Clinical features, diagnosis, and treatment of traumatic pulmonary pseudocysts [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 49-55 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.56023  

Clinical features, diagnosis, and treatment of traumatic pulmonary pseudocysts

Seray Hazer1, Umut Perçem Orhan Söylemez2
1Department of Thoracic Surgery, Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Radiology, Bingol State Hospital, Bingol-Turkey

BACKGROUND: Traumatic pulmonary pseudocysts (TPP) are rare complications of blunt chest trauma. The aim of this study is to increase the understanding of this rare entity with imaging and clinical parameters for preventing complications and determining the correct treatment approach by observing 15 cases.
METHODS: We retrospectively reviewed the medical data and thoracic computed tomography scans of 185 patients who underwent examinations in our department after chest trauma between July 2014 and December 2015.
RESULTS: Fifteen patients had TPPs, and their clinical features and imaging findings were evaluated. Their average age was 26.33 (range, 1–89) years. The cause of TPP was traffic accident in 13 patients and falling from a height in two. Tube thoracostomy was required in five patients. None of the patients required thoracotomy, and 66% of them recovered without any complications. Five patients died because of serious concomitant injuries.
CONCLUSION: Sudden shearing force across the pulmonary parenchyma results in an area of pulmonary contusion and airtransfer from the airway to the contused area, which in turn leads to pneumatocele formation. Conservative treatment is recommended for these patients, but complications can occur because of cyst rupture. Patients should be closely monitored and be made aware of the risk of life-threatening complications.

Keywords: Blunt chest trauma, computed tomography; pneumatocele; traumatic pulmonary pseudocyst.


Travmatik pulmoner psödokistlerde klinik özellikler, tanı ve tedavi yöntemleri

Seray Hazer1, Umut Perçem Orhan Söylemez2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Bingöl

AMAÇ: Travmatik pulmoner psödokistler künt göğüs travmalarının nadir komplikasyonlarıdır. Çalışmamızın amacı, bu nadir durumun komplikasyonlarından kaçınmak ve doğru tedavi yaklaşımını tespit etmek üzere 15 olgunun radyolojik ve klinik parametrelerle değerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Temmuz 2014–Aralık 2015 tarihleri arasında kliniğimizde toraks travması nedeniyle takip edilen 185 hastanın bilgileri ve radyolojik görüntüleri geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Travmatik pulmoner psödokist tespit edilen 15 hastanın klinik özellikleri ve görüntüleme bulguları değerlendirildi. Ortalama yaş 26.33’dü (1–89 yaş). On üç olguda etiyolojide trafik kazası sorumlu iken iki olguda yüksekten düşme sonrası gelişmişti. Beş olguda tüp torakostomi uygulandı. Olguların %66’sı komplikasyonsuz iyileşti ve hiçbir olguda torakotomi gereksinimi olmadı. Beş olgu, eşlik eden toraks dışı ciddi yaralanmaya bağlı olarak kaybedildi.
TARTIŞMA: Pnömotosel formasyonu akciğer parankiminde meydana gelen ani makaslama gücü etkisiyle parankimde kontüzyon gelişmesi ve kontüzyon alanından ani hava çıkışıyla oluşmaktadır. Bu hastalarda önerilen tedavi yaklaşımı konservatif olmakla birlikte kist rüptürüne bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Hastalar yakın takip edilmelidirler ve hayatı tehdit eden komplikasyonlar açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, künt göğüs travması; pnömotosel; travmatik pulmoner psödokist


Seray Hazer, Umut Perçem Orhan Söylemez. Clinical features, diagnosis, and treatment of traumatic pulmonary pseudocysts. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 49-55

Corresponding Author: Seray Hazer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale