlara anket formu uygulanarak gerçekleştirildi.
BULGULAR: Ankete 201 acil tıp hekimi, 179 beyin cerrahı ve 227 radyolog dahil olmak üzere toplam 607 katılımcı yanıt verdi. MKT' da beyin BT kuralları ile ilgili genel farkındalık oranı %31 olarak bulundu. Katılımcıların % 27,3'ü kuralları kullandıklarını bildirdi. Kuralların farkındalığı ve kullanımı acil tıp hekimi grubunda en belirgin iken en düşük oranlar radyologlar grubunda gözlenmiştir (P <0.01). Acil tıp hekimlerinin MKT’ da beyin BT kurallarını kullanmalarını engelleyen başlıca etkenler; mediko legal kaygı (% 73,6), hastaların ve / veya hasta yakınlarının beklentileri (% 72,6) ve zaman kısıtlamaları (% 44,3) idi. Beyin cerrahlarının belirttikleri başta gelen faktörler; mediko legal kaygı (% 60,9) ve hasta ve / veya hasta yakınlarının beklentileri (% 46,4) idi. Radyologlar tarafından belirtilen başlıca etken; 'karar verme sürecinde danışılmamaktadır' (% 65,6) idi.
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'de birçok hekimin MKT’ da beyin BT kuralları ile ilgili olumlu tutumları olmadığını göstermektedir. Mediko legal kaygı, hastanın ve / veya hasta yakınlarının beklentileri, zaman kısıtlamaları, BT' nin yaygınlığı ve tıbbi görüntülemede radyasyondan korunma veya hasta radyasyon dozu konularında eğitim yetersizliği bu uygulama şekli için ortak nedenler olarak tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Minör kafa travması, erişkin, beyin BT kuralları, BT uygunluğu
Corresponding Author: Ebru Özan, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale