Neuroprotective effects of adalimumab on rats with experimental peripheral nerve injury: An electron microscopic and biochemical study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 134-138 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.54358  

Neuroprotective effects of adalimumab on rats with experimental peripheral nerve injury: An electron microscopic and biochemical study

Ersin Polat1, Ergün Dağlıoğlu2, Güner Menekşe3, Mehmet Serdar Dike4, Çağatay Özdöl5, Cezmi Çağrı Türk5, Ali Erdem Yıldırım2, Fatih Alagöz2, Ali Dalgıç2, Deniz Belen2
1Department Of Neurosurgery, Bafra State Hospital, Samsun, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Neurosurgery, Ceyhan State Hospital, Adana, Turkey
5Department Of Neurosurgery, Antalya Training And Research Hospital, Antalya, Turkey

BACKGROUND: Adalimumab, a new-generation anti-inflammatory agent, exerts its effect through tumor necrosis factor α (TNF-α), secreted from immune response cells such as macrophages and lymphocytes. TNF-α has been shown to play an important role in the processes of apoptosis and demyelination, and blockage of its activity may improve neural healing. Investigated in the present study is the probable neuroprotective influence of adalimumab in rats using a peripheral nerve injury model with biochemical and electron microscopic methods.
METHODS: Forty adult Wistar albino rats were randomly divided into control, sciatic nerve trauma, low-dose adalimumab, and highdose adalimumab groups. Six rats from each group were assigned biochemical microscopy, and 4 were assigned electron microscopy. Neural injury was induced with clip compression following dissection of sciatic nerves. Adalimumab was simultaneously injected. The rats were sacrificed after 2 weeks of adalimumab treatment.
RESULTS: Nerve tissue lipid peroxidation values were found to be significantly decreased in both the low- and high-dose adalimumab treatment groups, compared to the group subjected only to sciatic nerve trauma.
CONCLUSION: Results demonstrate that adalimumab is an effective neuroprotective agent for neural healing, particularly in the early phase.

Keywords: Adalimumab, electron microscope study, lipid peroxidation, neuroprotection, peripheral nerve injury; rat; TNF-α.


Deneysel periferik sinir hasarı yapılan sıçanlarda adalimumabın nöroprotektif etkileri: Elektron mikroskobik ve biyokimyasal bir çalışma

Ersin Polat1, Ergün Dağlıoğlu2, Güner Menekşe3, Mehmet Serdar Dike4, Çağatay Özdöl5, Cezmi Çağrı Türk5, Ali Erdem Yıldırım2, Fatih Alagöz2, Ali Dalgıç2, Deniz Belen2
1Bafra Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Samsun, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ceyhan Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye
5Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Yeni nesil bir antienflamatuvar ajan olan adalimumab, etkisini makrofaj ve lenfositler gibi hücresel immün yanıt elemanlarından salınan tümör nekrozu faktörü (TNF-α) üzerinden gösterir. Özellikle apoptoz ve demiyelinizasyon gibi süreçlerde önemli rol oynayan TNF-α aktivitesinin önlenmesi ile nöral iyileşmede artış gözlenebilir. Bu çalışmada, sıçan deneysel siyatik sinir hasarı modelinde adalimumabın nöroprotektif etkinliği elektron mikroskobik ve biyokimyasal olarak incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada toplam 40 adet Wistar albino cinsi sıçan sham, travma, düşük doz adalimumab ve yüksek doz adalimumab olmak üzere rastgele dört gruba ayrıldı. Her gruptan altı sıçan biyokimyasal ve dört sıçan elektron mikroskobik analizde kullanıldı. Siyatik sinirleri diseke edilen sıçanlara klip kompresyonu ile periferik sinir hasar modeli uygulandı. Siyatik sinirleri diseke edilen sıçanlara klip kompresyonu ile periferik sinir hasar modeli uygulandı ve eş zamanlı adalimumab tedavisi uygulandı. İki haftalık adalimumab tedavisi sonrası sıçanlar sakrifiye edildi.
BULGULAR: Düşük doz ve yüksek doz grubunun her ikisinde de yapılan incelemelerde adalimumabın, sinir dokusu lipid peroksidasyon değerlerini istatistiksel olarak anlamlı biçimde azalttığı görüldü.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçları adalimumabın nöral doku iyileşmesinde özellikle erken döneminde etkili nöroprotektif bir ajan olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Adalimumab, elektron mikroskobik çalışma, lipid peroksidasyonu, nöroprotektif etki; periferik sinir hasar; sıçan; TNF-α.


Ersin Polat, Ergün Dağlıoğlu, Güner Menekşe, Mehmet Serdar Dike, Çağatay Özdöl, Cezmi Çağrı Türk, Ali Erdem Yıldırım, Fatih Alagöz, Ali Dalgıç, Deniz Belen. Neuroprotective effects of adalimumab on rats with experimental peripheral nerve injury: An electron microscopic and biochemical study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 134-138

Corresponding Author: Ergün Dağlıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale