Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case Control Study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-52368 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.52368  

Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case Control Study

Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Adem Tuncer, Sezai Yilmaz
Department of Surgery and Liver Transplant Institute and, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya

BACKGROUND: The aim of this study was to compare liver transplant and non-liver transplant patients who underwent appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis.
METHODS: Demographic and clinicopathological features of 13 liver transplant recipients (transplant group) who underwent posttransplant appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis were compared with the features of 52 non-liver transplant patients (non-transplant group) who underwent appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis during same time period. The transplant group was matched at random in a 1: 4 ratio with the non- transplant group. While the continuous variables were compared with the Mann Whitney-U test, categorical variables were compared with the Fisher’s exact test. A p value of less than 0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: A total of 65 patients aged between 1 year and 84 years were included in this study. While the age of the 52 patients (32 male and 20 female) in the non- transplant group ranged from 17 years to 84 years, the age of the 13 patients (9 male and 4 female) in the transplant group ranged from 1 year to 64 years. Statistically significant differences were noted between both groups in terms of WBC (p=0.002), neutrophil (p=0.002), lymphocyte (p=0.032), platelets (p=0.032), RDW (p=0.001), CRP (p=0.009), PNR (p=0.042), WNR (p=0.03), and appendiceal length (p<0.001). Negative appendectomy rate was relatively higher in transplant than the non-transplant group but this difference was not statistically significant (30.8% vs. 21.2%; p=0.477). Perforated acute appendicitis occurred more frequently in the transplant group; however, this difference was not statistically significant (30.8% vs. 9.6%; p=0.070).
CONCLUSION: WBC and neutrophil were lower in LT group; however, the CRP and RDW were higher in the LT group. Further, perforation and negative appendectomy rates were higher in LT group, although this difference was not statistically significant.

Keywords: Liver transplantation, Liver recipients, Acute appendicitis, Perforated appendicitis, Negative appendectomy


Akut Apandisit ön tanısı ile Apendektomi yapılan Karaciğer Transplantlı ve Transplant dışı Hastaların Karşılaştırılması: Vaka Kontrol Çalışması

Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Adem Tuncer, Sezai Yilmaz
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalımanın amacı akut apandisit ön tanısıyla apendektomi olmuş karaciğer transplantlı ve transplant dışı hastaları karşılaştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Posttransplant dönemde akut apandisit ön tanısıyla apendektomi yapılan 13 karaciğer transplantlı hasta (transplant grubu) ile aynı dönemde apendektomi olmuş transplant dışı 52 hasta (non-transpalnt grubu) demografik ve klinikopatolojik özellikler yönünden karşılaştırıldı. Transplant ve non-transplant gruplar 1: 4 rastgele eşleştirme yöntemi kullanılarak oluşturuldu. Devamlı değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi kullanılırken kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Fisher’s exact testi kullanıldı. P değeri <0.05 istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya yaşları 1 ile 84 yıl arasında değişen toplam 65 hasta dahil edildi. Non-transplant grubundaki 52 hastanın (32 erkek ve 20 kadın) 17 ile 84 yıl arasında değişirken transplant grubundaki 13 hastanın (9 erkek ve 4 kadın) yaşları 1 ile 64 yıl arasında değişmekteydi. Gruplar arasında WBC (p=0.002), nötrofil (p=0.002), lenfosit (p=0.032), trombosit (p=0.032), RDW (p=0.001), CRP (p=0.009), PNR (p=0.042), WNR (p=0.03), ve apendiks uzunluğu (p<0.001) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı. Negatif apendektomi oranı transplant grubunda nisbeten daha yüksek olmakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (30.8% vs. 21.2%; p=0.477). Perfore apandisit transplant grubunda çok daha sık görülmekle birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (30.8% vs. 9.6%; p=0.070).
SONUÇ: WBC ve nötrofil LT grubunda daha düşüktü; ancak, CRP ve RDW LT grubunda daha yüksekti. Perforasyon ve negatif apendektomi oranları LT grubunda daha yüksekti, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer nakli, Karaciğer Alıcıları, Akut apandisit, Perfore apandisit, Negatif apendektomi
Corresponding Author: Sami Akbulut, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale