Versatile Use Of 'The Posterior Interosseous Flap' In The Reconstruction Of Complex Upper Limb Defects [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-54889 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.54889  

Versatile Use Of 'The Posterior Interosseous Flap' In The Reconstruction Of Complex Upper Limb Defects

Ensar Zafer Barın1, Hakan Çinal1, Murat Kara2, Mehmet Akif Çakmak1, Önder Tan1
1Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Yakutiye, Erzurum
2Training and Research Hospital, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Yakutiye, Erzurum

BACKGROUND: Reconstruction of the complex upper extremity defects is a challenging procedure for reconstructive surgeons because of complex anatomical and functional structure of this region. In reconstruction, local and regional flap options involving the composite tissues are restricted. The purpose of this article is to highlight the versatile utility of the posterior interosseous (PIO) flap in clinical practice and to present a good option for the reconstruction of complex upper limb defects.

METHODS: We used 26 PIO flaps in 25 patients (18 males and 7 females) with upper limb defects. The main etiological causes were burn contracture, traffic accident, firearm and acute burn injury. 22 flaps were harvested as fasciocutaneous and 4 flaps as osteofasciocutaneous manner, which were applied to the metacarpal defects. 25 flaps were transferred as pedicled flaps, of which 23 and 2 flaps had reverse and antegrade blood flows, respectively, whereas one flap was used as free flap.

RESULTS: Mean follow-up period was 14 months. All flaps except one, which had partial necrosis and secondary healed, survived completely. All patients were able to gain basic functions for daily routine activities in late postoperative period. Patients and/or their parents were satisfied with the postoperative functional and aesthetic improvements.

CONCLUSION: Many advantages of the PIO flap make it useful for the reconstruction of upper limb complex defects. It can be versatilely used based on changing of its flow direction and enrichment of contents.

Keywords: Complex defect, flap, hand, posterior interosseous, upper extremity.


Karmaşık Üst Uzuv Defektlerinde 'Posterior İnterosseöz Flebin' Çok Yönlü Kullanımı

Ensar Zafer Barın1, Hakan Çinal1, Murat Kara2, Mehmet Akif Çakmak1, Önder Tan1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Yakutiye, Erzurum
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Yakutiye, Erzurum

AMAÇ: Üst ekstremitenin kompleks anatomik ve fonksiyonel yapısı, bu bölgeye ait kompleks defektlerin onarımının rekonstrüktif cerrahlar için zor bir işlem olmasına neden olmaktadır. Bu rekonstrüksiyonda kompozit dokuları içeren lokal ve bölgesel flep seçenekleri kısıtlıdır. Bu çalışmadaki amaç; posteriyor interosseöz flebinin (PİO) klinik pratikte çok yönlü kullanılabilirliğini vurgulamak ve kompleks üst ekstremite defektlerinde iyi bir seçenek olduğunu belirtmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada üst ekstremite defekti mevcut 18'i erkek, 7'si bayan toplam 25 hastaya, 26 PİO flebi uygulandı. Başlıca etyolojik faktörler, yanık kontraktürü, trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve akut yanık yaralanması idi. 22 flep fasyokutanöz kaldırılrken, 4 flap osteofasyokutanöz şekilde kaldırılarak metakarp defektlerine uygulandı. Pediküllü transfer edilen 25 flebin, 23'ü ters, 2'si ise düz akımlı idi. 1 flep ise serbest flep olarak transfer edildi.

BULGULAR: Ortalama takip süresi 14 ay idi. Parsiyel nekroz ve sekonder iyileşme ile düzelen 1 flep hariç geri kalan fleplerin tamamı bütünüyle sorunsuz iyileşti. Tüm hastalar geç postoperatif dönemde günlük işlerini sürdürebilecek temel fonksiyonları kazandılar. Hastalar ve/veya anne babaları post operatif fonksiyonel ve estetik gelişimden memnun kaldılar.

SONUÇ: PIO flebinin birçok avantajı, üst ekstremite kompleks defektlerinde kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Akım yönünün değiştirilebilirliği ve içeriğinin zenginleştirilebilmesi sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kompleks defekt, flep, el, posteriyor interosseöz, üst ekstremite
Corresponding Author: Ensar Zafer Barın, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale