Effects of Hyalobarrier Gel and Seprafilm in preventing peritendinous adhesions following crush type injury in a rat model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-54007 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.54007  

Effects of Hyalobarrier Gel and Seprafilm in preventing peritendinous adhesions following crush type injury in a rat model

Emel Yurdakul Sıkar1, Hasan Ediz Sıkar2, Hüsamettin Top3, Ahmet Cemal Aygıt1
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Bagcilar Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Background
In our present study, we aimed to evaluate effects of Hyalobarrier Gel and Seprafilm in preventing peritendinous adhesions following crush type injury.
Methods
Twenty five Wistar albino female rats, weighing 230-270 grams and 7-9 months old were randomized in 5 groups as follows: Group 1: control group, Group 2: Hyalobarrier Gel group, Group 3: Seprafilm group, Group 4: tendon repair and Hyalobarrier Gel group, Group 5: tendon repair and Seprafilm group. Two gastrocnemius muscle tendons of each animal and a total of 50 tendons were used. Animals were sacrificed by high dose anesthetic administration on postoperative day 40. Macroscopic evaluation of adhesions was classified by two blinded researchers according to Tang's adhesion grading system. Number of fibroblasts, density and formation of collagen fibers were noted for histopathological examination.
Results
No animal with severe adhesion in Group 2; moderate or severe adhesion in Group 3, 4 and 5 was detected. There was no statistically significant difference between Group 2 and control group (p=0,737). Group 3,4 and 5 has shown fewer adhesions than Group 1 and 2 (p<0,05). Group 4 and 5 had fewer adhesions than Group 2 and 3, respectively (p<0,05). There was no statistically significant difference between Group 4 and 3 (p=0,342). Histopathological findings were parallel with macroscopic findings.
Conclusions
Seprafilm was found to be effective to prevent peritendinous adhesions following crush type injury, with or without repair of the tendon fibers. In contrast Hyalobarrier Gel was found to be effective only following repair of the tendon fibers.

Keywords: tendon injuries, surgical adhesions, seprafilm, hyaluronic acid


Sıçan modelinde ezilme tipi yaralanma sonrasında gelişen tendon yapışıklıklarının önlenmesinde Hyalobarrier Gel ve Seprafilm'in etkinliği

Emel Yurdakul Sıkar1, Hasan Ediz Sıkar2, Hüsamettin Top3, Ahmet Cemal Aygıt1
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Edirne

Amaç
Çalışmamızda Hyalobarrier Gel ve Seprafilm'in ezilme tipi yaralanma sonrasında tendon yapışıklıklarının önlenmesi üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Yirmi beş adet 230-270 gram aralığında ve 7-9 aylık dişi sıçanlar 5 grup olarak randomize edildi. Grup 1: Kontrol grubu, Grup 2: Hyalobarrier Gel grubu, Grup 3: Seprafilm grubu, Grup 4: Tendon onarımı ve Hyalobarrier Gel grubu, Grup 5: Tendon onarımı ve Seprafilm grubu olarak adlandırıldı. Her deney hayvanının 2 gastroknemius kası tendonu olmak üzere toplamda 50 tendon kullanıldı. Deney hayvanları yüksek doz anestezi uygulamasıyla operasyon sonrası 40. günde sakrifiye edildiler. Yapışıklıkların makroskopik değerlendirilmesi iki kör araştırmacı tarafından Tang'ın yapışıklık dereceleme sistemiyle sınıflandırıldı. Histopatolojik değerlendirme için fibroblast sayıları, kollajen yoğunluğu ve yapısı değerlendirmeye alındı.
Bulgular
Grup 2'de ciddi yapışıklık saptanmadı; Grup 3,4 ve 5'te orta ve ciddi yapışıklık saptanmadı. Grup 2 ve kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p=0,737). Grup 3,4 ve 5; Grup 1 ve 2'den daha az yapışıklığa sahipti (p<0,05). Grup 4 ve 5 sırasıyla Grup 2 ve 3'ten daha az yapışıklığa sahipti (p<0,05). Grup 3 ve 4 arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p=0,342). Histopatolojik bulgular da makroskopik bulgulara paraleldi.
Sonuç
Seprafilm, ezilme tipi yaralanmayı takiben tendon yapışıklıklarını önlemede, tendon tamiri yapılan ve yapılmayan her iki grupta etkili bulundu. Buna karşılık Hyalobarrier Gel'in sadece tendon tamiri yapılan grupta yapışıklığı önlemede etkili olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: tendon yaralanmaları, cerrahi yapışıklıklar, seprafilm, hyalüronik asit
Corresponding Author: Hasan Ediz Sıkar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale