Which modality is the best choice in distal radius fractures treated with two different Kirschner wire fixation and immobilization techniques? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 119-126 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.55938  

Which modality is the best choice in distal radius fractures treated with two different Kirschner wire fixation and immobilization techniques?

Cüneyd Günay1, Ozdamar Fuad Oken2, Osman Yuksel Yavuz3, Sinem Hürsen Günay4, Hakan Atalar5
1Department Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, Faculty Of Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Turkey
2Department Of Orthopaedics And Traumatology, Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, Turgut Ozal University, School Of Medicine, Ankara, Turkey.
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Eskisehir State Hospital, Eskisehir, Turkey
5Department Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, Gazi University School Of Medicine, Ankara, Turkey

BACKGROUND: The aim of the study was to investigate whether the number and position of Kirschner (K)-wires, and the manner and duration of immobilization influence radiologic and functional outcomes of distal radius fractures treated with percutaneous K-wire fixation.
METHODS: Ninety-two patients were included into the study with a mean follow-up period of 19.84±5.22 months (range, 13-34 months). In Group I, forty-five patients were treated with 3 K-wires and supported with a volar semi-circular cast for the first 3 weeks followed by a removable splint for a further 3 weeks. In Group II, forty-seven patients were treated with 2 K-wires and supported with a below-elbow circular cast for 6 weeks postoperatively.
RESULTS: No significant difference in grip strength and DASH scores was found between the two groups. In clinical examination, significantly better functional results were determined in patients supported with a removable volar splint. At 6 weeks postoperatively, volar tilt, radial inclination, and radial length were significantly better in Group I compared to Group II (all p values).
CONCLUSION: Tripod technique with 3 K-wires is a safe and reliable procedure to achieve stability and good radiological results. The use of a removable splint also improves the functional outcomes in the treatment of both intra- and extra-articular distal radius fractures.

Keywords: Distal radius fracture, functional outcome; Kirschner wires; percutaneous pinning; radiological outcome; treatment.


Hangi yöntem iki farklı Kirschner teli ile tespit ve immobilizasyon teknikleri ile tedavi edilen distal radius kırıklarında en iyi seçimdir?

Cüneyd Günay1, Ozdamar Fuad Oken2, Osman Yuksel Yavuz3, Sinem Hürsen Günay4, Hakan Atalar5
1Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Esikişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
2Ortapedi Ve Travmataloji Kliniği, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Ortopedi Ve Travmatoloji, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
4Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Eskişehir Devlet Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
5Ortopedi Ve Travmatoloji, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Kirschner (K) tellerinin sayısı ve pozisyonunun ve immobilizasyon şekli ve süresinin, kapalı olarak K-teli fiksasyonu ile tedavi edilen distal radius kırıklarının radyolojik ve fonksiyonel sonuçları üzerine etkisini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Doksan iki hasta ortalama 19.84±5.22 ay (aralık: 13-34 ay) takip ile çalışmaya alındı. Grup I’deki 45 hastaya üç adet K-teli ile tespit sağlandı ve ilk üç hafta volar yarım alçı ile, sonraki üç hafta da ise çıkarılabilir splintle desteklendi. Grup II’deki, 47 hasta ise iki adet K-teli ile tespit edildi ve ameliyat sonrası altı hafta dirsek altı sirküler alçıyla desteklendi.
BULGULAR: Her iki grup arasında kavrama gücü ve DASH skorları arasında önemli bir değişiklik yoktu. Klinik muayenede, daha iyi fonksiyonel sonuçlar, çıkarılabilir volar splint ile desteklenen hastalarda saptandı. Ameliyat sonrası altıncı haftada, volar tilt, radial inklinasyon ve radial yükseklik Grup I’deki hastalarda Grup II’dekilerden daha iyi idi (tüm p değerleri <0.05).
TARTIŞMA: Tripod tekniğiyle üç K-teli uygulaması stabilite ve iyi radyolojik sonuçlar elde etmek için güvenli ve geçerli bir yöntemdir. Çıkarılabilir splint kullanımı, eklem içi ve eklem dışı distal radius kırıklarının tedavisinde fonksiyonel sonuçları geliştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Distal radius kırığı, fonksiyonel sonuç; Kischner teli; perkütan pinleme; radyolojik sonuç; tedavi.


Cüneyd Günay, Ozdamar Fuad Oken, Osman Yuksel Yavuz, Sinem Hürsen Günay, Hakan Atalar. Which modality is the best choice in distal radius fractures treated with two different Kirschner wire fixation and immobilization techniques?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 119-126

Corresponding Author: Cüneyd Günay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale